Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 37 114,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0950 o kwotę 5 444,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 22 065,00 zł
RAZEM: 64 623,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4040 o kwotę 5 856,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4110 o kwotę 2 744,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040 o kwotę 55 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4140 o kwotę 10 000,00 zł
RAZEM: 73 600,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 25 114,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 5 444,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3020 o kwotę 300,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 16 500,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 2 880,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 405,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 750,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 1 230,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4220 o kwotę 8 600,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6060 o kwotę 65 000,00 zł
RAZEM : 178 223,00 zł

4. Zwiększa się przychody w budżecie gminy:

§ 950 o kwotę 40 000,00 zł

 

 

 

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.610.365,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162.893,01 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 340.000,00 zł. ”;
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 110 365,01 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (9,51KB)

PDFZalacznik1 .pdf (128,81KB)

PDFZalacznik2 .pdf (111,30KB)