Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 45/6/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 45/6/2023

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 27 lipca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Członkowie komisji obecni jak w załączonej liście.

Nieobecni członkowie komisji: Pan Andrzej Kalczewski, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury  (czyt.: UA),

Pan Piotr Wójtowicz, Pan Paweł Śmieszek- Przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Andrzej Zajączkowski – Prezes Zarządu Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A. (czyt.: OKB) w towarzystwie projektanta,

Przedstawiciele Hotelu w Sandomierzu: Pan P.G.*, Pan E.W.*

Przedstawiciele mediów lokalnych:

Pani Joanna Sarwa- Radio Leliwa, Pani Grażyna Szlęzak- Wójcik- Radio Kielce,

Pan Piotr Andryka, Pan Jerzy Strzyż- stv.info Sandomierz,

Obecni Mieszkańcy Sandomierza jak w załączonej liście.

Obecny radny: Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2  położonych przy ulicy Okrzei
w Sandomierzu, obręb 0003- Sandomierz Lewobrzeżny ( kategoria o.b. XIII).

4.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2  położonych przy ulicy Okrzei
w Sandomierzu, obręb 0003- Sandomierz Lewobrzeżny ( kategoria o.b. XIII).

Przewodniczący komisji oświadczył, że powyższy projekt uchwały będzie procedowany na zbliżającej się sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Sandomierza. Wersja elektroniczna dokumentu została rozesłana przez pracownika biura rady w dniu 26 lipca br. Wobec powyższego, radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Panu Piotrowi Paszkiewiczowi w celu zreferowania uzasadnienia do projektu uchwały. Mówca przypomniał, że w dniu 17.05.br. wpłynął „wniosek inwestora OKB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2  położonych przy ulicy Okrzei w Sandomierzu( kategoria o.b. XIII).”
W trybie art. 17 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2021.1538 tj.) została przeprowadzona procedura uzgadniania
z wymaganymi organami takimi jak:

1.Gminna Komisja Urbanistyczno- Architektonicznej,

2.Starosta Sandomierski,

3.Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu,

4.Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,

5.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach,

6.Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Zamiejscowy
w Radomiu Delegatury ABW w Kielcach,

7.Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,

8.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego,

9.Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

10.Karpacki Oddział Straży Granicznej, Placówka Straży Granicznej
w Kielcach,

11.Minister Obrony Narodowej,

12.Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura
w Sandomierzu,

13.Gmina Sandomierz, Referat Techniczno– Inwestycyjny,

14.Gmina Sandomierz, Wydział Nadzoru Komunalnego.

Ponadto, w dniu 07.06.br. mieszkańcy wnieśli uwagi do przytoczonego wniosku. Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. z dniem 28.06.br. przekazał swoją opinię. Naczelnik Wydziału UA oznajmił, że Rada Miasta w myśl przytoczonej ustawy musi zająć stanowisko w drodze uchwały wobec w ciągu 90 dni.  Pan Piotr Paszkiewicz dodał, że koncepcja inwestycji spełnia podstawowe wymogi wobec zachowania odpowiedniej odległości od dróg, przedszkola, szkoły, przystanków.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Andrzejowi Zajączkowskiemu, który powtórzył, że wniosek OKB uzyskał pozytywną opinię wszystkich niezbędnych organów. Burmistrz Sandomierza zwrócił się w dniu 18.05.br. z pismem o nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta części działek wchodzących w pas drogowy przyszłej „obwodnicy” łączącej ulicę Okrzei
z ulicą Żeromskiego. Prezes OKB przedłożył podczas obrad komisji pismo znak: L.DZ.138/2023 z dnia 27.07. br., w którym podtrzymuje stanowisko dwóch poprzednich pism z dnia 30.05 oraz 27.06. br. w kwestii nieodpłatnego przekazania siedmiu działek, których właścicielem jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. Mówca poruszył temat atrakcyjnych cen mieszkań.

Przewodniczący komisji poprosił wszystkich o zachowanie porządku kolejności wypowiedzi  w trakcie rozpoczęcia dyskusji.

Jako pierwszy zgłosił się radny Jacek Dybus  zwracając uwagę na potrzebę rozwoju miasta poprzez pozyskanie terenów inwestycyjnych. Oznajmił, że właściciele okolicznych działek zostali pozbawieni dojazdu do swych posesji. Mimo pism kierowanych do panujących burmistrzów w mieście nie udało się wydzielić drogi koniecznej lub wybudować tzw. drogi tymczasowej. Wyraził swoje zadowolenie z propozycji wykupu działek przez OKB z przeznaczeniem na inwestycje mieszkaniowe. Dodał, że osiedle powstałoby bez wsparcia finansowego gminy. Radny oświadczył, że planowany blok nr 6 byłby ulokowany na jego działce niżej o 18 metrów od budynku hotelu*. Zwrócił się do przedstawicieli hotelu z prośbą o rozważenie wykup przez nich wspomnianych gruntów jeśli obecna koncepcja inwestora OKB jest nie do przyjęcia.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że podczas obrad komisji należy przede wszystkim zastanowić się nad formą i ilością budynków wielorodzinnych, a także skupić się na tym czy koncepcja inwestora OKB spełnia wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei” (czyt.: MPZP). Mówca przypomniał, że komisja kilkakrotnie zwracała się z wnioskiem do burmistrza o aktualizację ww. MPZP. Radny zwrócił uwagę na rozważenie wpływu jaki będą miały budynki OKB na rozbudowę infrastruktury drogowej okolicy, a także na działki znajdujące się poniżej terenu na ulicy Kruczej. Zapytał, czy bloki mieszkalne wpiszą się w infrastrukturę osiedla Okrzei? Mówca dodał, że istotnym  problemem jest odprowadzenie wody opadowej na wspomnianym terenie.

Radny Tomasz Malinowski nawiązał do słów radnego Jerzego Żyły i podkreślił istotę dzisiejszych obrad. Komisja musi zająć stanowisko w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na koncepcję inwestora OKB
w kontekście zgodności zapisów z MPZP dla osiedla „Okrzei”. Zapytał Pana Andrzeja Zajączkowskiego czy zostały podjęte formalne kroki związane z przekazaniem nieodpłatnie gruntów gminie?

Pan Andrzej Zajączkowski odparł, że poza deklaracjami pisemnymi nie przystąpiono do formalnych decyzji. Najpierw musi nastąpić podział geodezyjny działek przekazanych pod „obwodnicę” drogi na ul. Okrzei. Dodał, że ww. inwestycja drogowa nie będzie kolidowała z zamierzeniem inwestycyjnym OKB.

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o działki przeznaczone pod inwestycję dwóch bloków.

Prezes Zarządu OKB oznajmił, że 6 działek stanowi własność OKB, a siódma należy do radnego Jacka Dybusa, z którym została zawarta umowa notarialna na sprzedaż.

Ponadto, członkowie komisji zapytali m.in.: o rozmieszczenie i wysokość kondygnacji poszczególnych budynków oraz o drogi wewnętrzne do planowanych bloków.

Radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Panu P.G*, który oznajmił, że przed komisją w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego została złożona petycja poparta 150 podpisami mieszkańców i sympatyków Sandomierza z zastrzeżeniami wobec planowanej inwestycji przez OKB. Mówca zwrócił uwagę m.in. na: szereg niezgodności z MPZP osiedla „Okrzei”, wysokość i zagęszczenie budynków, lokalizację inwestycji w granicach strefy ochrony krajobrazu. Dodał, że na podstawie aktualnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego mieszkańców miasta ubywa, a powstałe mieszkania będą przeznaczone prawdopodobnie na krótkoterminowy najem. 

Pan E.W.* zdementował stwierdzenie, że hotel* jest przeciwny wybudowaniu bloków przez OKB. Mówca posłużył się swoimi wyliczeniami dodając, że wskaźnik intensywności zabudowy wzrośnie i przekroczy dozwolone parametry, a deweloper jako przedsiębiorca dąży do maksymalizacji swoich zysków. Zwrócił uwagę na kontrast wysokości i długości bloków a doliną działek położonych niżej na ul. Kruczej.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu K.D.*- mieszkańcowi ul. Kruczej, który odniósł się do wzbudzającego kontrowersje projektu uchwały.  Zapytał inwestora o łączną ilość mieszkań zlokalizowanych w planowanych budynkach OKB. 

Mówca zwrócił uwagę na wąską drogę oraz specyficzne ukształtowanie terenu, które powoduje regularne podtopienia i zalewania posesji podczas gwałtownych opadów deszczu. Pan K.D.* ponownie zaapelował o aktualizację przestarzałego MPZP osiedla „Okrzei”. Dodał, że włodarz oraz rada miasta powinna wziąć pod uwagę interes mieszkańców, a także sandomierskich inwestorów. Przebieg planowanej drogi ul. Okrzei tzw. „obwodnica” wraz z łącznikiem na wąskiej ul. Kruczej sprawi, że bezpieczeństwo pobliskich domostw oraz swobodne poruszanie się mieszkańców zostanie zagrożone przez wzmożony ruch drogowy.

W podobnym tonie wypowiedzieli się inni mieszkańcy ul. Kruczej dysponujący materiałem zdjęciowym potwierdzającym regularne zalewanie posesji.

Pan Andrzej Zajączkowski odparł, że w opracowanym planie funkcjonalno- użytkowym nie ma połączenia komunikacyjnego z ul. Kruczą. Obecny na komisji projektant OKB przedłożył informację o planowanej ilości mieszkań oraz parametry związane z długością i wysokością bloków.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że miasto musi się rozwijać.

Radna Renata Kraska oznajmiła, że należy przystąpić do rozbudowy mieszkań w momencie zapotrzebowania Sandomierzan. Dodała: „to nie jest sprawa pilna społecznie”. Nie należy podejmować zbyt pochopnych decyzji.

Salę obrad opuścił radny Sylwester Łatka.

Pan K.D.* zwrócił się do zastępcy burmistrza o udostępnienie programu funkcjonalno- użytkowego w sprawie budowy ulicy Okrzei. Pan Janusz Stasiak oznajmił, że do końca tygodnia dokument będzie gotowy. Zapewnił, że „burmistrz uczyni wszystko, żeby ochronić mieszkańców przed zbędnym ruchem komunikacyjnych”.

Radny Tomasz Malinowski przychylił się do słów radnej Renaty Kraski. Dodał, że obecnie temat wzbudza wiele wątpliwości i uwag mieszkańców. Ostateczna decyzja zapadnie podczas obrad sesji Rady Miasta Sandomierza.

Radny Jerzy Żyła dodał, że komisja w dzisiejszym głosowaniu wyda tylko niewiążącą opinię.

Przewodniczący komisji wobec braku uwag i pytań przystąpił do głosowania ww. projektu uchwały.

Głosowano- 2 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki.

Radny Tomasz Malinowski podziękował wszystkim mieszkańcom oraz przedstawicielom lokalnych mediów za uczestnictwo i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji powiadomił o piśmie  z dnia 07.07.br. Pana Z.W.* i Pana D.K.* w sprawie zakupu części działki pomiędzy ul. W.P.* i S.*

Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

1.Prośba o wystąpienie do Wojewody, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Kielcach o poprawę jakości bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
u zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Dobkiewicza.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

2. Prośba o zbadanie możliwości wybudowania chodnika dla pieszych od zbiegu ulic Partyzantów i Krakowskiej w kierunku granic miasta
w perspektywie budowy drogi S74 i zwiększenia ruchu drogowego
w kierunku węzła „Samborzec”.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

3. Prośba o wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Kwiatkowskiego.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

4. Prośba o wybudowanie chodnika od ul. Staromiejskiej 10 i włączenie go do istniejącego wzdłuż cmentarza przy Kościele pw. Nawrócenia św. Pawła.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o postęp uzgodnień tut. urzędu
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach (czyt.: GDDKiA) w sprawie utworzenia płatnego parkingu na ul. Lwowskiej? Mówca poprosił o skompletowanie całej dokumentacji na przestrzeni ostatnich lat w ww. temacie  do akt Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zastępca Burmistrza oznajmił, że pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego wielokrotnie zwracali się w pismach do GDDKiA o rozwiązanie podnoszonej kwestii. Obecnie parking na ul. Lwowskiej jest bezpłatny i regularnie zajęty przez autokary lub ciężarówki. Włodarz dodał, że postara się osobiście spotkać z dyrekcją instytucji w celu wypracowania konkretnego stanowiska. Pan Janusz Stasiak zasugerował propozycję członkom komisji ogłoszenia przetargu na wynajem parkingu na ul. Lwowskiej, który odbył by się prawdopodobnie we wrześniu br.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu