Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 47/5/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 47/5/2023

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 18 sierpnia 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Edyta Duma, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego (czyt.: GN).

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie wniosku Pani R.J.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pod adresem R.*z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

4.Opiniowanie wniosku Pani S.Z.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. O.* na lokal  o większej powierzchni z zasobu Gminy Sandomierz.

5.Opiniowanie wniosku Pani N.P.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

6.Opiniowanie wniosku Pani A.W.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

7.Opiniowanie wniosku Pana G.K.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

8.Opiniowanie wniosku Pani A.P.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

9.Opiniowanie wniosku Pani E.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

10.Opiniowanie wniosku Pani D.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

11.Opiniowanie wniosku Pani N.J.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

12.Opiniowanie wniosku Pana M.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

13.Opiniowanie wniosku Pani M.O.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. O.* na lokal  o większej powierzchni z zasobu Gminy Sandomierz.

14.Opiniowanie wniosku Pana W.N.*w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pod adresem ul. K.* z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

15.Sprawy różne. Wnioski komisji.

16.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie wniosku Pani R.J.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pod adresem R.*z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

W związku z obecnością mieszkanki radna Ewa Gracz udzieliła głosu wnioskodawczyni, która przedstawiła swoją sytuację życiową.

Komisja wnikliwie zapoznała się z kompletem dokumentów mieszkanki.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pani S.Z.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. O.* na lokal  o większej powierzchni z zasobu Gminy Sandomierz.

W związku z obecnością mieszkanki radna Ewa Gracz udzieliła głosu wnioskodawczyni, która przedstawiła swoją sytuację życiową.

Komisja wnikliwie zapoznała się z kompletem dokumentów mieszkanki.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani N.P.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  4„za”- jednogłośnie

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pani A.W.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana G.K.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pani A.P.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani E.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

 Członkowie komisji po zbadaniu całej dokumentacji wnioskodawczyni uznali, że mieszkanka kwalifikuje się na lokal socjalny z umową najmu na okres 3 lat. Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  4 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pani D.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja wnikliwie zapoznała się z przedłożoną dokumentacją wnioskodawczyni. Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  4 „za”- jednogłośnie.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pani N.J.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Pana M.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.13

Opiniowanie wniosku Pani M.O.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. O.* na lokal  o większej powierzchni z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.14

Opiniowanie wniosku Pana W.N.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pod adresem ul. K.* z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.15

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak wniosków.

Radny Mariusz Prezgot zapytał o obecny sposób funkcjonowania mieszkania treningowego, które do niedawna służyło niepełnosprawnym dzieciom z Ukrainy. Radny Jerzy Żyła oznajmił, że w zeszłym roku wziął udział
w uroczystości otwarcia ww. mieszkania zlokalizowanego na Starym Mieście. Stowarzyszenie „Dobrze że jesteś" zarządzane przez Pana Ryszarda Latawca ściśle współpracuje z Ośrodkiem „Radość Życia" prowadzonym przez sandomierską Caritas. Radny przypomniał, że także angażował się w pomoc dla umieszczonego tam chłopca, który oprócz niepełnosprawności ruchowej uczył się samodzielności intelektualnej.

Radny Mariusz Prezgot zwrócił uwagę na podnajmowanie gminnych lokali przez osoby trzecie.

Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska zdementowała powyższe stwierdzenie dodając, że Straż Miejska w momencie wątpliwości weryfikuje osoby zamieszkujące w danym miejscu. Obecnie z mieszkania treningowego korzystają niepełnosprawne dzieci, które pierwotnie uczyły się samodzielności.

Ad.16

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu