Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 43/4/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 43/4/2023
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 31 maja 2023 roku- Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radna spóźniona: Pani Renata Kraska.

Radni nieobecni: Pan Jacek Dybus, Pan Andrzej  Lebida, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyczno- Architektonicznego (czyt.:UA).

Obecny: radny Wojciech Czerwiec.

Ad. 1
Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
  4. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Do obrad komisji dołączyła spóźniona Renata Kraska.

Radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Panu Burmistrzowi, który przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisji w dniu 24.05.br. członkowie nie zaopiniowali pierwotnej uchwały dot. odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Wobec powyższego, Pan Marcin Marzec wystąpił z inicjatywą zorganizowania spotkania z dyrekcją parków w dniu 26 maja br. w Ratuszu o godz. 14.00
w Ratuszu w celu odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia wątpliwości. Bieżący projekt uchwały przewiduje możliwość utworzenia ww. parku jednak
z uwagami i zastrzeżeniami, które zostały wyartykułowane w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Radny Tomasz Malinowski oznajmił, że na oficjalnej stronie miasta został opublikowany formularz konsultacji dla mieszkańców umożliwiający złożenie uwag/zmian do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7054/23). Termin składania druków do dnia 17 czerwca br.

Radny Jerzy Żyła ponownie wyraził swój sprzeciw wobec utworzenia parku krajobrazowego na terenie gminy ze względu na zwiększenie i wydłużenie terminu dodatkowych, obowiązkowych uzgodnień przez mieszkańców np. w rozbudowie domostw czy inwestycji.

Radni Renata Kraska i Andrzej Kalczewski zaapelowali, aby „nie bać się nowego”. Należy zapoznać się ze stanowiskiem innych gmin i rozważyć skutki oraz potencjalne profity dla miasta z tyt. utworzenia parku.

Wobec braku pytań przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu