Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 62 z LXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Protokół Nr 62
z LXII sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:30

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.  Ponadto uczestnikami sesji byli:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 4. Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego urzędu Miejskiego w Sandomierz;
 7. Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 8. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 9. Wojciech Dumin – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
 10. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 11. Rafał Binięda – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 12. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 13. dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza na 20 uprawionych udział bierze 16 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Wojciech Czerwiec, Janusz Poński.

Radny spóźniony: Marcin Świerkula.

Radni usprawiedliwieni.  

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady przedstawił projekt porządku obrad LXII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/493/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata – 2023-2028”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2022 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r.;
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;
 12. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady złożył wniosek o wprowadzenie do projektu porządku obrad pkt. “Przyjęcie ślubowania radnego Miasta Sandomierza”.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. K. na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza”. Wniosek wynika z konieczności zajęcia stanowiska ww. sprawie zgodnie z dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego.

Następnie Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał swój wniosek pod głosowanie:

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady stwierdził przyjęcie ww. wniosku. Dodał, że pkt ten będzie nowym pkt 3.

Następnie Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał wniosek Zastępcy Burmistrza pod głosowanie:

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady stwierdził przyjęcie ww. wniosku. Dodał, że pkt ten będzie nowym pkt 12.

Na LXII sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Marcin Świerkula. Rada obraduje w składzie 17 członków.

Następnie Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady stwierdził przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Przyjęcie ślubowania radnego Miasta Sandomierza.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że mandat radnego Andrzeja Majewskiego wygasł zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 11 kwietnia 2023 roku. W związku z powyższym Rada Miasta Sandomierza liczy aktualnie 20 radnych. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 kwietnia 2023 roku nowym radnym Miasta Sandomierza został Pan Michał Guzin.

Następnie dodał, że na podstawie artykułu 23a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) przed przystąpieniem do wykonania mandatu radnego, radny składa ślubowanie.

Następnie odczytał treść ślubowania, jak niżej:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Michał Guzin: “Ślubuję”.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że Rada Miasta Sandomierza VIII Kadencji 2018-2024 liczy 21 radnych a na dzisiejszej sesji obecnych jest 18 radnych.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zakłada trzy zasadnicze zmiany.

Zwiększa się plan dochodów w budżecie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu rękojmi 
w zakresie usuwania usterek powstałych przy budowie Przedszkola Samorządowego Nr 6 w 2019 roku. Rękojmia trwa do 27 sierpnia 2024 roku i wynosi 105.000,00 zł. Ponadto o kwotę 3.060,00 zł z tytułu dodatku węglowego. 

Zmniejsza się plan wydatków w tzw. „rezerwie Burmistrza” przenosząc 30.000,00 zł z rezerwy na dotację celową dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.

W ramach tej dotacji będą odnowione cztery zabytki. Trzy na Cmentarzu Świętopawelskim i jeden na Cmentarzu Katedralnym. Łączna wartość tych renowacji to kwota około 100 000 zł. Rodziny będą partycypować w kosztach tych renowacji.

Na koniec Skarbnik Miasta powiedziała, że zmianie ulega Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej – przychody i rozchody Zakładu Budżetowego.

Radny Jacek Dybus zgłosił uwagi, co do sposobu wykonania renowacji niektórych zabytków na terenie Cmentarza Katedralnego.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/614/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/493/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Edyta Duma p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w kwietniu 2022 roku, Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości przy ulicy Browarnej z przeznaczeniem pod budowę parkingu. Projekt uchwały jest pokłosiem stanowiska Wojewody Świętokrzyskiego, by w uchwale darowizna następowała z przeznaczeniem pod pas drogi gminnej, z częściowym wykorzystaniem jako parking.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/615/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/493/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Edyta Duma p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że Rada Miasta Sandomierza w 2022 roku wyraziła zgodę na nabycie działki od Skarbu Państwa, w celu rozbudowy ulicy Mokoszyńskiej do szerokości 12m. Z kolei w trakcie projektowania okazało się, że pas ten jest za wąski i należy go poszerzyć o kolejną działkę należącą do Skarbu Państwa. Projekt uchwały zakłada przejęcie przez gminę w drodze darowizny wspomnianą nieruchomość.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/616/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchmości gruntowej

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/617/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata – 2023-2028”.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Polityki Mieszkaniowej.

Radna Ewa Gracz przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Następnie przedstawiła autopoprawki redakcyjne wnisokodawcy, jak niżej:

 1. Rozdz. V, § 11, ust. 2 i 3 skreśla się słowo „miejskiej”;
 2. W tytule Rozdz. VIII skreśla się słowo „miejskiej”;
 3. W Rozdz. VIII § 14, ust. 5 lit. c dopisuje się sformuowanie „brak zapłaty”;

Radna dodała, że Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Dotychczasowy program obowiązywał w latach 2016-2021. Następnie przewodnicząca komisji przedstawiła najważniejsze elementy programu, tj.: charakterystykę istniejącego stanu zasobów mieszkaniowych, prognozowaną wielkość zasobu mieszkaniowego, sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, analizę potrzeb remontowych budynków, polityki w zakresie planowanej sprzedaży mieszkań, które są aktualnie we wspólnotach mieszkaniowych, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że wszelkie uwagi komisji należy traktować jako autopoprawkę wnisokodawcy projektu uchwały.

Radny Jacek Dybus odniósł się do treści programu wskazując na jego braki, sprzeczności i niedoskonałości. Dodał, że program nie odpowiada na wiele pytań dot. terenów pod budowę mieszkań, sposobów finansowania, weryfikacji poziomu życia lokatorów, sposobu przyznawania mieszkań oraz możliwości ich sprzedaży. Wyraził zdziwienie, że Komisja Polityki Mieszkaniowej nie uczestniczyła nad pracami nad tym programem.

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek poddała pod rozważenie zmiany wysokości bonifikat jakie udzielane są podczas wykupu mieszkań komunalnych. Zasugerowała zwiększenie bonifikaty dla tych mieszkańców, którzy posiadają lokale w starszym budownictwie i ponieśli znaczne nakłady finansowe na remonty lokalu.

Następnie odniosła się do procederu wykupu mieszkań komunalnych i ich podnajmowania na potrzeby branży turystycznej mówiąc, że samorząd powinien reagować na tego typu działania. Na koniec zasugerowała konieczność wykupu gruntów pod budowę mieszkań komunalnych, jeśli miasto chce się rozwijać i przyciągać młodych ludzi. 

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że środki ze sprzedaży mieszkań komunalnych powinny być środkami celowymi z przeznaczeniem na rozwój i pozyskiwanie nowych terenów pod budownictwo lokali komunalnych, socjalnych, bądź ewentualnie ulepszenie terenów w zakresie rozbudowy sieci, kanalizacji i wodociągów.

Radny Krzysztof Szatan odniósł się do słów radnego Andrzeja Kalczewskiego mówiąc, że pojawiła się propozycja ze strony rady, by środki ze sprzedaży lokali przeznaczyć w części na remonty istniejącej substancji mieszkaniowej. Na koniec dodał, że dotychczasowy program gospodarowania mieszkaniowym zasobem obowiązywał w latach 2016 – 2021, a obecny przyjmowany jest na lata 2023-2028. W związku z tym powstaje luka za 2022 rok.   

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że od 1 lipca nastąpi wzrost czynszu zgodnie z komunikatem GUS o wskaźnik inflacji. Dodał, że samorząd pracuje na nowymi rozwiązania w zakresie powiazania wysokości czynszu z uzyskiwanymi dochodami przez najemców. Dodał, że samorząd monitoruje ewentualny proceder pod wynajmowania wykupionych lokali mieszkalnych.

Radny Andrzej Lebida zasugerował poszerzenie granic miasta poprzez wchłonięcie okolicznych miejscowości. Stwierdził, że gminie brakuje terenów budowlanych pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową a bez tego nie przyciągnie się młodych ludzi. Dodał, że samorząd powinien w ramach funduszu remontowego przeznaczać część dochodów z czynszu na remonty istniejącej substancji mieszkaniowej.  

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że Gmina Sandomierz posiada w swoich zasobach bardzo dużo lokali komunalnych i socjalnych biorąc pod uwagę wielkość gminy. Dodał, że sprawy, o których radni wspominają są poruszane na posiedzeniach Komisji Polityki Mieszkaniowej.  

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Andrzeja Lebidy, mówiąc, że istotne jest dla rozwoju miasta pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych. Następnie przybliżył toczące się dyskusje w przestrzeni publicznej na temat współpracy między gminami w ramach zawieranych porozumień w celu zwiększenia szans na pozyskiwanie środków unijnych.

Radny Marek Strugała wyraził się sceptycznie, co do sprzedaży lokali komunalnych w atrakcyjnych lokalizacjach.

Radny Piotr Chojnacki: Ile od 25 maja 2022 roku Gmina Sandomierz sprzedała lokali komunalnych?

Edyta Duma p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że sprzedaż mieszkań komunalnych prowadzona jest w budynkach miejskich od lat 70-tych XX wieku. Obecna uchwała dot. sprzedaży lokali podjęta została 25 maja 2022 roku. Na jej podstawie sprzedano dotychczas 5 mieszkań.

Dodał, że: „Zgodnie z tą uchwałą podjętą w ubiegłym roku. Po wykupieniu mieszkania już właściciel tego mieszkania nie płaci czynszu na konto gminy, tylko płaci zaliczki na konto bloku, płaci zaliczkę eksploatacyjną i zaliczkę na poczet przyszłych remontów i w imieniu mieszkańców mieszkań komunalnych, w tym udziale gmina też płaci na konto, partycypuje w kosztach przyszłych remontów. Takie decyzje o to, co w danym bloku będzie zrobione, podejmowane są na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, na początku, w pierwszym kwartale każdego roku i wspólnota decyduje, co w danym bloku będzie zrobione – w miarę posiadanych środków zgromadzonych na koncie bloku”. Na koniec przypomniała, że gmina jest właścicielem 2 hektarowej działki na ul. Lubelskiej na której prowadzona jest budowa nowych lokali komunalnych.

Radny Krzysztof Szatan: „Proszę Państwa, ja cały czas czekam na odpowiedź co do tego roku 2022. Bo jest pustka i tutaj musimy to chyba jakoś wyjaśnić? Bo żeby tak nie było niedomówień”.

Edyta Duma p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projket uchwały przygotowany został w 2020 roku i dopiero teraz jest procedowany na sesji. W 2022 roku nie obowiązywała żadna uchwała.

Radny Krzysztof Szatan: „Stwierdzam, że wobec tego miasto Sandomierz nie posiadało Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w roku 2022. Proszę zaprotokołować. Program poprzedni skończył się 2021, ten się zaczyna 2023, więc rok 2022 był bez programu. Takie jest stwierdzenie, skoro nie wyjaśniliśmy tego w sposób wystarczający, to ja stwierdzam, że tego programu nie było i proszę, żeby to zapisać”.

Rozgorzała dyskusja dot. procederu podnajmowania lokali komunalnych. Radni wyrażali obawy, co do skutków takich działań.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/618/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata – 2023-2028”

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2022 rok;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wszystkich działań podjętych, zaplanowanych i zrealizowanych w 2022 roku w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie Sandomierza. Sam program profilaktyczny był przyjęty uchwałą w 2022 roku. W realizację tego programu było zaangażowanych wiele instytucji i wiele osób, między innymi Komenda Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, stowarzyszenia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem wszystkich działań był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Wszystkie działania były dedykowane różnym grupom wiekowym. Ponadto gmina przeprowadziła diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych przez firmę zewnętrzną z Krakowa.

Radny Andrzej Lebida zasugerował konieczność organizowania spotkań z podopiecznymi z Grupy Anonimowych Alkoholików.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na terenie Sandomierza prężnie działa Klub Anonimowych Alkoholików. Dodała, że odbywały się również warsztaty w ramach cyklu wydarzeń „Zanurzone w profilaktyce”. W warsztatach brały udział osoby borykające się z problemem alkoholowym.

Radny Marcin Świerkula poprosił o szczegółowe informacje dot. przeprowadzonej diagnozy.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych jest robiona co dwa lata. Diagnoza została przygotowana przez Małopolskie Centrum Uzależnień i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że z przeprowadzonych analiz i programów wynika, że po alkohol sięgają coraz młodsi sandomierzanie poniżej 18 roku życia.

Zaapelowała o walkę ze sprzedażą alkoholu młodym ludziom poprzez kontrolę wieku oraz o kontrole odległości punktów sprzedaży alkoholu od palcówek oświatowych.

Radny Sylwester Łatka powiedział, że sprzedawcy sprawdzają wiek osób młodych chcących kupić alkohol. Dodał, że jeżeli ktoś widzi proceder sprzedaży młodocianemu alkohol ma obowiązek zareagować. Nie można tworzyć fałszywego obrazu jakoby w Sandomierzu sprzedawano nieletnim alkohol.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że nie mówiła o wszystkich sprzedawcach.  

Radny Robert Kurosz: poprosił o informacje dot. współpracy ze szkołami średnimi oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w ubiegłym roku była prowadzona kampania profilaktyczna skierowana do sprzedawców a organizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w szkołach podstawowych, które są pod gminną jurysdykcją, prowadzone są zajęcia profilaktyczne. W szkołach obecny jest również psycholog i pedagog.   

Radny Robert Kurosz stwierdził, że z informacji jakie posiada nie wynika prawidłowa współpraca gminy ze szkołami średnimi w kwestii przeciwdziałania alkoholizmowi.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w każdej szkole jest program profilaktyczny za którego przygotowanie odpowiada dyrektor placówki. W 2022 roku był realizowany program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, do którego zaproszeni zostały sandomierskie szkoły. Uczestnicy brali udział w warsztatach profilaktycznych rekomendowanych przez PARP-ę, Krajowe Centrum Przeciwdziałaniu Uzależnieniom i przez Ministerstwo Zdrowia.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że jako nauczyciel, pracujący w szkole podstawowej jak i w szkole średniej wie, że w każdej placówce oświatowej realizowany jest Program Profilaktyczno – Wychowawczy, w którym poruszane są kwestie alkoholizmu i narkomanii.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała wielokrotnie konferencje profilaktyczne i zawsze stosowne zaproszenia wysyłane są do placówek oświatowych.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/619/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2022 rok

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r.;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że w oparciu o art. 16 ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Taka ocena ma stanowić podstawę do planowania środków na rok kolejny. Dyrektor dodała, że co roku wzrastają koszty utrzymania pobytu dzieci w pieczy zastępczej, pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, wydatki na dodatki mieszkaniowe.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/620/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r.

Ad. 11

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/621/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/622/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia
7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej
i ustalenia jej składu osobowego

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. K. na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że „projekt uchwały został przedłożony radnym trzy dni temu w wersji elektronicznej. Sądzę, że nie muszę czytać uzasadnienia do uchwały. Natomiast dla Państwa, którzy nie są zaznajomieni z treścią, opowiem, o co chodzi. Wpłynęła skarga do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Rady Miasta, w której podnoszony jest zarzut prowadzenia działalności gospodarczej na majątku gminnym, co w świetle prawa stanowi podstawę, może stanowić podstawę do wygaśnięcia mandatu radnego. Jako dowody do skargi zostało dołączone oświadczenie majątkowe radnego, gdzie przy działalności gospodarczej widnieje zapis „pełnomocnik” oraz zapytanie ofertowe, z którego wynika, że firma złożyła najniższą ofertę na dostawę artykułów higienicznych i papierniczych do jednostki organizacyjnej gminy. Na posiedzeniu Komisji Skarg w dniu 18 kwietnia przewodniczący złożył wyjaśnienia oraz pisemne oświadczenie, iż nie ma umocowania prawnego ani notarialnego
w prywatnej firmie. Jego wpis w oświadczeniu majątkowym zrobiony został na wyrost, jest przeoczeniem, a oświadczenie majątkowe zostanie skorygowane zarówno tegoroczne, jak i wstecz. Ponadto w ewidencji działalności gospodarczej w rubryce pełnomocnicy widnieje zapis „brak wpisów”. W świetle złożonych wyjaśnień Komisja uznała skargę za bezzasadną, a przedłożony Państwu projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie”.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 0.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/623/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. K. na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza

Ad. 14

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. W dniu 22 marca 2023 roku o godzinie 10:30 otwarto ofertę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja obiektu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kwota brutto jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 16.800.000,00 zł, w tym 15.000.000,00 zł w ramach programu Polski Ład. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta przez firmę usługowo-handlową Grześki spółka z o. o. w Dębicy i kwota brutto oferty wynosiła 20.277.700,07 zł. W dniu 29 marca 2023 opublikowano unieważnienie postępowania na zadanie w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta Sandomierz i na platformie zakupowej z powodu przekroczenia limitu środków o 3.500.000,00 zł.
 2. 1 kwietnia 2023 roku, w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach solidarności z osobami chorymi na autyzm, sandomierski Ratusz podświetlony został w kolorze niebieskim.
 3. 3 kwietnia obok Urzędu Miejskiego posadzono drzewo upamiętniające rodzinę państwa Bażantów. W akcie symbolicznego hołdu dla bohaterów uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu – N. K.*, P. K.*  wraz z Burmistrzem Sandomierza Marcinem Marcem oraz radnymi Wojciechem Czerwcem i Jerzym Żyłą posadzili przy budynku urzędu brzozę pamięci.
 4. 4 kwietnia odbyło się wręczenie szeregu odznaczeń państwowych dla pani A. K.*, bohaterce czasu wojny i okupacji, patriotce, mecenasce kultury po wojnie, inicjatorce wielu działań artystycznych i kulturalnych w Sandomierzu. Na wniosek samorządu miejskiego i stowarzyszenia Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, pani A. K.* otrzymała odznaczenia, które wręczał jej Wojewoda Świętokrzyski w imieniu Prezydenta RP, takie jak: Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości, o który trzy lata temu wnioskował Burmistrz Sandomierza, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Za Zasługi dla Niepodległej, o który wnioskował Społeczny Komitet Odbudowy Cmentarza Katedralnego.
 5. 3 kwietnia w sandomierskim Ratuszu odbył się wernisaż wystawy prac pani D. G.*. Tematem wystawy była „Symbioza rzek – dopływy Wisły”.
 6. 6 kwietnia w sandomierskim Ratuszu odbyły się przedświąteczne wydarzenia pod nazwą „W poszukiwaniu wielkanocnego Zajączka” dla dzieci. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach zręcznościowych, manualnych. Zwieńczeniem wydarzenia było rozbijanie wielkiej piniaty. W wydarzeniu wzięło udział w pierwszej grupie 16 osób i w drugiej grupie 10 osób.
 7. 6 kwietnia w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbyły się warsztaty pod nazwą: „Rodzinne malowanie jajek”. W warsztatach wzięło udział 28 osób.
 8. Od 11 kwietnia w przestrzeni wystawienniczej Portu Kultury prezentowana jest wystawa pokonkursowa XVI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego pod nazwą: „Wszystkie dzieci świata”. Wystawę można oglądać do końca kwietnia bieżącego roku w godzinach otwarcia Portu Kultury.
 9. W dniu 11 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa z firmą Usługi Elektryczne, pomiary Zbigniew Rycerz na realizację zadania „Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”. Cena brutto usługi 353.625,00 zł, w tym cena ryczałtowa brutto w wymiarze miesięcznym przez 25 miesięcy, bo na tyle ten przetarg był organizowany, 14.145,00 zł miesięcznie. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 10. W dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 zostały otwarte oferty na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej, położonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza w 2023 roku”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe spółka z o. o. ze Staszowa. Cena za zakres podstawowy to 300.000,00 zł brutto, a za zakres opcjonalny do kwoty 150.000,00 zł brutto. W dniu 18 kwietnia 2023 roku opublikowano informację w wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na platformie zakupowej oraz wysłano informację o wyborze oferty do wykonawcy.
 11. W dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:30 została otwarta oferta na realizację zadania pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Sandomierz w roku 2023”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PHU SAMBET z Sokolnik w Gminie Gorzyce. Cena za zakres podstawowy do kwoty 160.000,00 zł, a za zakres opcjonalny do kwoty 80.000,00 zł brutto. W dniu 19 kwietnia 2023 roku opublikowano informację o wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie zakupowej oraz wysłano informację o wyborze oferty do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.
 12. W dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:30 została otwarta oferta na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników dróg na terenie Miasta Sandomierza w 2023 roku”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMBET Sokolniki Gmina Gorzyce. Cena w ofercie zakres podstawowy do kwoty 400.000,00 zł brutto, a za zakres opcjonalny do kwoty 200.000,00 zł brutto. W dniu 19 kwietnia opublikowano informację o wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie zakupowej oraz wysłano informację o wyborze oferty do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.
 13. W dniu 13 kwietnia 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w wojskowej części Cmentarza Katedralnego. Tego dnia, po 83 latach od tragedii, oddano hołd ofiarom czterech masowych deportacji Polaków w głąb ZSRR, które odbyły się w latach 1940-1941, a także później, w okresie II Wojny Światowej i tuż po II Wojnie Światowej.
 14. 14 kwietnia 2023 roku w sali gimnastycznej I Liceum Collegium Gostomianum została zorganizowana akcja charytatywno-społeczna „Bee Free”. Podczas akcji odbył się kiermasz nasion roślin miododajnych, ciast, występy muzyczne i prelekcje na temat roli pszczół w przyrodzie. Podczas wydarzenia młodzież zbierała środki na akcję informacyjną pod tytułem: „Chrońmy owady zapylające” oraz na zakup budek dla pszczół murarek.
 15. 14 kwietnia 2023 roku Niezależna Inicjatywa Kulturalna we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury zorganizowała spotkanie z podróżnikiem Michałem Jońcą. Spotkanie pod tytułem: „Słodko-gorzka Afryka wschodnia – dwumiesięczna podróż przez Rwandę, Ugandę, Kenię i Tanzanię” odbyło się w Lapidarium pod Ratuszem. W wydarzeniu wzięło udział 45 osób.
 16. 18 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce spotkanie pod tytułem: „Rozmowy o historii i poezji z Sandomierzem w tle”, związane z wydaniem numeru specjalnego czasopisma Sandomierzanin, w którym znalazły się niemal wszystkie teksty napisane do tego wydawnictwa przez panią dr D. P.*.
 17. 19 kwietnia 2023 roku na Bulwarze Marszałka Piłsudskiego odbył się Bieg Dobra pod patronatem honorowym Burmistrza Sandomierza. W ramach zbiórki sandomierskich kilometrów dobra zorganizowano kiermasz ciast oraz zbiórkę plastikowych nakrętek. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na leczenie małego B. J.*, zmagającego się z SMA. Do wydarzenia przyłączył się Burmistrz Sandomierza, który wraz z uczestnikami przebiegł wyznaczony dystans, dokładając cegiełkę dobra do wspólnej puli.
 18. 19 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 4 odbyła się prelekcja historyczna dotycząca rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, którą zorganizowali uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych na Rynku Starego Miasta uczennice klasy 8d – M. B.* i A. M.* zorganizowały akcję społeczno-edukacyjną pod hasłem: „Miej 19.04.2023r. przypiętego żonkila na ubraniu”, w ramach której wraz z burmistrzem rozdawały mieszkańcom oraz obecnym turystom ręcznie wykonane żonkile – symbole powstania w Getcie Warszawskim.
 19. 22 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce trzecia edycja Sandomierskiego „Dyktanda z jajem”. Dyktando było pisane w dwóch kategoriach wiekowych. W sumie Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła około 50 zgłoszeń. Większość uczestników wzięła udział w kategorii wiekowej 10-15 lat, to jest 31 osób, a w kategorii osób starszych niż 16 lat i dorosłych do dyktanda zgłosiło się 13 uczestników głównie turystów spoza Sandomierza. Laureaci w obu kategoriach otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Sandomierza, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miejskiej spółka z o. o. w Sandomierzu.
 20. 22 kwietnia bieżącego roku po raz trzeci odbyła się akcja „Wspólnie sprzątamy Sandomierz”. W akcji wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta, radni miejscy, radni Młodzieżowej Rady Miasta, przedsiębiorcy, spółki miejskie, instytucje kultury, jednostki podległe Urzędowi Miasta oraz sandomierskie stowarzyszenia.
 21. Formacja Taneczna Paradoks działająca przy Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej po raz kolejny odniosła sukces. W piątek 31 marca 2023 roku tancerki z grup Paradoks wzięły udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taneczne inspiracje” w Biłgoraju i zdobyły nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Biłgoraja. Jury doceniło choreografię pani M.M.* pod tytułem „Rozdział”, którą wykonały tancerki z Formacji Tanecznej Paradoks.
 22. Sandomierskie Centrum Kultury pozyskało partnera finansowego merytorycznego do organizacji wydarzenia pod nazwą „Sandomierskie wianki flisackie”, którym został Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. W ramach partnerstwa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przekaże na realizację wydarzenia 20.000,00 zł.
 23. Zawarto 2 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 24. Nabyto umową darowizny od Skarbu Państwa działki numer 155/60, 1155/62 i 165/8, o łącznej powierzchni 0,0822 ha pod poszerzenie ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu.
 25. Opublikowano 2 ogłoszenia o wolnych lokalach mieszkalnych.
 26. Podpisano 1 umowę o odpracowaniu należności czynszowych.
 27. Zrealizowano eksmisję z lokalu przy ulicy Baczyńskiego 9/16.
 28. Przeprowadzono przetarg na najem lokalu użytkowego przy ulicy Opatowskiej 11.
 29. Dzienny Dom Pobytu Seniora oprócz codziennych zajęć dla seniorów, zorganizował:
 1. w dniu 6 kwietnia spotkanie pod nazwą „Śniadanie Wielkanocne”, podczas którego pracownicy oraz seniorzy wspólnie przygotowywali świąteczny stół, dekoracje. Zostały również wspólnie wybrane i przygotowane potrawy na świąteczny stół. W spotkaniu uczestniczył dyrektor OPS w Sandomierzu, ksiądz proboszcz miejscowej parafii.
 2. w dniu 13 kwietnia odbyło się spotkanie profilaktyczno-informacyjne z udziałem dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji. To oczywiście w Dziennym Domu Pobytu Seniora, wzięło tam udział dwóch dzielnicowych: aspirant C*, aspirant Dz*. Powyższe spotkanie miało na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia na ich własne bezpieczeństwo, jak również uświadamianie konieczności zgłaszania zdarzeń mających znamiona przestępstwa odpowiednim służbom. (...)
 1. Została przygotowana i opublikowana w BIP-ie analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz w roku 2022.
 2. Zostało założone stanowisko dla owadów zapylających z roślin miododajnych na Skwerze Rawelin.
 3. Trwają prace polegające na wymianie uszkodzonego oraz uzupełnieniu brakującego znakowania pionowego dróg gminnych.
 4. Trwają prace związane z naprawą uszkodzeń po nawałnicy przy Alei Emmendingen oraz Parku Piszczele obejmujące między innymi roboty renowacyjne przy uszkodzonych przepustach, usunięcie naniesionego namułu, usunięcie uszkodzonych palisad oraz koryt odwadniających, plantowanie, profilowanie uszkodzonych skarp oraz koryt, wzmocnienie skarp elementami prefabrykowanymi, to jest płytami ażurowymi, rozebranie i ponowne ułożenie ciągu pieszego z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy i umocowaniem obrzeży oraz uzupełnienie brakującej nawierzchni alejek tłuczniowych”.  

Radny Piotr Chojnacki odniósł się do informacji Burmistrza w kontekście wykonania remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach asfaltowych, nawierzchniach gruntowych i o przełożeniu zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej budowy chodnika i dróg. Powiedział, że ze względu na wzrost kosztów materiałów budowalnych i usług zagwarantowane w budżecie miasta kwoty mogą okazać się nie wystarczające mając na względzie zakres potrzeb, jak np. remont nawierzchni na ul. Brzeskiego na ul. Zaleśnej, załatanie dziur na ul. Flisaków, ul. Piaski. Dodał, że jako samorząd inwestujemy w budowę nowych dróg, i dobrze, ale nie mamy środków na utrzymanie dotychczasowych ulic w należytym stanie. Na koniec poprosił o harmonogram i specyfikację planowanych robót w zakresie rozstrzygniętych przetargów.

Radny Jacek Dybus poruszył konieczność pilnego remontu nawierzchni odcinka drogi z ul. Nowej do ul. Kwiatkowskiego. Dotychczasowy stan nawierzchni wykonany z płyt jumbo pozostawia wiele do życzenia i uniemożliwia swobodne poruszanie się pieszych zwłaszcza osobom starszym.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że dokumentacja dot. remontu ulica, o której mówi radny Jacek Dybus jest w trakcie opracowywania i kosztorysowania. Wyraziła nadzieję na realizacje zadania w bieżącym roku. Następnie odniosła się do słów radnego Piotra Chojnackiego podzielając jego obawy, co do wysokości zagwarantowanych środków w budżecie gminy. Dodała, że urząd jest na etapie dokładniejszego szacowania i obmierzania ubytków przeznaczonych do likwidacji. Podkreśliła fakt, że wszelkie ubytki w jezdniach zostały skatalogowane i znane są pracownikom magistratu.  

Pan Grzegorz Dydo – mieszkaniec Sandomierza próbował przedstawić swoją sytuację życiową związaną z rozgraniczeniem działek. Odniósł się jednak do funkcjonowania Straży Miejskiej mówiąc, że wzorem Miasta Stalowa Wola należy zlikwidować Straż Miejską w Sandomierzu, dzięki czemu zaoszczędzi się znaczne środki w budżecie. Dodał, że niektórzy funkcjonariusze straży pobierają już emerytury.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wielokrotnie zwracał uwagę mieszkańcowi, że poruszane kwestie nie są na temat i nie dotyczą omawianego punktu porządku obrad. Dodał, że udzieli głosu mieszkańcowi w sprawach różnych.

Ad. 15

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 25 kwietnia 2023 roku, jak niżej:

 1. „Pani M. Z. złożyła odwołanie na wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 21 marca 2023 roku na Uchwałę Nr XXVIII/302/2013 z dnia 22 maja 2013 roku. Skarga została odrzucona.
 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał wyrok ze skargi Pani R. W. na Uchwałę Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Burmistrz Sandomierza i Starosta Sandomierski złożyli pisma dotyczące obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza.
 4. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji zwrócił się z prośbą o przesłanie nagrania z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 marca 2023 roku wraz z wykazem osób uczestniczących w sesji. 
 5. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zwróciła się z petycją dot. budowy 3 masztów przy Rondzie „100 – lecia Odzyskania Niepodległości”.
 6. Państwo E. i P. S. ponownie złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Uchwałę Nr XXVII/288/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi na obszarze Miasta Sandomierza.
 7. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie informacji o podjętych działaniach w związku ze skargą Pana J. K. na Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
 8. Pani R. P – K. mieszkanka Sandomierza złożyła skargę na bezczynność Burmistrza Sandomierza w sprawie Kamienicy przy ul. Opatowskiej 3.  
 9. Radni Miasta Ostróg przesłali apel w sprawie wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców z igrzysk olimpijskich i azjatyckich.
 10. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazała dwa postanowienia w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Majewskiego i w sprawie obsadzenia mandatu radnego przez Michała Guzina”.

Następnie przedstawił interpelacje i zapytania jakie zostały złożone przez radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 13 kwietnia 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Piotra Chojnackiego w sprawie naprawy fragmentu chodnika ul. Powiśle i Flisaków.
 2. W dniu 12 kwietnia 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Piotra Chojnackiego w sprawie poprawy nawierzchni na ul. Brzeskiego.
 3. W dniu 6 kwietnia 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie remontu przejazdu kolejowo – drogowego na ul. Trześniowskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 4. W dniu 3 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył zapytanie w sprawie studni głębinowej znajdującej się na działce ewidencyjnej 934/59. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 5. W dniu 3 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie zniszczonego ogrodzenia miejskiego placu zabaw przy ul. Schinzla. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. W dniu 3 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie naprawy chodników i porządku przy budynku Schinzla 7. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 12 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył zapytanie w sprawie nieporządku i nieuprzątniętych śmietników przy Cmentarzu Katedralnym. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 11 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie aktualizacji aplikacji Rondcube wykorzystywanej prze Urząd Miejski do wysyłania poczty. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 9. W dniu 11 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie nieposprzątanych sandomierskich ulic i chodników: ul. Pallotyńska, Dobkiewicza, Schinzla, Milberta, Długa oraz zapadającej się kostki brukowej ul. Dobkiewicza. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 10. W dniu 24 kwietnia 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie utwardzenia podłoża przystanku przy skrzyżowaniu ul. Flisaków i Powiśle. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 11. W dniu 25 kwietnia 2023 roku radni: Marek Chruściel i Jerzy Żyła złożyli interpelacje w sprawie planowanego zamknięcia pływalni krytej „Błękitna Fala”. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

Na koniec przypomniał o obowiązku złożenia do 30 kwietnia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2022 rok oraz korekt tychże oświadczeń za 2021 rok. 

Następnie zastępca przewodniczącego rady odniósł się do sytuacji związanej z planowanym remontem i zamknięciem Krytej Pływalni „Błękitna Fala” w Sandomierzu. Dodał, że w przestrzeni medialnej pojawiają się sygnały o zamknięciu z dniem 1 lipca krytej pływali nie ze względu na planowany remont a ze względu na brak środków na jego utrzymanie. Zastępca przewodniczącego powiedział, że Pływalnia cieszy się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta jak i okolic. Z obiektu korzystają osoby w każdy wieku, prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne nauki pływania jak również prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Podkreślił, że w tej sprawie z radnym Markiem Chruścielem złożyli interpelacje, w której zwracali uwagę na bezzasadność zamykania pływali w sytuacji, w której planowany remont został przesunięty w czasie ze względu na brak wykonawcy. Radny Jerzy Żyła powiedział, że samorząd nie może oszczędzać na rekreacji mieszkańców i musi znaleźć środki na jego funkcjonowanie do czasu rozpoczęcia planowanego remontu. Zauważył, że na terenie obiektu pracuje 25 osób.

Radny Marek Chruściel zgodził się ze słowami radnego Jerzego Żyły. Dodał, że utrzymanie basenu jest zadaniem własnym gminy i samorząd musi znaleźć odpowiednie środki w budżecie.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że grzechem zaniechania byłoby nie wykorzystać przyznanej dotacji w wysokości 15.000.000,00 zl na remont krytej pływalni.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że zgodnie z przepisami z chwilą przekazania placu budowy wykonawcy, kryta pływalnia musi zostać zamknięta. W związku z tym zaapelował o możliwość korzystania przez mieszkańców z obiektu w czasie przygotowywania projektu.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w pełni zgadza się z przedmówcami. Dodał, że „do czasu wyłonienia wykonawcy trzeba zrobić wszystko, żeby basen funkcjonował i spełniał swoje funkcje społeczne”.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza poprosił o informacje dot. terminu ponownego ogłoszenia przetargu.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że samorząd złożył po unieważnieniu pierwszego przetargu wniosek do Prezesa Rady Ministrów o kolejną promesę. Następnie gmina będzie miała dodatkowe 9 miesięcy. Ze względu na brak zmniejszenia zakresu planowanych robót budowlanych ponowny przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaktualizowaniu PFU.

Następnie przedstawił wyniki poprzedniego przetargu, w którym najniższa oferta przekraczała zaplanowane środki o ponad 3.500.000,00 zł. Najbardziej kosztów twórcze jest: uzdatnianie wody, wentylacja, termomodernizacja obiektu. Samorząd poszukuje wykonawców i zachęca ich do składania ofert. Planowana inwestycja ze względu na swoją specyfikę jest trudna, złożona i wiąże się z kontrowersjami społecznymi.  

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza powiedział, że dyskusja nie dotyczy konieczności przeprowadzenia remontu a jedynie zamknięcia obiektu ze względu na brak środków na jego utrzymanie bez wcześniejszego wyłonienia wykonawcy. Następnie wyraził nadzieję, że od 1 lipca basen będzie normalnie funkcjonował do czasu planowanego remontu.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że temat ten poruszany był na Komisji Budżetu i Finansów. Środki w ramach promesy na remont basenu są zawarte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043. Samorząd czeka na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy z nim po wcześniejszym uzyskaniu przedłużenia promesy. Dodała, że na wynagrodzenia pracowników i środki na media, gmina musi mieć pokrycie finansowe, gdyż obowiązują podpisane umowy z pracownikami i usługodawcami. Podkreśliła, że gmina ma możliwość dokonywania przesunięć w budżecie i jeśli zajdzie taka potrzeba to będzie to realizowała. Na obecną chwilę gmina posiada środki na utrzymanie basenu.       

Radny Marek Chruściel: „Drążąc temat, Pani skarbnik, rozumiem, że po dniu 30 czerwca środki na funkcjonowanie basenu się znajdą, tak?”.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza: „Jeżeli umowa z pracownikami nie zostanie rozwiązana, jeżeli basen będzie funkcjonował, to nie ma innej możliwości, żeby środków nie było. Musimy je tak przesuwać, żebyśmy mogli zrealizować nasze zadania”.

Radny Jacek Dybus przedstawił formułę „Zaprojektuj i wybuduj” jaka ma być realizowana podczas remontu basenu. Dodał, że po podpisaniu umowy wykonawca przystąpi do projektowania co może trwać klika miesięcy. Dopiero po uzgodnieniu projektu przystąpi do jego realizacji. W związku z powyższym wraził się sceptycznie, co do możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w bieżącym roku. Dodał, że samorząd powinien ogłosić dwa przetargi oddzielnie na projektowanie a drugi na realizacje zadania, gdyż łatwiej będzie wyłonić ewentualnego wykonawcę robót budowalnych.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że skoro są środki na utrzymanie basen w budżecie gminy to niezrozumiała jest dyskusja o jego ewentualnym zamknięciu. W takim przypadku potrzebna jest zgoda rady gminy. Następnie odniósł się do miejskich przetargów i inwestycji mówiąc, że należy dokonać analizy, która określi przyczyny braku niepowodzeń w tym zakresie. Radny zaznaczył, że modernizacji basenów przeprowadziły Starachowice i Krasnystaw.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że z doniesień medialnych wynika, że przesunięciu uległa procedura przetargowa dotycząca Kamienicy Oleśnickich. Poprosił o zabranie głosu dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który powinien określić, czy dysponuje środkami na utrzymanie basenu po 1 lipca bieżącego roku. Następnie zgodził się ze stwierdzeniem radnego Marcina Śwerkuli w sprawie problemów przy ogłaszaniu przetargów i realizacji miejskich inwestycji. Na koniec radny wyraził zdziwienie planami budowy nowych dróg w sytuacji braku środków w budżecie gminy na wykup gruntów lub na utrzymanie dotychczasowych ulic. 

Paweł Wierzbicki Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu powiedział, że informacja o planowanym remoncie basenu jest znana od roku ubiegłego. Plan finansowy na 2023 rok jest analogiczny jak na 2022 rok, czyli nie uwzględnia wzrostu kosztów zakupu mediów, usług, chemii basenowej czy wzrostu płacy minimalnej. Dyrektor dodał, że bez dokonania stosownych przesunięć w budżecie środków na utrzymanie basenu wystarczy do końca czerwca.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa mówiąc, że samorząd prowadzi rozmowy m.in. z Diecezją Sandomierska dot. optymalnego rozwiązania budowy tzw. ul. Okrzei – bis. Dodał, że promesa na jej realizację wciąż jest aktualna.   

Następnie powiedział, że samorząd nie oddał żadnych środków jakie otrzymał z tzw. Polskiego Ładu. Gmina realizuje wiele inwestycji a sugerowanie, że miejskie inwestycje są prowadzone fatalnie są nie prawdziwe i krzywdzące.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że wszystkie samorządy borykają się z problemami przy realizacji miejskich inwestycji. Wyraził nadzieję, że Miasto Sandomierz wykorzysta wszystkie środki jakie otrzymało z Polskiego Ładu w wysokości blisko 35.000.000,00 zł a wszelkie przeszkody należy pokonywać przez wspólne działanie.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w pełni zgadza się ze słowami radnego Krzysztofa Szatana.

Ad. 16

Zamknięcie obrad.

Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Zastępca Przewodniczącego

Rady Miasta Sandomierza

Jerzy Żyła

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 • Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.