Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 44/5/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 44/5/2023

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 22 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Kalczewski, Pani Renata Kraska.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości  (czyt.: GN).

Obecni Mieszkańcy Sandomierza:

Pan P.G.*, Pan E.W*.

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

4.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3

Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Anecie Przyłuckiej w celu omówienia raportu o stanie gminy za ubiegły rok. Sekretarz Sandomierza oznajmiła, że zgodnie z dyspozycją art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 01.05.2023) burmistrz co roku przedkłada radzie ww. dokument. 

W dniu 8 marca br. włodarz miasta zwrócił się z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji  jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej(ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.)
z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne.

Radny Tomasz Malinowski wobec braku pytań przystąpił do głosowania  powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Krzysztof Szatan.

Przewodniczący komisji powiadomił o trzech pismach:

1.Pana P.G.* i Pana E.W.* z dnia 07.06.2023r. w sprawie uwag do wniosku o „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi”.

W związku z obecnością mieszkańców, radny Tomasz Malinowski udzielił głosu autorom pisma. Pan P.G.* przedstawił szereg niezgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (czyt.: MPZP) terenu osiedla mieszkaniowego „Okrzei”, które zostały szczegółowo opisane
w piśmie. Mówca dodał, że koncepcja Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A. (czyt.:OKB)– inwestora zamierzenia „budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2 położonych przy ul. Okrzei” nie powinna być realizowana w proponowanej formie ze względu m.in. na: „zaburzenie ładu przestrzennego, linii widokowej oraz kompozycji urbanistycznej Starego Miasta”. W treści uwag mieszkańców podniesione zostały argumenty o niekorzystnym wpływie na możliwości inwestycyjne działek sąsiadujących oraz braku bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze. Pan E.W.* zwrócił uwagę na utrudniony dojazd do Szkoły Podstawowej i Samorządowego Przedszkola Nr 1.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na zapis art.7 ust.5 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1538 z późn.zm.

Pan Piotr Paszkiewicz oznajmił, że pisemne uwagi mieszkańców zostały przesłane przez urząd do inwestora. Należy poczekać na jego stanowisko.  

Radny Andrzej Lebida odparł, że procedura prawna musi zostać zachowana przez obydwie strony. Miasto musi się rozwijać i stworzyć dobre warunki do zamieszkania i rozwoju dla młodych ludzi.

Radny Jerzy Żyła przypomniał, że należy pilnie zaktualizować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei” (czyt.:MPZP). Zgodził się z przedmówcą, że inwestor musi dostosować się do przepisów. Radny Krzysztof Szatan dodał, że wspomniany teren jest dobrym obszarem do inwestowania jednak należy zwrócić uwagę na zbyt małe odległości pomiędzy blokami mieszkalnymi.

Radny Tomasz Malinowski poddał pod głosowanie sformułowane
w trakcie obrad wnioski:

1.Ponowny wniosek o dokonanie aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei”.

Głosowano- 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

2. W związku z pismem Pana P.G.*  i Pana E.W.* z dnia 07.06.br. w sprawie uwag do wniosku o „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi” członkowie komisji proszą o uwzględnienie ww. zastrzeżeń mieszkańców ul. Okrzei oraz objęcie szczególnym nadzorem koncepcji inwestora- Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei”.  

Głosowano- 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

2. Pismo Pana Z.W.* z dnia 30.05.br w sprawie wykupu chodnika na ul. Suchej.

Pani Edyta Duma oznajmiła, że odpowiedź przygotowana przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego zostanie przedłożona do dokumentacji komisji.

3. Pismo znak: GN.6822.6.2023.DLO Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z dnia 06.06.2023r. oraz znak: GN.6822.1.2023 Zarządu Powiatu w Sandomierzu
z dnia 22.05.2023r.  w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny działki nr ewid. 934/187 o pow. 0,0091 ha (przeznaczonej na budowę siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury w Sandomierzu) dokonanej na rzecz Skarbu Państwa i przekazania w drodze darowizny gruntu na rzecz Powiatu Sandomierskiego. Członkowie komisji uznali, że ww. propozycja wymaga dużej rozwagi i dokładnego przeanalizowania.

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na rotacyjne wynajmowanie mieszkań zlokalizowanych na ul. Okrzei. Wyraził swoje niezadowolenie wobec wypowiedzi przedmówców w postaci braku przychylności do planowanej koncepcji inwestycji OKB.

Przewodniczący komisji upomniał radnego Jacka Dybusa za niestosowne zachowanie i  poprosił o przestrzeganie kultury wypowiedzi podczas obrad.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu