Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 68/8/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 68/8/2023
Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Andrzej Kalczewski, Pan Tomasz Malinowski, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjny (czyt.: TI).

Ad. 1
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                       
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r., poz. 3236) – (projekt grupy radnych).

6.Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

Głosowano-5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Salę obrad opuszcza radny Marek Chruściel.

Do obrad komisji dołączył radny Sylwester Łatka.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Mówczyni oznajmiła, że w punkcie 8 §7 ust.1 projektu uchwały  nastąpiła zmiana kwoty wpływów w wysokości z 6.300.000,00 zł na 6.440.000,00 zł  oraz wydatków
w kwocie 6.553.898,21 zł na 6.693.898,21 zł wraz ze zmianą podstawy ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1469)

Wobec braku pytań i uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania ww. projektu uchwały z uwzględnioną autopoprawką.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023- 2043.

         Przewodnicząca komisji ponownie udzieliła głosu Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia uzasadnienia ww. uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r., poz. 3236) – (projekt grupy radnych).

         Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Panią Edytę Dumę w celu ustosunkowania się do projektu uchwały złożonego przez grupę następujących radnych:  Marka Strugałę, Mariusza Prezgota, Jacka Dybusa, Andrzeja Lebidę, Janusza Pońskiego, Agnieszkę Frańczak- Szczepanek, Marcina Świerkulę, Krzysztofa Szatana. Wnioskodawcy proszą o zastosowanie opłaty
w wysokości 15%.

Pani Edyta Duma omówiła obowiązującą stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Obniżka stawki spowoduje spadek dochodów do budżetu gminy. Wedle zapisów uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2021 r.  gmina nie zastosowała górnej stawki opłaty adiacenckiej (35%).

Członkowie komisji zapytali o wpływy do budżetu gminy z tyt. opłaty adiacenckiej z poprzednich lat.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania ww. projektu uchwały.

Głosowano- 0 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Ad.6
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej
w Sandomierzu.

         Przewodnicząca komisji oznajmiła, że w dniu 28.08.br. odbyła się merytoryczna Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, podczas której obecna Pani Ewa Gleń – Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie wyjaśniła powód zmiany wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej jedynie w okresie wrzesień- grudzień 2023 roku.

Pan Janusz Stasiak dodał, że większe wpływy z wynagrodzenia inkasent wykorzysta na dofinansowanie remontu poszycia wiaty handlowej na Placu 3Maja.

Radna Mariola Stępień wobec braku uwag do projektu uchwały przystąpiła do głosowania.

Głosowano – 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

         Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Pani Barbarze   Grębowiec, która przypomniała, że Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza zwrócił się z wnioskiem do burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2023 r. w wysokości 30.000zł. na konserwację nagrobków Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego.

W tekście  projektu uchwały figuruje kwota 20.000zł. Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że powyższą omyłkę pisarską w §2 należy potraktować jako autopoprawkę burmistrza. 

Radna Mariola Stępień poddała pod głosowania wspomnianą zmianę
kwoty z 20.000 zł na 30.000zł  w projekcie uchwały.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania projektu uchwały
z autopoprawką w §2.   

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8
Sprawy różne, wnioski komisji.

         Radna Mariola Stępień poinformowała o pismach skierowanych wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca– Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do wiadomości komisji:

1.Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak: WI.42.6.2023 z dnia
21 sierpnia 2023 roku.

2.Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu z dnia 17.08.br. w sprawie ujęcia trzech zadań do budżetu gminy na 2024 rok. 

Radny Robert Kurosz zwrócił się do Pana Janusza Stasiaka z prośbą o wyrównanie infrastruktury trawiastej placu na Błoniach i przeznaczenia terenu na ewentualne wielkoformatowe wydarzenia kulturalne.  Poddał pod rozwagę aplikację gminy o środki zewnętrzne na ten cel. Mówca zasugerował dokonania modyfikacji zapisów w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza o pozyskanie  terenów inwestycyjnych od ościennych gmin.

Radny Sylwester Łatka poprosił o zagospodarowanie pustego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w weekendy i święta ze względu na oblężone parkingi wzdłuż ul. Słowackiego i Ogrodowej.  

Ad.9
Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu