Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 46/4/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 46/4/2023

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta,

Pani Edyta Duma, Pani Edyta Sobieraj- Wydział Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego (czyt.: GN).

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

4.Opiniowanie wniosku Pana D.S.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

5.Opiniowanie wniosku Pani K.D.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem R.* na lokal komunalny z zasobu Gminy Sandomierz.

6.Opiniowanie wniosku Pana H.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego
z zasobu Gminy Sandomierz.

7.Opiniowanie wniosku Pana A.W.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. T.* na lokal  socjalny położony w innej części miasta. 

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok.

Radna Ewa Gracz poprosiła o omówienie ww. dokumentu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że w dniu 8 marca br. burmistrz zwrócił się
z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji  jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej( ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.) z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne.

  Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania
w powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pana D.S.* w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja wnikliwie zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani K.D.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem R.*  na lokal komunalny z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pana H.W.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  5„za”- jednogłośnie

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana A.W.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. T.* na lokal  socjalny położony w innej części miasta. 

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji powiadomiła o piśmie znak:SO.I.6112.13.2023  z dnia 07.06.2023r. Wojewody Świętokrzyskiego dot. rozważenia przez gminy podjęcia uchwały w prawie zapewnienia warunków do osiedlenia dla repatriantów, a także piśmie znak: ROPIW.3141.19.2023.AL z dnia 25.05.2023r. w sprawie wykazu lokali komunalnych i socjalnych najbardziej zadłużonych na dzień 30.04.br. z tytułu opłaty czynszowej w rozbiciu na poszczególne adresy budynków.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

 

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu