Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 55/7/2023 z dnia 21 i 28 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 55/7/2023

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 21 i 28 sierpnia 2023 roku

Urząd Miejski

Cz. I

w dniu 21 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad w dniu 21 sierpnia 2023 roku: 13:00

Godz. zakończenia obrad w dniu 21 sierpnia 2023 roku: 15:30

Godz. rozpoczęcia obrad w dniu 28 sierpnia 2023 roku: 13:00

Godz. zakończenia obrad w dniu 28 sierpnia 2023 roku: 15:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2023 roku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Jacek Dybus, Mariola Stępień, Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Marek Strugała.

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2023 roku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Piotr Chojnacki, Marek Chruściel, Janusz Poński, Marek Strugała – radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Krzysztof Szatan.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Mateusz Niezgoda – Kierownik Referatu Planowania Budżetowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Agnieszka Kukiełka – Bocheńska – Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Rafał Binięda – prezes PEC sp. z o. o. w Sandomierzu;
 6. Robert Sobieraj – przedstawiciel PEC sp. z o. o. w Sandomierzu;
 7. Piotr Sołtyk – prezes PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu;
 8. Dariusz Kozieja – przedstawiciel PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu;
 9. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu;
 10. Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

  Członkowie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „My, Mieszkańcy”: K. G.*, Z. W.*, B. Z.*, H. B.*.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 6 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Sandomierzu i utworzenia w jego miejsce samorządowego zakładu budżetowego (projekt zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej);
 4. Sprawy różne, wnioski komisji;
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Sandomierzu i utworzenia w jego miejsce samorządowego zakładu budżetowego (projekt zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej);

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji powiedział, że projekt uchwały jest pokłosiem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w myśl art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.

K. G.* – członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że projekt uchwały wynika z niezadowolenia mieszkańców, że dostarczane ciepło jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie przedstawiła zadania własne gminy, z których wynika, że gmina musi dostarczać m.in. ciepło mieszkańcom. Ponadto poruszyła kwestię, że spółka kosztem mieszkańców generuje zyski i zwiększa zakres świadczonych przez siebie usług i to w czasach, kiedy mieszkańcy borykają się ze wzrostem kosztów życia.

W związku z tym należy zlikwidować spółkę PEC i przekształcić ją w samorządowy zakład budżetowy, który podlegałby większej kontroli ze strony samorządu zwłaszcza rady gminy. Mieszkanka poruszyła również kwestie braku informacji, co do wyników finansowych spółki i dostępu do informacji w tym zakresie. Dodała, że charakter spółki powoduje, że jest ona nastawiona na komercję a nie na użyteczność publiczną.

Władze samorządowe powinny dbać o mieszkańców, a nie o budżet gminy.

Następnie wyraziła wątpliwość w stosunku do istoty kogeneracji, skoro spółka kupuje tzw. „białe certyfikaty”.  

Rozgorzała dyskusja, w której mieszkańcy poruszali kwestie odcinania się pojedynczych lokali na terenie Starego Miasta od ogrzewania oferowanego przez PEC oraz o konieczności termomodernizacji kamienic poprzez wymianę dachów, stolarki okiennej, ocieplenia stropów i poddaszy. Mieszkańcy podkreślali, że gdyby ceny ogrzewania były niższe nikt nie podniósłby kwestii likwidacji PEC-u.

Przewodniczący komisji powiedział, że obowiązek termomodernizacji kamienic leży po stronie właściciela, czyli gminy a nie w gestii spółki. Następnie odniósł się do treści uzasadnienia projektu uchwały. Poprosił prezesa spółki o wytłumaczenie zależności faktu funkcjonowania przedsiębiorstwa jako spółki a kosztami zakupu gazu i wynikajacych z tego taryf za ciepło.

Radny Mariusz Prezgot poruszył kwestie braku termomodernizacji kamienic a zapotrzebowaniem na ciepło oraz braku audytu w momencie zmiany zarządu spółki. Dodał, że spółka jest nastawiona na zysk i inwestycje, które są finansowane z pieniędzy mieszkańców ogrzewanych przez PEC.    

A.K.* mieszkaniec Sandomierza powiedział, że gmina powinna dać możliwość najemcom rezygnacji z usług PEC – u i samodzielnego ogrzewania swojego lokalu.  

K. G.* – członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej poruszyła również kwestie zmiany odbiorcy gazu ze spółki PEC na gminę, na co wyraziło zgodę PGNiG po uprzednim wypłaceniu stosownego odszkodowania z tytułu zmiany odbiorcy. Zdaniem mieszkanki jest to kolejny dowód na nieefektywność funkcjonowania PEC – u jako spółki i nie możliwości skorzystania z tańszych taryf na gaz.

Rafał Binięda prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przedstawił zadania i kompetencje zarządu spółki jak i rady nadzorczej. Następnie przedstawił wzrost obrotów spółki z okresu ostatnich trzech lat oraz stan zatrudnienia.

Prezes powiedział, że mieszkańcy Starego Miasta nie płacą za centralne ogrzewanie zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez URE a cena jest z rekompensatą ze strony budżetu państwa.

Ponadto przedstawił składowe, które wchodzą w skład cen ciepła, z których wynika, że zakup gazu to ponad 86% ceny ciepła. Kotłownie gazowe na terenie Starego Miasta oraz przy ul. Słowackiego zużywają rocznie ok. 1 mln m3 gazu. Prezes powiedział, że gdyby PEC był w grupie zakupowej zakup gazu byłby droższy o ponad 5 mln zł, przy czym mieszkańcy więcej by nie zapłacili ze względu na ochronę ze strony budżetu państwa. Następnie prezes spółki przedstawił problematykę handlu emisjami, które będą obowiązywać za 3 – 4 lata i wpływ tego zjawiska na ceny ciepła. 

Na koniec prezes powiedział, że jedyną alternatywą dla mieszkańców Starego Miasta jest połączenie Starego Miasta z główną siecią oraz modernizacja głównego źródła. Straty ciepła na terenie Starego Miasta wynoszą jedynie 5%.  

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Marek Strugała. Komisja obraduje w składzie 7 członków.

Radny Mariusz Prezgot poruszył kwestie odłączania się lokali użytkowych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. 

W tym miejscu prezes spółki powiedział, że za jego kadencji nikt nie odłączył się do PEC-u a decyzje, co do możliwości odłączenia się poszczególnego lokalu podejmuje właściciel nieruchmości, czyli gmina.

Robert Sobieraj przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że na terenie Starego Miasta znajduje się 5 kotłowni: przy ul. Opatowskiej 3, Pl. Poniatowskiego 3, ul. Rynek 28/29, ul. Długosza 21, ul. Katedralna 5. Następnie przedstawił stan techniczny i potencjał sieci centralnego ogrzewania na terenie Starego Miasta. Zgodnie z prawem PEC odpowiada za kotłownie i sieć przesyłową do licznika na kamienicy. Przedstawiciel spółki powiedział, że powstały zysk ma charakter operacyjny. Firma ma różne co roku przychody i koszty, które determinują ewentualny zysk.

Na terenie Starego Miasta odłączonych od PEC-u jest 7 lokali mieszkalnych i ok. 5 lokali użytkowych. Na koniec przedstawiciel spółki podkreślił, że mieszkańcy do końca bieżącego roku są chronieni, jeśli chodzi o cenę za ciepło a nie na cenę gazu.

Radny Janusz Poński sformuował pytanie: Czy po otrzymaniu gwarancji możliwości rezygnacji z usług PEC – u wnioskodawcy zawieszą dalsze procedowanie projektu uchwały? oraz Jakie będą koszty przekształcenia PEC-u?

Radny Marek Strugała: Jakie są kwoty wynikające z ubytków ciepła?

Rafał Binięda prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że straty ciepła na terenie Starego Miasta wynoszą 5% i na kotłowniach gazowych 10%.

Robert Sobieraj przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że trudno jest określić wartość kwotową ubytku ze względu na zmieniające się ceny surowców. Dodał, że ewentualne odłączenie się od PEC-u musi odbywać za zgodą i w porozumieniu mieszkańców całej kamienicy. 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że intencją Burmistrza Miasta jest by ceny wszystkich usług komunalnych były jak na najniższym poziomie. Dodał, że samorządowy zakład budżetowy jest najgorszą formą organizacyjną dla podmiotu, który ma świadczyć usługi komunalne. Zakładu budżetowego obowiązują przepisy jak każdy inny podmiot gospodarczy oraz dodatkowo przepisy dot. finansów publicznych. Zakład budżetowy działa na podstawie przyjętego planu finansowego. Dodał, że w Polsce nie ma przypadku, w którym spółka prawa handlowego zajmująca się dostarczaniem ciepła byłaby przekształcona w samorządowy zakład budżetowy.

Zastępca Burmistrza odnosząc się do projektu uchwały stwierdził, że w pierwszej kolejności należałoby zlikwidować spółkę z o. o. na podstawie Kodeks spółek handlowych a następnie utworzyć zakład budżetowy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Nowy podmiot musiałby uzyskać nową koncesję. Następnie Zastępca Burmistrza przedstawił system finansowania zakładu budżetowego, który w dużej mierze obciążałby budżet całej gminy. Ponadto przedstawił zalety funkcjonowania spółki w kontekście zbliżających się inwestycji w ramach europejskiego Zielonego Ładu. Teren Starego Miasta jest terenem specyficznym, gdyż zabytkowym, na którym piecze ma Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyrażający zgody na daleko idącą termomodernizację budynku, poza ociepleniem stropów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Na koniec Zastępca Burmistrza powiedział, że nie istotna jest forma organizacyjna podmiotu a inwestycje przy współudziale środków zewnętrznych mających na celu obniżyć koszty produkcji i dostaw ciepła do mieszkań.

Radny Mariusz Prezgot nie zgodził się ze słowami Zastępcy Burmistrza. Następnie zwrócił się do prezesa spółki z pytaniem: Czy kogeneracja ogrzewa wodę? Dodał, że ciepła woda zdrożała o 30%. 

Rafał Binięda prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że woda zdrożała o 30% ze względu na fakt, że od 1 stycznia br. stawka podatku VAT wynosi 18% a węgiel zdrożał o 100%.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przedstawił funkcjonowanie samorządowego zakładu budżetowego wskazując na plusy i minusy tego rozwiązania. Prezes wyraził zaniepokojenie tym, że zakład budżetowy nie będzie w stanie pokryć kosztów bieżących własnymi przychodami, co będzie skutkować koniecznością udzielania przez gminę coraz większej dotacji ze środków budżetowych. Dodał, że ustawodawca pozostawił zakłady budżetowe jedynie na poziomie samorządu terytorialnego, gdyż brak jest w nich transparentności rozliczeń i są mało efektywne. Obecnie tendencją jest przekształcanie zakładów budżetowych w spółki.

K. G.* – członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że przedstawiony przez wnioskodawców dokument jest jedynie projektem uchwały. Członkowie komitetu mają świadomość, że decyzja o zmianie formy organizacyjnej spółki jest decyzją trudną, skomplikowaną i wymagającą czasu. Zaapelowała o nietworzenie sztucznych przeszkód w drodze do zmian. 

Radny Jerzy Żyła pozytywnie odniósł się do działań prezesa spółki, który powiedział, że zarządza firmą jak własną. Następnie radny stwierdził, że na obecną chwilę jest za mało informacji, co do skutków likwidacji PEC- u jako spółki. Zasadniczą kwestią jest to, czy po takiej likwidacji ceny ciepła będą niższe dla mieszkańców.

Radny Mariusz Prezgot złożył wniosek formalny dot. nieopiniowania i niegłosowania projektu uchwały na tym posiedzeniu ze względu na złożoność poruszanej materii. Zaproponował zwołanie kolejnego posiedzenia komisji, na którym omawiania będzie kwestia likwidacji PEC.  

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji powiedział, że zgodnie z prawem kwestia głosowania i opiniowania projektu uchwały nie może być przedmiotem wniosku formalnego.

Następnie zarządził przerwę w posiedzeniu komisji do dnia 28 sierpnia do godz. 13:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w Ratuszu. 

Cz. II

w dniu 28 sierpnia 2023 roku

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji wznowił posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług. Dodał, że na posiedzeniu obecnych jest 7 członków. W związku z tym stwierdził quorum.

Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 4 punktów: 

 1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LXI/606/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec braku uwag i wniosków poddał pod głosowanie wprowadzenie ww. punktów.

 Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził zmianę porządku obrad.

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji podsumował dotychczasową debatę nad projektem uchwały w sprawie likwidacji PEC. W tym celu przedstawił szczegóły zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Ponadto dodał, że 86% ceny ciepła to koszty zakupu gazu a pozostałe koszty to m.in. dozór techniczny, zakup energii elektrycznej. Podkreślił, że państwo zamroziło ceny ciepła dla mieszkańców indywidualnych. Starty ciepła na terenie Starego Miasta wynoszą 5%. Umowy długoterminowe np. na gaz, węgiel, mają charakter cześciowo zastrzeżony. Spółka z mocy prawa nie może ujawniać wszystkich postanowień tego tupu kontraktów. Nie ma w Polsce przypadku przekształcenia spółki prawa handlowego w samorządowy zakład budżetowy zajmujący się dostarczaniem ciepła mieszkańcom. Proces ten byłby skomplikowany oraz czasochłonny.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wszedł radny Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Z. W.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że w opinii radcy prawnego Urzędu Miejskiego likwidacja spółki PEC i powołanie w jej miejsce samorządowego zakładu budżetowego nie jest działaniem niemożliwym.

K. G.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że uzasadnienie projektu uchwały ma charakter prawno – moralny a nie ekonomiczny. Dodała, że w tej materii, jeśli ma być brany pod uwagę czynnik ekonomiczny to w ramach ekonomii społecznej. Dodała, że forma spółki z o.o. nijak się ma do charakteru użyteczności publicznej. Następnie mieszkanka przedstawiła pojęcie użyteczności publicznej w ramach funkcjonowania samorządu gminnego.

Podkreśliła, że forma organizacyjna PEC-u utrudnia zakup gazu po niższej cenie gwarantowanej przez państwo.

Z. W.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że Gmina Sandomierz wymaga zmian strukturalnych. Samorząd powinien pochylić się nad problemami mieszkańców. Mieszkanka dodała, że samorządowy zakład budżetowy będzie podlegał kontroli rady miasta i władz samorządowych. Dodała, że jako najemca lokalu powinna zostać opomiarowana na koszt właściciela, czyli gminy oraz posiadać indywidualny piec dwufunkcyjny.   

R. P.-K.* mieszkanka Sandomierza powiedziała, że sprawa PEC-u trwa już wiele miesięcy i był czas na zmiany formy działalności spółki.

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji powiedział, że kształtowanie taryf i cena zakupu gazu wynikają z ogólnych przepisów prawa, które dotyczą każdego sprzedawcy. 

Radny Jerzy Żyła po raz kolejny zadał pytanie: Czy likwidacja PEC – u jako spółki spowoduje obniżkę cen za ciepło oraz Jakie będą koszty tych zmian? Dodał, że jednym z rozwiązań jakie zaproponował prezes spółki jest dobrowolne odłączenie się od PEC-u wszystkich lokatorów, ale pod warunkiem odłączenia się całej kamienicy.

Rozgorzała dyskusja na temat tego rozwiązania w tym przede wszystkim kto powinien pokryć koszty z tym związane.

K. G.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej poruszyła wysokość taryf za ciepło na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz potencjalne możliwości zakupu gazu przez gminę celem obniżenia cen za centralne ogrzewanie.  

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że spółkę PEC powołano 28 lat temu i zawsze oferowała wysokie ceny za centralne ogrzewanie. Dodał, że forma spółki jest nieefektywna z punktu widzenia mieszkańców, gdyż spółka nastwiona jest na zysk. Rozwój spółki nie przekłada się na zmniejszenie rachunków za ciepło. Podkreślił, że spółka nie powstała dla mieszkańców. Z punktu widzenia mieszkańca centralne ogrzewanie okazało się droższe niź indywidualne. Na koniec wyraził aprobatę w stosunku do projektu uchwały zgłoszonego przez mieszkańców.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że samorząd powołał do życia spółki, których zadaniem jest świadczyć usługi na rzecz mieszkańców, pełnią m.in. funkcję użyteczności publicznej. Dodał, że nie można traktować mieszkańców jak przeciwników. Stwierdził, że pojawiają się niepokojące sygnały o możliwości odłączenia się podmiotów publicznych od usług PEC. Interes spółki mija się w dużym stopniu z interesem mieszkańców. W normalnych warunkach zbiorowe ogrzewanie powinno być tańsze niź indywidualne. Na koniec wyraził aprobatę w stosunku do projektu uchwały zgłoszonego przez mieszkańców.

H. B.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że ogrzewanie mieszkania nie może być droższe dwu lub trzykrotnie niź ogrzewanie domu jednorodzinnego.

K. G.* - członek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej powiedziała, że projekt uchwały nie zakłada natychmiastowej likwidacji spółki. Mieszkańcom chodzi o to by ogrzewanie było tańsze i aby ta spółka nie świadczyła już swoich usług.

Rafał Binięda prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że nie jest winą spółki to, że nie udało się zakupić gazu po niższej stawce. Przyczyną tego stanu rzeczy jest infrastruktura, która nie spełnia wymogów umożliwiających korzystanie z ulg. Nie ma tu znaczenia forma organizacyjna przedsiębiorstwa. PEC jest producentem i dystrybutorem ciepła. Nie jest winą spółki to, że w ostatnich latach ceny surowców drastycznie wzrosły. Ulga na gaz dla klientów indywidualnych obowiązuje wyłącznie do końca bieżącego roku.

Na koniec prezes spółki powiedział, że za kilka lat dojdą dodatkowe opłaty z tytułu spalania paliw kopalnych, zgodnie z dyrektywami unijnymi. Dlatego tak ważne są inwestycje w ekologiczne rozwiązania.  

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że z punktu widzenia własnego doświadczenia zakład budżetowy nie jest lepszą formą organizacyjną niź spółka. Jedynym warunkiem obniżenia cen za centralne ogrzewanie na terenie Starego Miasta jest obniżenie kosztów produkcji ciepła na źródle i obniżenie kosztów dystrybucji, co wiąże się z ogromnymi inwestycjami i kosztami, co wymaga czasu. Zastępca Burmistrza powiedział, że kwestia kosztów centralnego ogrzewania i zaistniały spór jest problemem społecznym. Zauważył, że dotychczasowe ulgi dla klientów indywidualnych wygasają z końcem bieżącego roku. Na koniec w imieniu Burmistrza zaapelował, aby radni nie podejmowali tej uchwały, gdyż ta decyzja jest przedwczesna w kontekście niepewności na rynku surowców energetycznych. Dodał, że takiej decyzji nie można podejmować pochopnie, gdyż ryzyko błędu jest bardzo duże.

R. P. – K.* mieszkanka Sandomierza powiedziała, że jeśli władze samorządowe chcą czasu na zmiany to niech rada przegłosuje dla mieszkańców rekompensatę różnicy między obecnymi stawkami a tymi, które mogły by obowiązywać w wyniku korzystania z ulgi.

Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –2;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wyszedł radny Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 7 członków.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu powiedziała, że zakład planuje remont dachu na targowisku na Pl. 3 Maja – „Mój Rynek”. Ponadto w związku z trwającym remontem Placu Targowego przy ul. Przemysłowej spadły dochody zakładu. Projekt uchwały zakłada zwiększenie odpisu z inkasa do końca bieżącego roku.   

Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Andrzej Kalczewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który jest pokłosiem wszczęcia postępowania nadzorczego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Następnie przedstawiła zmiany w uchwale wynikające z sugestii organu nadzorczego. 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wszedł radny Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LXI/606/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że PGKiM zwróciło się z prośbą o zwiększenie górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych. Dotychczasowe stawki obowiązują już 13 lat i wynoszą 21,00 zł brutto. Projekt uchwały zakłada stawkę 23,00 zl brutto. Na koniec naczelnik w ramach autopoprawki zgłosiła zmianę w podstawie prawnej poprzez zmianę tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469. 

Piotr Sołtyk – prezes PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu przedstawił realne koszty odbioru tego typu odpadów z uwzględnieniem zmian makroekonomicznych na przestrzeni ostatnich 13 lat. Stwierdził, że realna stawka winna wynosić 27,00 zl brutto.

Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 7

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie środków na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy. Zwiększone środki wynikają z rozliczenia niedopłaconej rekompensaty za obsługę i prowadzenie PSZOK-u. Na koniec naczelnik w ramach autopoprawki zgłosiła zmianę w podstawie prawnej poprzez zmianę tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469. 

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wyszedł radny Jacek Dybus. Komisja obraduje w składzie 7 członków.

Przewodniczący komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 8

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę na usytuowanie śmietniczki przy wejściu do kurhanu na ul. Salve Regina. Śmietniczka znajduje się na prywatnej posesji a Straż Miejska grozi mandatem właścicielowi terenu za zaśmiecanie.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji zwrócił uwagę na konieczność budowy altany śmietnikowej na ul. Bulińskiego i ul. Zamkowej, o których była już mowa na poprzednich posiedzeniach komisji.

Rozgorzała dyskusja na ten temat. Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego powiedziała, że altana śmietnikowa na ul. Bulińskiego będzie wykonana w najbliższym czasie. Z kolei altana na ul. Zamkowej wymaga znalezienia dodatkowych środków w budżecie gminy.

Ad. 9

Zamknięcie obrad.

Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Kalczewski

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.