Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej obowiązującą od 01.05.2021r. w wysokości 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej obowiązującą od 01.05.2021r., jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 62,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Zwalnia się w części z opłaty właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku stawkę opłaty określoną w § 1 ust. 1 pomniejsza się o 3,00 zł.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wynika ze złożonej deklaracji.
2. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Z dniem 30.04.2021 r. traci moc uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1235) oraz uchwała nr XIII/162/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 4251).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (195,26KB)

DOCXUzasadnienie.docx (10,08KB)