Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.8.2023.MSZ

UA.6733.8.2023.MSZ
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2023.775 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023.977 t. j.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz pod nazwą: „rozbudowa oświetlenia na ul. Słowackiego – nr ewid. dz.: 432/2 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny - zgodnie z  wnioskiem Inwestora. Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA
Sandomierz, 25 września 2023 r.