Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 38/7/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Sprawozdanie Nr 38/7/2023

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Andrzej Kalczewski.

Radny spóźniony: Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS):

Pani Anna Jędral, Pani Agnieszka Basak. 

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

4.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Do obrad komisji dołączył radny Wojciech Czerwiec.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie projektu uchwały Panią Agnieszkę Basak będącą Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przedstawicielka OPS-u oznajmiła, że w dniu 22 czerwca br. weszły w życie zmiany dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Oprócz zmiany w tytule ustawy i jej poszczególnych przepisach, ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania legislacyjne, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Mówczyni dodała, że zmiany dotyczą także zakresu funkcjonowania podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i procedury „Niebieskich Kart”.

Ponadto, członkowie komisji zapytali o termin zwołania przez burmistrza pierwszego posiedzenia w sprawie powołania ww. zespołu, składu i zakresu pracy zespołu.

Radna Kazimiera Bednarska wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano – 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu