Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 36/5/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie Nr 36/5/2023
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 14 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Mariola Stępień, Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie dokumentu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że w dniu 8 marca br. burmistrz zwrócił się z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji  jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej( ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.) z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne.

  Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania
w powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy gmina dysponuje informacjami związanymi z etapem prac nad częściowym przekształceniem Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w Zakład Opiekuńczo- Wychowawczy?

Sekretarz Miasta oznajmiła, że za planowane przekształcenie ośrodka odpowiada Powiat Sandomierski.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu