Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu

Sandomierz 2021.01.04

GN.7140.1.2021TPI1

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym nr 86 położonym w budynku przy ul. T. Króla 6, usytuowanym na II piętrze, składającym się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju,
o łącznej powierzchni użytkowej 46,55 m2 wraz
z przynależną piwnicą, do kapitalnego remontu. Ww. lokal wyposażony jest
w instalację: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu, których dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza, proszone sąo składanie wniosków, w terminie od 07.01.2021 r. do 28.01.2021 r.

Przed złożeniem wniosku, osoby mogą zapoznać się ze stanem technicznym
i złożyć w tym celu stosowne oświadczenie oraz zobowiązać się do wykonania remontu i wymiany urządzeń odbiorczych, we własnym zakresie, na własny koszt, bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych na ten cel nakładów finansowych od Wynajmującego – Gminy Sandomierz.

W związku z nowelizacją ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” – Dz.U.2020.611 t. j. z dnia 2020.04.07 ze  zmn. osoby składające wniosek o wynajem ww. lokalu mieszkalnego, proszone są o zgłoszenie sięw Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Pl. Poniatowskiego 1, I piętro pok. 104, po nowo opracowane druki dotyczące: deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wysokości dochodów – brutto, powinna dotyczyć okresu ostatnich trzech miesięcy tj. październik, listopad, grudzień 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, umieszczonych we wniosku do wspólnego zamieszkania.

 „Przez dochód należy rozumieć wszelkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego objętych wnioskiem, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nagród jubileuszowych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatków dla sierot zupełnych, dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń
z programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. rodzina 500 plus.

W przypadku braku złożenia informacji o wysokości aktualnego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich osób umieszczonych we wniosku do wspólnego zamieszkania) - w podanym powyżej terminie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że z urzędu będą rozpatrywane wnioski złożone
w okresach poprzednich przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe są nadal niezaspokojone, spełniają kryteria wynikające z uchwały Nr XLIX/661/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz” oraz posiadają pozytywną opinię Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza.

Osoba, z którą zostanie zawarta umowa najmu, zobowiązana będzie do wpłaty kaucji mieszkaniowej, w wysokości 12 – krotności miesięcznego czynszu, w kwocie 2.703,60 zł.           

PDFogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul. Króla 6-86.pdf (1,30MB)