Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 67/7/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 67/7/2023
Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 9 sierpnia 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 09:30

Godz. zakończenia obrad: 09:45

Posiedzeniu przewodniczyła radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Sylwester Łatka, Andrzej Kalczewski, Tomasz Malinowski.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

1.Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;

2.Wojciech Czerwiec – przewodniczący Rady Miasta Sandomierza;

3.Kazimiera Bednarska - radna

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddała projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zwiększa dochody budżetu gminy w kwocie 19.737,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do komisji, jak niżej:

1.Pani M.R.* mieszkanki Sandomierza, która wyraża zgodę na wykup działki nr* o pow.* ha za kwotę zaproponowaną przez właściciela nieruchomości.

 W toku dyskusji członkowie komisji poruszyli kwestie zaległości najemcy z tytułu dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Sandomierz. Skarbnik Miasta powiedziała, że kwota zaległości wynosi 17.369,00 zł.

Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do pisma mieszkanki. Opiniują pozytywnie i występują z wnioskiem do Burmistrza Miasta o przystąpienie do dalszej procedury sprzedaży nieruchmości gruntowej przewidzianej prawem po wcześniejszym uregulowaniu przez najemcę na rzecz Gminy Sandomierz. 

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji poddała ww. stanowisko pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

1.Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Sandomierzu w sprawie możliwości umorzenia przez Gminę Sandomierz odsetek. 

W toku dyskusji Skarbnik Miasta powiedziała, że odsetki wynoszą 160,00 zł. Wynika to z faktu, że w 2022 roku PTTK wpłaciło kwotę 255.000,00 zł. Z kolei w 2023 roku wpłaciło kwotę 1.334.000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawowymi gmina ma obowiązek rozksięgować każdą wpłatę na kapitał i odsetki. W związku z tym PTTK ma do spłaty 476.281,31 zł kapitału oraz 160,00 zł odsetek. Członkowie komisji wnioskują o umorzenie odsetek w kwocie 160,00 zł po wcześniejszym uregulowaniu należności na rzecz Gminy Sandomierz na kwotę 476.281,31 zł.

Ostateczna decyzja w tej kwestii zgodnie z prawem należy do organu wykonawczego gminy.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji poddała ten wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Mariola Stępień

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna,
Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz