Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 37/6/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Sprawozdanie Nr 37/6/2023
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 09:00

Godz. zakończenia obrad: 09:10

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Wojciech Czerwiec;

Radni nieobecni: Andrzej Kalczewski.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła quorum.

Obecnych na posiedzeniu jest 3 członków.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej
    z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Sandomierza na lata 2023-2026;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag, co do treści porządku obrad nie zgłoszono.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Sandomierza na lata 2023-2026;

Na posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia przybył radny Wojciech Czerwiec. Komisja obraduje w składzie 4 członków.

Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że program szczepień przeciwko grypie sezonowej na terenie Sandomierza trwa już 12 lat. Dotychczasowy program obwiązywał w latach 2019-2022. Dodała, że w projekcie uchwały zmiana polega na podniesieniu wieku z 55 lat na 65 lat w stosunku do osób, które mogą być objęte programem darmowych szczepień. Zmiana wynika z rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznej. Program ruszy od września 2023 roku i będzie realizowany w sandomierskich przychodniach.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji poprosiła o zgłaszanie wniosków.

Wniosków nie zgłoszono.

W toku dyskusji członkowie komisji poruszali temat konieczności utworzenia w lewobrzeżnej części miasta Dziennego Domu Pobytu Seniora.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Kazimiera Bednarska

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz