Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 69/9/2023 z dnia 26 września 2023 roku

Sprawozdanie Nr 69/9/2023
Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 26 września 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Renata Kraska, Pan Andrzej Kalczewski, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Mateusz Niezgoda- Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano-5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Pana Mateusza Niezgodę w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Mówca rzetelnie i szczegółowo omówił każdą zmianę w projekcie uchwały.  

Wobec braku pytań i uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania ww. projektu uchwały.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

         Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Pana Mateusza Niezgodę o zreferowanie dodatkowego projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Kierownik Referatu Finansowego oznajmił, że zmiana w budżecie gminy podyktowana jest zwiększeniem dochodów w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w §2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 480.000, 00zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny) powstałych
w infrastrukturze technicznej w okresie od maja do czerwca 2023 roku na terenie Województwa Świętokrzyskiego (ul. Sadownicza w Sandomierzu).

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 600.000,00 zł.

W związku z powyższym, z działu 758 (Różne rozliczenia) w Rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) §4810 (Rezerwy) zostaje przesunięta kwota
w wysokości 120.000,00 zł jako wkład własny gminy.

Pan Piotr Wójtowicz omówił zapisy regulaminu naboru wniosków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023- 2043.

         Przewodnicząca komisji ponownie udzieliła głosu Panu Mateuszowi Niezgodzie w celu omówienia uzasadnienia ww. uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień poinformowała o piśmie Pani M.R.* skierowanym wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca– Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do wiadomości komisji. Pan Mateusz Niezgoda oznajmił, że pracownik Wydziału Finansowego przedłoży pisemną informację z dokładnymi wyliczeniami dot. opłat za czynsz dzierżawy działki nr ewid.* położonej przy ul. L*.

W toku dyskusji członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

1.Wniosek o udostępnienie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż Pani M.R.*  działki nr ewid.* wraz  z  sąsiadującym terenem oraz przedłożenie mapy z oznaczeniem granic poszczególnych działek.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

2.Wniosek o dzierżawę terenu  pomiędzy myjnią  a  restauracją „Tawerna” na ul. Lwowskiej.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

3.Wniosek o dzierżawę kamienicy zlokalizowanej na ul. Opatowskiej 3 jednemu podmiotowi gospodarczemu.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

4.Wniosek o sprzedaż lub dzierżawę działek nr ewid. 1104/1 i 1104/2  na ul. Mariackiej 8.

Głosowano- 3 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Radny Robert Kurosz przypomniał, że złożył w dniu 12.09.2023 r. interpelację o pilne uprzątniecie boisk szkolnych, aby dzieci oraz młodzież mogły czynnie uprawiać sport na świeżym powietrzu. Mówca zapytał o formę rekompensaty dla Szkoły Podstawowej Nr 4 przez gminę za udostępnioną powierzchnię na siedzibę centrum monitoringu w mieście.

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę na zły stan techniczny ławek miejskich
w obrębie Starego Miasta.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji


*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu