Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 46/7/2023 z dnia 20 października 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 46/7/2023

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 20 października 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Członkowie komisji obecni jak w załączonej liście.

Radni nieobecni: Pan Sylwester Łatka, Pani Kazimiera Bednarska, Pan Jerzy Żyła.

Radny spóźniony: Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.:GN),

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury  (czyt.: UA).

Obecny radny: Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sandomierza do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia.

7.Realizacja punktu z Planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Monitorowanie prac z zakresu przeprowadzonych działań w sprawie uchwały krajobrazowej”.

8.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

         Przewodniczący komisji oświadczył, że powyższy projekt uchwały będzie procedowany na zbliżającej się sesji Rady Miasta Sandomierza. Radny Tomasz Malinowski przekazał głos Pani Edycie Dumie w celu omówienia uzasadnienia do niniejszego dokumentu. Naczelnik Wydziału GN wyjaśniła, że z wnioskiem o sprzedaż działki na ul. Świerkowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz zwrócił się właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na obszarze posiadającym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (czyt.:MPZP) osiedla „Kamień Plebański”.    

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

         Przewodniczący komisji ponownie poprosił o udzielenie wyjaśnień Panią Edytę Dumę w kwestii projektu uchwały. Mówczyni omówiła uzasadnienie dokumentu.

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej.

         Radny Tomasz Malinowski poprosił o zreferowanie projektu uchwały Naczelnika Wydziału GN. Mówczyni powiedziała, że darowana działka uprzednio oznaczona nr ewid. 934/130 a obecnie nr ewid. 934/137 oraz
nr ewid 934/138 nie została wykorzystana na cel „budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu”. Wobec powyższego należy odwołać darowiznę na rzecz Skarbu Państwa.

         Przewodniczący komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sandomierza do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia.

Do obrad komisji dołączył radny Andrzej Kalczewski.

         Radny Tomasz Malinowski zwrócił się z prośbą do Pani Edyty Dumy o przybliżenie uzasadnienia projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału GN wytłumaczyła, że w dniu 31 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023r. o zmianie m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Przytoczony projekt uchwały zobowiązuje burmistrza do indywidualnego określenia w drodze zarządzenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych po ówczesnym zweryfikowaniu czy użytkownik wieczysty jest uprawniony do żądania sprzedaży.

Przewodniczący komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Realizacja punktu z Planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Monitorowanie prac
z zakresu przeprowadzonych działań w sprawie uchwały krajobrazowej”.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o głos Pana Piotra Paszkiewicza
w celu udzielenia informacji na jakim etapie jest proces przygotowania przez Urząd Miejski uchwały krajobrazowej.

Naczelnik Wydziału UA oznajmił, że Gmina Sandomierz podjęła prace nad ww. uchwałą w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń ekranowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane.

Pan Piotr Paszkiewicz dodał, że projekt uchwały uzyskał pozytywną ocenę uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim oraz Świętokrzyskim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach. Z kolei, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach (czyt.: RDOŚ) wydał opinię z uwagami.

Mówca oznajmił, że ponadto zostały przygotowane projekty uchwały:
w sprawie opłaty reklamowej, w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. Przygotowano opis procedury wdrożenia uchwały krajobrazowej i opłaty reklamowej, a także projekt zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji tablic oraz urządzeń reklamowych, w tym monitorowania skutków finansowych i społecznych opłaty reklamowej.

W toku dyskusji członkowie komisji zapytali o uwagi RDOŚ?

Pan Piotr Paszkiewicz odparł, że uwagi dotyczą braku umieszczenia dodatkowej informacji w postaci załącznika graficznego z zaznaczeniem pomników przyrody oraz strefy ochrony krajobrazowej i konserwatorskiej.

Członkowie komisji podkreślili potrzebę realizacji i wdrożenia uchwały krajobrazowej w życie.

Wobec braku pytań radny Tomasz Malinowski przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.8

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji powiadomił o piśmie  Pana Z.W.* oraz Pana D.K.* w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid.* stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami W.P.* a S.*

Pani Edyta Duma w myśl odpowiedzi znak: GN.6840.2.2023.EDU oznajmiła, że obecnie został zlecony podział geodezyjny działki mający na celu wydzielenie dwóch działek, które będą mogły poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Radny Jacek Dybus poruszył temat braku aktywności wśród radnych oraz braku quorum na komisjach Rady Miasta Sandomierza. Poddał pod rozwagę przeniesienia posiedzeń komisji oraz sesji w tryb popołudniowo- wieczornych obrad.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu