Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 61 z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 marca 2023 r.

Protokół Nr 61
z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 29 marca 2023 roku
Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 13:30

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  Ponadto uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 4. Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego urzędu Miejskiego w Sandomierz;
 7. Katarzyna Knap – Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 8. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 9. Wojciech Dumin – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
 10. Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;
 11. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 12. Agnieszka Basak – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 13. Katarzyna Radziwiłko –Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 14. Agnieszka Krasoń – Kierownik Świetlicy Środowiskowej i Przystanku „Błonie” w Sandomierzu;
 15. Rafał Binięda – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 16. Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 17. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 18. dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 19. J. R.* – Dyrektor Ogródków Działkowych w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 17 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Tomasz Malinowski, Janusz Poński.

Radni usprawiedliwieni.  

W związku z tym stwierdził quorum.

W dniu 28 marca 2023 roku zmarł radny Andrzej Majewski.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że „wczoraj w godzinach popołudniowych dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Zmarł nasz kolega, przyjaciel, radny Andrzej Majewski - radny IV kadencji w latach 2002-2006, V kadencji w latach 2006-2010, VI w kolejnych latach 2010-2014 i bieżącej, która rozpoczęła się w 2018 roku. (…) Miałem tę ogromną przyjemność poznać Andrzeja w 2010 roku jako samorządowca, kiedy rozpoczęła się moja przygoda z samorządem miejskim w Sandomierzu, i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że był wspaniałym nauczycielem, również dla mnie, myślę, że również dla nas, samorządowców, którzy wtedy rozpoczynali swoją przygodę. Był również wspaniałym nauczycielem w Zespole Szkół Budownictwa, w popularnej „budowlance”, tak by można powiedzieć, lubianym, cenionym, szanowanym, i to, co na pewno można o nim powiedzieć w tej chwili, to że wprowadzał niesamowity spokój i rozsądek, potrafił merytorycznie dyskutować. Był pogodny, uśmiechnięty. Szkoda, że tacy ludzie odchodzą, ale takie jest życie. Będziemy pamiętać o naszym przyjacielu, o naszym koledze Andrzeju”.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że: „Miałem ogromną przyjemność pracować z panem Andrzejem przez wiele lat w samorządzie i mimo tego, że wyszliśmy z różnych opcji politycznych, ale zawsze potrafiliśmy się na najważniejsze sprawy dotyczące tego miasta dogadać. Nigdy nie było żadnych kontrowersji podczas naszej pracy w samorządzie, zawsze głosowania były spowodowane tylko troską o to nasze miasto. Ta jego rozwaga i spokój wprowadzały w ramach tych prac w samorządzie taki wewnętrzny spokój, że jesteśmy w stanie się dogadać, mimo tego, że wiele nas dzieli lub różni. Będzie nam bardzo brakowało cię, Andrzeju, i mam nadzieję, że będziesz w sercach przez wiele lat i będziesz pamiętał tam na górze o samorządzie sandomierskim i my też będziemy o tobie pamiętać. Cześć i pamięć”.  

Minuta ciszy.

Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu powiedziała, że grupa uczniów pragnie zostać posłami do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dodała, że tegorocznym tematem jest kwestia Żydów w czasach II wojny światowej. Następnie powiedziała, że: „My zainspirowaliśmy się historią getta warszawskiego i idąc jego śladami pragniemy przedstawić i rozpowszechnić historię getta sandomierskiego, ponieważ dla nas, mieszkańców Sandomierza, powinno mieć to duże znaczenie, że to, co się działo wtedy, to nie działo się tylko tam, w Warszawie, ale również tutaj, u nas, w naszym lokalnym mieście. Większości z nas udało się dotrzeć do żywych świadków historii, tutaj dziewczyny zajmują się historią Róży Małej, my zajmujemy się historią chłopca, Józefa Schleifsteina, który żyje aż do dziś. Urodził się w naszym sandomierskim getcie, jego historia była niezwykle trudna, przewrotna. Chłopak emigrował później do Stanów Zjednoczonych, gdzie dalej mieszka. Jego historia, urodzonego w naszym mieście stała się również inspiracją do nakręcenia filmu „Życie jest piękne” z 1997 roku, który był nominowany do siedmiu Oscarów (…)”. Na koniec zaapelowała o poparcie tej inicjatywy przez radnych miasta i poprosiła o pamiątkowe wspólne zdjęcia, o wsparcie w zakupie drzewa upamiętniającego historię Róży Małej i rodziny Bażantów oraz o umieszczenie na stronie internetowej miasta krótkiej historii sandomierskiego getta.   

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że rada udziela pełnego poparcia tej inicjatywie. Wyraził słowa uznania w stosunku do postawy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4.

Radny Robert Kurosz również wyraził słowa uznania w stosunku do postawy i odwagi młodych sandomierzan. Równocześnie zaprosił na posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w tej kwestii.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd jest w stałym kontakcie z inicjatorami tego przedsięwzięcia i służy pomocą na każdym jego etapie.

Radny Robert Kurosz powiedział, że przedstawiona inicjatywa jest również ważna z punktu widzenia turystycznego w związku z możliwością przyjazdu do Sandomierza wycieczek młodzieży z Izraela.   

Radny Jerzy Żyła powiedział, że osobiście zasponsoruje zakup drzewka niezależnie od kwoty.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad LXI sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat;
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVII/553/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe;
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2022;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” w Sandomierzu ul. Błonie 55 za rok 2022;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2022r.;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022r.;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2022r.;
 19. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Sandomierza;
 20. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 22. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono

Następnie Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXI sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że radni otrzymali drugą wersję projektu uchwały, który stanowi autopoprawkę złożoną przez przewodniczącego Klubu Radnych Prawa I Sprawiedliwości. Dodał, że projekt ten opiniowany był przez Komisję Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna, jednogłośnie wszyscy zagłosowali za.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o przyjęcie projektu uchwały przez aklamację.

Głosów sprzeciwu nie było.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/598/2023
Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia oświadczenia w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II

Następnie przewodniczący rady odczytał treść uchwały, jak niżej:

㤠1

Rada Miasta Sandomierza wyraża stanowczy sprzeciw i głębokiej ubolewanie wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej ataków na świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, najwybitniejszego Polaka w historii naszej ojczyzny.

§ 2

Szczegółowe motywy zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do przekazania niniejszej uchwały Marszałkowi Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza: Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zmniejsza się dochody w budżecie miasta o kwotę 750.685,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2023 roku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niebędącego państwowym funduszem celowym.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta m.in. o kwotę 478.353,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, o kwotę 31.620,00 zł z tytułu dotacji do innych źródeł ciepła.

Zmniejsza się wydatki w budżecie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu remontu chodnika przy ul. Długiej. W związku z koniecznością przesunięcia lampy ulicznej środki te zostają przeniesione z remontów na inwestycje.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę 606.518,97 zł z tytułu wzrostu uposażeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, z tytułu zwiększenia wynagrodzeń pracowników w świetlicach środowiskowych oraz z tytułu realizacji programu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej” skierowanego do dzieci i młodzieży, z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła. Zmianie ulega również klasyfikacja budżetowa środków przeznaczonych na przebudowę ul. Mokoszyńskiej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/599/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w projekcie uchwały zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 39.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-owi, i dotyczą ogrzewania gospodarstwa domowych energią elektryczną. Stosowne wnioski składane były przez mieszkańców do OPS a dodatek wynosi od 1.000,00 zł do 1.500,00 zł w zależności od ilości zużycia energii.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/600/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/601/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat; 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

LXI sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Krzysztof Szatan. Rada obraduje w składzie 16 osób.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/602/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

lokalu użytkowego do 3 lat

Ad. 8

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVII/553/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Dodała, że projekt wprowadza dwie kategorie pojazdów tj. motocykle i motorowery. W dotychczasowej uchwale dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 było 0,52 zł a będzie 0,89 zł a dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 było 0,83 zł a bedzie 1,15 zł. Dla motocykli – 0,69 zł a dla motoroweru – 0,42 zł.   

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/603/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę nr LVII/553/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały zmniejsza stawki opłat na Pl. 3 Maja oraz na Pl. Jana Pawła II.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd podejmuje działania zmierzające do zwiększenia dochodów w budżecie gminy. Jednak ze względu na trwający kryzys wystawcy sygnalizują o zbyt wysokich opłatach. W związku z tym samorząd obniża w tych dwóch lokalizacjach stawki opłaty targowej w celu zachęcenia większej liczby wystawców i uatrakcyjnienia tych miejsc, które są poza terenem Starego Miasta.  

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/604/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada przeznaczenie środków przez Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie na wykonanie nowego zadaszenia na terenie „Mój Rynek”, który znajduje się na terenie Pl. 3 Maja.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że planowany remont dachu na terenie „Mój Rynek” jest trafną decyzją, gdyż ten dach uległ częściowemu zniszczeniu podczas sierpniowej ulewy jaka nawiedziła Sandomierz. Dodała, że środki przeznaczone na remont stanowią nadwyżkę wypracowaną przez sam zakład.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/605/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że niniejszy i następny projekt uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie poszerzenia definicji nieczystości ciekłych. Dotychczas mowa była o ściekach gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych a teraz mowa jest również o osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym zmianie ulec muszą uchwały, które dotyczą nieczystości ciekłych w zakresie wyodrębnienia górnej stawki maksymalnej za metr sześcienny osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei w regulaminie wprowadza się drobne zmiany dotyczące nazewnictwa, gdyż odpady budowlane i rozbiórkowe otrzymują nazwę „odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/606/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/607/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany uchwały nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że w założeniu opiekę nad zwierzętami świadczy gmina. Podkreśliła rolę Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt działającego przy sandomierskim schronisku i problemach związanych z ogromnymi kosztami opieki. Zaapelowała do samorządu o przeznaczenie w kolejnym budżecie miasta większych środków na ochronę zwierząt.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady dodał, że Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt prowadzi swoją działalność z dużą pomocą Gminy Sandomierz.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w Rozdziale 10 w § 12 projektu uchwały określone są zadania gminy w kontekście opieki nad zwierzętami. Radny wyraził zdziwienie, że samorząd realizuje te zadania sam mając działające stowarzyszenie. Następnie poruszył kwestię korzystania przez stowarzyszenie z możliwości odliczenia 1,5% podatku.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w KRS można sprawdzić czy stowarzyszenie korzysta z odpisu 1,5% podatku z tytułu bycia organizacją pożytku publicznego.  Następnie odniósł się do apelu radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek mówiąc, że strona dochodowa budżetu gminy nie jest wystarczająca i ma swoje ramy. W związku z tym trudno jest przekazywać dodatkowe środki, gdyż są inne równie ważne cele i wydatki.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/608/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2022;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.

Radny Robert Kurosz: „Kiedy ostatnio i czy w ogóle była prowadzona ewaluacja zadań prowadzonych przez Świetlicę Środowiskową w Sandomierzu?.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że nie posiada i nie dostrzega negatywnych sygnałów co do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej. W związku z tym nie ma potrzeby przeprowadzania ewaluacji, której zlecenie zewnętrznej firmie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Dodał, że kierownictwo świetlicy jest otwarte na współprace.

Agnieszka Krasoń Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu powiedziała, że „Chciałam powiedzieć, że żadna ustawa czy regulacja prawna tutaj nie narzuca ewaluacji placówek takich jak Świetlica Środowiskowa czy Placówka Wsparcia Dziennego, tak jak mają to na przykład przedszkola czy szkoły. W tamtym roku Świetlica Środowiskowa miała audyt, a dodatkowo dwa lata temu, jeżeli chodzi o Placówkę Wsparcia Dziennego, to sami się zgłosiliśmy do takiej ewaluacji, którą prowadziła warszawska grupa”.

Radny Robert Kurosz powiedział, że ewaluacja służy przede wszystkim sprawdzeniu czy placówka osiąga zamierzone cele. Dodał, że brak ewaluacji był jednym z uwag ogólnopolskiej kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w tego typu placówkach.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/609/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2022;

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” w Sandomierzu ul. Błonie 55 za rok 2022;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/610/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2022;

LXI sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Piotr Chojnacki. Rada obraduje w składzie 15 osób.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2022r.;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/611/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2022r.;

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022r.;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/612/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022r.;

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2022r.;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXI/613/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2022r.;

Ad. 19

Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 15;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z LX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 20

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. 25 oraz 26 lutego bieżącego roku w Porcie Kultury odbyły się spektakle Teatru Dramatycznego Sandomierskiego Centrum Kultury pod tytułem „Imperium za mgłą”. Jak pamiętacie Państwo, to jest jakby powtórzenie tego, co już było w zeszłym roku. Ten spektakl cieszył się ogromnym powodzeniem, znakomicie wyreżyserowany przez panią K. K. – P.*. Spektakl stworzony został na podstawie prawdziwych wspomnień, biografii i listów więźniarek obozów koncentracyjnych.
 2. 1 marca 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna zainaugurowała cykl kwartalnych spotkań z poezją. Bohaterką pierwszego spotkania była postać Wisławy Szymborskiej w 100-lecie narodzin noblistki. Ten rok też został uznany rokiem Wisławy Szymborskiej. Podczas tego spotkania Grupa „Etiuda” prowadzona przez panią D. P.* wraz z zaproszonymi gośćmi wyrecytowała najbardziej popularne wiersze noblistki, akompaniował pan R. P.*.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna 1 marca rozpoczęła wyzwanie dla dzieci i młodzieży do lat piętnastu „Książkowy nie kalendarz”. To wyzwanie potrwa do końca roku, wyzwanie ma zachęcić młodych czytelników do aktywnego korzystania z biblioteki oraz czytelnictwa.
 4. 1 marca w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy walczących o niepodległość Polski podczas II wojny światowej.
 5. 4 marca w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbyły się rodzinne warsztaty dla dziewczynek pod nazwą „Broszki z filcu”.
 6. W sobotę 4 marca w Sali Rycerskiej odbyła się XXIII edycja Sandomierzanina Roku oraz XXI edycja Nadziei Sandomierza za rok 2022. Tytuł Sandomierzanina otrzymał pan J. S.*, prezes Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego, zaś Nadziejami Sandomierza zostali K. D.* i A. Sz.*, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum.
 7. 8 marca w Kamienicy Oleśnickich odbył się wyjątkowy happening artystyczny „Kamienica kobiet”, dedykowany mieszkankom Sandomierza. Po oficjalnym powitaniu goście zostali zaproszeni do wnętrza kamienicy, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień, w ramach wydarzenia swoje prace artystyczne zaprezentowali twórcy: T. B.*, M. R.*, P. K.*, J. Ł.*, K. H. – S.*, B. K.*. W wyjątkowej odsłonie zaprezentował się także Teatr Dramatyczny SCK. Po happeningu wydarzenie przeniosło się do Lapidarium pod Ratuszem, gdzie przed liczną publicznością wystąpił w wyjątkowym koncercie Ł. J.*. Naprawdę, myślę, że te panie, które wzięły udział w tym wydarzeniu, w tym happeningu i w tym koncercie, wyszły z tego wydarzenia bardzo zadowolone. Ogromne podziękowania tutaj dla wszystkich osób, naprawdę, za pomysł, za pomysłowość, za pracę, która została wykonana, za pokazanie Kamienicy Oleśnickich w zupełnie nowej odsłonie. Ciekawy, nietuzinkowy, oryginalny pomysł na uświetnienie wyjątkowego święta, właśnie święta kobiet. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
 8. Z okazji Dnia Kobiet można było skorzystać z wejścia do dwóch największych atrakcji Sandomierza za symboliczną złotówkę - na Bramę Opatowską oraz do Podziemnej Trasy Turystycznej.
 9. 8 marca również wychowankowie Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Portowej odwiedziliDzienny Dom Pobytu Seniora z okazji Dnia Kobiet.
 10. 9 marca w Sali Ekspozycyjnej Ratusza udostępniono wystawę malarstwa rzeszowskiej artystki K. H. – S.*. Ta wystawa potrwa do końca tego miesiąca, tak że zachęcamy, jeszcze jest kilka dni, żeby ją zobaczyć.
 11. Od 13 do 17 marca pracownicy biblioteki zorganizowali oraz przeprowadzili liczne atrakcje mające na celu uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu.
 12. 15 marca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego miał miejsce wykład doktor Katarzyny Radziwiłko, tematem wykładu była archeologia publiczna i wspólnotowa, a wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi rozważania na temat wykorzystania wyników badań archeologicznych w działaniach edukacyjnych instytucji z sektora kultury.
 13. 19 marca odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary terroru niemieckiego z lat 1939-1945.
 14. Pracownicy Przystanku Błonie rozpoczęli profilaktykę w Przedszkolu nr 5, realizowane są zajęcia terapeutyczne oraz bajkoterapia.
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu rozpoczął przyjmowanie wniosków o refundowanie podatku VAT za dostarczane paliwo gazowe. Na dzień 24 marca płynęło 37 wniosków o refundowanie podatku VAT.
 16. Z okazji Dnia Kobiet w dniach od 6 do 10 marca trwała akcja „Oddaj krew za babeczkę”, coroczna już akcja, która cieszy się dużym powodzeniem wśród krwiodawców. Dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą i mogą za słodką babeczkę oddać krew dla pań leczących się onkologicznie. Jest to już trzecia edycja, tak jak wspomniałem, tego wydarzenia. W akcji wzięło udział 86 osób. Udało się zebrać ponad 36 litrów krwi, a 7 dawców oddało osocze. Babeczki piekły sandomierskie przedszkola samorządowe, w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję paniom dyrektorkom z tych przedszkoli za podjęcie tej inicjatywy.
 17. W dniu 21 marca bieżącego roku przy ulicy Zielnej 6 w Sandomierzu na parkingu miejskiego basenu odbyły się bezpłatne badania spirometryczne. Przebadanych zostało 47 osób w wieku od 20 do 86 lat.
 18. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy Placu Targowego przy ul. Przemysłowej oraz rozbudowy i remontu ulicy Mokoszyńskiej.
 19. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu publicznego na:
 • przebudowę i remont Kamienicy Oleśnickich,
 • budowę układu drogowego w rejonie ulic Kościuszki, Okrzei, Zawichojska,
 • modernizacji infrastruktury przystankowej na terenie miasta
 • modernizację ul. II Pułku Piechoty Legionów.
 1. 22 marca o godzinie 10:30 zostały otwarte oferty na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 16.800.000,00 zł, z czego 15.000.000,00 zł to jest promesa przyznana gminie z programu Polski Ład, natomiast wkład własny gminy to 1.800.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 20.277.700,00 zł. Już mogę powiedzieć, że ta kwota przerasta nas na tę chwilę jeżeli chodzi o dofinansowanie, bo to prawie 3.500.000,00 zł więcej niż założyliśmy. (…)
 2. 6 marca zawarłem umowę na zadanie „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza” z firmą DROMECH Oznakowanie Dróg.
 3. 25 oraz 26 marca w Porcie Kultury, to jest taka informacja z ostatniej chwili, odbyły się koncerty Formacji Tanecznej „Paradoks” pod nazwą „Pamięć”. W wydarzeniu gościnnie wystąpiła D. K.*, N. C.* oraz Studio Tańca i Ruchu „Fram”. Za reżyserię i choreografii odpowiadała pani M. M.*, w wydarzeniach uczestniczyło 420 osób”.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zaapelowała, by Kapitula przyznająca tytułu Nadziei Sandomierza rozszerzyła ilość przyznawanych nagród o kolejne kategorię, gdyż sandomierska młodzież wielokrotnie udowodniła, że specjalizuje się i odnosi sukcesy w wielu różnych dziedzinach.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Klub Miłośników Sandomierza na czele z prezesem i przewodniczącym Kapitału Panem Markiem Rożek są otwarci na tego typu sugestie. Gmina Sandomierz wspiera organizacyjnie i finansowo ideę przyznawania ww. nagrody. 

Ad. 21

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o uporządkowanie terenu wokół pomnika Jana Pawła II z malowideł, śmieci i starych liści.

Następnie przedstawił komunikaty, jak niżej:

 1. „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis postanowienia dot. skargi Państwa E. P. S. na Uchwałę Nr XXVII/288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku. Skarga została odrzucona.
 2. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu stosownie do treści art. 69 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o Prokuraturze złożyła 9 wezwań w sprawie przekazania uchwał Rady Miast Sandomierza w związku z prowadzonymi postepowaniami. Uchwały zostały przekazane w dniu 14 marca 2023 oku;
 3. Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do Uchwały Nr LX/585/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku w części dotyczącej konieczności uzgodnień z prezesem UOKiK. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone w dniu 9 marca 2013 roku. Wojewoda umorzył postepowanie.
 4. W dniu 10 marca 2023 roku otrzymałem uchwały podjęte na VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 marca 32023 roku.
 5. W dniu 6 marca 2023 roku wpłynęło zawiadomienie grupy mieszkańców Starego Miasta
  o powołaniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „My, mieszkańcy” w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do rady miasta Sandomierza w sprawie likwidacji PEC
  i utworzenia w jego miejsce zakładu budżetowego. Stosowna odpowiedź w tej sprawie informująca o brakach formalnych została przekazana mieszkańcom w dniu 14 marca 2023 roku.
 6. W dniu 15 marca 2023 roku wpłynęło kolejne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Państwa
  E. P. S. na Uchwałę Nr XXVII/288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla Salve Regina wraz z terenami przyległymi na obszarze Miasta Sandomierza.
 7. Rada Miasta Sandomierza otrzymała do widomości odpowiedź Burmistrza na wniosek
  o udostepnienie informacji publicznej Pani K. G. mieszkanki Sandomierza w przedmiocie wypłaty nagród, o których mowa w § 1 uchwały nr 10/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC spółka z o. o.
 8. Pan T. F. P. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II Papieża Polaka w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej atakami na jego postać.
 9. Radni Miasta Sandomierza drogą elektroniczną otrzymali pismo Burmistrza w sprawie możliwości zgłaszania uwag co do treści Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.
 10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis postanowienia dot. skargi Pani M. Z. na uchwałę Nr XXVIII/302/2013 z dnia 22 maja 2013 roku. Skarga została odrzucona”.

Następnie przedstawił interpelacje i zapytani skierowane przez radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 28 lutego 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Kazimiery Bednarskiej w sprawie drogi dojazdowej do budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej.
 2. W dniu 1 marca 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Kazimiery Bednarskiej w sprawie utworzenia Klubu Seniora.
 3. W dniu 28 lutego 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Kazimiery Bednarskiej i Marioli Stępień w sprawie remontu ul. Tulipanowej.
 4. W dniu 28 lutego 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Tomasza Malinowskiego w sprawie zniszczonej nawierzchni na ul. Krętej.
 5. W dniu 27 lutego 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie kodów QR umieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej oraz strony internetowej ZKM Sandomierz. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. W dniu 27 lutego 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie organizacji cyklu wydarzeń związanych z tematyką uzależnień. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 27 lutego 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie nieaktualnych zdjęć w interaktywnej mapie miasta aplikacji Sandomierz. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 27 lutego 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie ponownego uruchomienia strony internetowej: ulice.sandomierz.eu. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 9. W dniu 27 lutego 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie dużych wydarzeń szkolnych organizowanych z wykorzystaniem obiektów SCK oraz MOSiR. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 10. W dniu 28 lutego 2023 roku radny Tomasz Malinowski złożył interpelacje w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Partyzantów. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 11. W dniu 28 lutego 2023 roku radny Janusz Poński złożył interpelacje w sprawie monitoringu miejskiego. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 12. W dniu 2 marca 2023 roku radni: Marcin Śwerkula, Mariusz Prezgot i Marek Stargała złożyli interpelacje w sprawie wyrównania drogi dojazdowej do użytków rolnych w dzielnicy Koćmierzów. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 13. W dniu 3 marca 2023 roku radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie m.in. remontów nawierzchni dróg i chodników. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 14. W dniu 7 marca 2023 roku radny Marek Strugała złożył interpelacje w sprawie wyłożenia płytami jumbo drogi nr 388 – ul. Podmiejska – boczna wykorzystując płyty z zerwanego palcu targowego. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 15. W dniu 14 marca 2023 roku radny Marek Strugała złożył interpelacje w sprawie montażu koszy na śmieci na ul. Błonie. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 16. W dniu 21 marca 2023 roku radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie nasadzeń roślin w mieście. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 17. W dniu 21 marca 2023 roku radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie przedstawienia w formie mapy przebiegu planowanej drogi tzw. ul. Okrzei – Bis. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 18. W dniu 22 marca 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie naprawy fragmentu chodnika ul. Powiśle i Flisaków. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 19. W dniu 22 marca 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie poprawy nawierzchni na ul. Brzeskiego. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

Na koniec Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40) do 30 kwietnia 2023 roku radny ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za rok poprzedni. 

Składa się je w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek w kontekście podjętej przez radę Uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia w obronie dobrego imienia Św. Jana Pawła II w imieniu byłych radnych, mieszkańców miasta oraz różnych grup zawodowych i społecznych odczytała apel, jak niżej:

„Apel w obronie czci i godności Św. Jana Pawła II - Papieża Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Rada Miasta Sandomierza wobec zaistniałych w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej i publicznej haniebnych naruszeń dobrego imienia Św. Jana Pawła II, Papieża, największego w dziejach Polaka, a zarazem Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza stanowczo potępia wszelkie próby kompromitowania i szkalowania Jego Osoby.

Zdeklasowania w tym medialną nagonkę na osobę Św. Jana Pawła II, naszego Papieża, Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, wielkiego Polaka, patriotę i człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad komunizmem.

Jesteśmy oburzeni tym, że atakuje się Św. Jana Pawła II, który dla całego świata jest postacią o niekwestionowanym autorytecie moralnym, społecznym, kulturowym i religijnym. Osobę, dla której drugi człowiek niezależnie od rasy, wieku, poglądów czy wyznawanej religii stał zawsze w centrum uwagi i którego losem przez wszystkie lata pontyfikatu się zajmował, w obronie którego zawsze stawał. Wreszcie osobę, która przyniosła znacznej części świata wolność i pokój po zniewoleniu totalitarnym, zwłaszcza komunistycznym. To dzięki niemu Polska wróciła do wolnych narodów Europy i świata, odzyskując ponownie niepodległość po 1989 roku.

Św. Jan Paweł II jest symbolem nowoczesnej Polski. Zostając głową Kościoła, od roku 1978 zawsze interesował się losami własnego kraju, do nas kierował tak ważne słowa: „Nie lękajcie się”, „Bóg jest z wami”. Wiedział, co przeżywamy. Starał się namawiać Polaków, aby kierowali się sprawiedliwością, choć w pewnych sytuacjach potrzebny był kompromis. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w Warszawie na Placu Piłsudskiego Papież Jan Paweł II wypowiedział słynne, historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Można stwierdzić, że dziś - w czasach głębokiego relatywizmu, kiedy nawet podstawowe prawdy wiary podlegają nieustannej krytyce i przekłamaniom, chrześcijanin powinien umieć bronić swojej wiary - kolejny już raz nabierają one nowego znaczenia. Oblicze naszej ziemi potrzebuje odnowienia, Św. Jan Paweł II potrzebuje naszej wiary właśnie szczególnie teraz.

Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, który jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata, dla nas wszystkich. Musimy stanąć po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa. W tym szczególnym czasie musimy znowu się zjednoczyć, tak jak wtedy, gdy sprawą Papieża Jana Pawła II potrafiliśmy wspólnie stać po jednej stronie i bronić swojej tożsamości. Ten bezprecedensowy atak na Św. Jana Pawła II jest atakiem na nas, na chrześcijan, na nasze wartości i naszą wiarę. Bądźmy razem i wspólnie brońmy dobrego imienia jednego z najwybitniejszych Polaków w historii świata i Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”.

Radny Jacek Dybus: „Wydaje mi się, że Św. Jan Paweł II, jego nauki i jego postępowanie obroni się samo. Takie oświadczenia przekształcają się jak gdyby w formę polityczną. Słuchajcie Państwo, na dzień dzisiejszy widzimy już jak gdyby odpryski, które od razu widać, że są odpowiedzią na to, co się wcześniej w prasach ukazało. Nie mówmy tutaj o PRL-u, nie mówmy o takiej dalekiej przeszłości. Mówmy o dniu dzisiejszym, żeby się nie dzielić, żeby starać się do siebie z godnością się odnosić i tak dalej. (…) Po prostu wydaje mi się, że oświadczenie świętemu Janowi Pawłowi II jest niepotrzebne, i starajmy się uczciwie do tego podchodzić i nie rozgłaszać głupot, jakie ktoś tam sobie gdzieś tam wymyślał. Jan Paweł II i jego prawda obroni się sama”.

Radny Robert Kurosz powiedział, że urząd powinien dokonać inwentaryzacji ubytków w drogach miejskich oraz przystąpić do ich sukcesywnego usuwania. Takie działania usprawnią proces ich zgłaszania i napraw. Na szczególną uwagę zdaniem radnego zasługuje ul. Stara Prochowania. Na koniec poruszył kwestie utworzenia na terenie miasta strefy w której psy będą mogły swobodnie biegać. Takim terenem zdaniem radnego są łąki przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego.

Radny Andrzej Lebida poruszył następujące kwestie:

 1. Uporządkować teren wokół pomnika Św. Jana Pawła II w związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą śmierci Papieża Polaka.
 2. Uporządkować rów melioracyjny na ul. Staromiejskiej przy Zamku Kazimierzowskim po prawej stronie.
 3. Uporządkować nawierzchnię w Piszczelach – ścieżka rowerowa do ul. Słonecznej.
 4. Konieczność budowy chodnika przy ul. Staromiejskiej na wysokości Kościoła Św. Pawła (zakręt drogi).

Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o informacje dot. terminu uruchomienia monitoringu miejskiego. Dodała, że na terenie Placu 3 Maja nie działają dwie kamery oraz latarnia. Na koniec radna zaapelowała o zaktualizowanie przez właścicieli rozkładu jazdy prywatnych busów i poddała pod rozważenie możliwość przeznaczenia Zielonego Domu w Piszczelach, budynku po Oddziale Przedszkola Nr 1 lub lokalu po sklepie „Delfinek” przy ul. Koseły na potrzeby młodzieży lub Dziennego Domu Pobytu Seniora.

Radny Sylwester Łatka podziękował za montaż ramienia na lampie oświetleniowej na ulicy Słowackiego oraz za wydłużenie czasu sygnalizacji świetlnej na ul. Mickiewicza. Ponadto zasugerował konieczność prowadzenia dalszych rozmów z powiatem na temat remontu drugiej części chodnika na ul. Szkolnej.

Radny Robert Kurosz wyraził słowa podziękowania w związku z modernizacją Aplikacji „Sandomierz” dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać problemy związane z: nieodebranymi odpadami, nieczynnymi parkomatami, uszkodzonymi drogami miejskimi. Radny wyraził również nadzieję na modernizację interaktywnej mapki miasta w której określone zostaną takie tereny jak: place zabaw, boiska a także godziny ich otwarcia i osobę odpowiedzialną za dany obiekt. 

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie:

 1. Wyglądu ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Saskiego przy ul. Mickiewicza mówiąc, że zamontowana barierka nie wygląda estetycznie.
 2. Umowy między miastem a powiatem na realizację zadania dot. remontu ul. Wojska Polskiego i Ronda im. Radiotechników.

Na koniec radny podziękował za wyprostowanie lipy przy ul. Kwiatkowskiego koło sklepu Biedronka.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że miasto i powiat powinny wspólnie wypracować formułę współpracy przy planowaniu i realizacji inwestycji drogowych.

Radny Mariusz Prezgot poprosił o informacje dot. sytuacji prawnej kamienicy przy ul. Opatowska 3a w kontekście odrzucenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej. Ponadto radny poprosił o informacje dot. kosztów utrzymania kamienicy. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do poruszanych kwestii w sposób następujący:

 1. Zgodnie z postanowieniami sądu II instancji kamienica przy ul. Opatowska 3a jest kamienicą miejską. Gmina Sandomierz zwróci się do osoby zajmującej ten budynek o dobrowolne opuszczenie go oraz skieruje wniosek do sądu o wydanie takiej decyzji i o wypłacenie należnego odszkodowania dla miasta za nielegalne użytkowanie tej nieruchomości.

Edyta Duma p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Sandomierzu powiedziałam, że gmina po otrzymaniu wyroku wystąpiła do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wznowienie postępowań dotyczących wydania nieruchomości oraz postępowania za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości przez poprzednią właścicielkę.

 1. Samorząd na bieżąco sprząta Plac im. Jana Pawła II. Napisy które pojawiły się wokół pomnika Papieża – Polaka zostaną usunięte przez miejskiej służby.
 2. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania ubytków w miejskich drogach. Na bieżąco jest to również monitorowane przez Straż Miejską oraz pracowników Wydziału Nadzoru Komunalnego. Trwa postepowanie przetargowe. Po wyłonieniu wykonawcy ubytki w drogach asfaltowych oraz tłuczniowych zostaną usunięte.
 3. Gmina Sandomierz poszukuje odpowiedniego terenu pod utworzenie wybiegu, placu zabaw dla psów. Dostępne, wolne tereny znajdują się na obrzeżach miasta, które służyłyby wyłącznie osobom zmotoryzowanym. Burmistrz dodał, że takie miejsce jest wyczekiwane przez mieszkańców.
 4. Gmina Sandomierz prowadzi rozmowy z Gminą Obrazów, Wilczyce oraz z Wojskiem Polskim na temat remontu ul. Stara Prochownia przy pomocy środków zewnętrznych w ramach umacniania i rozwoju wschodniej flanki Wojska Polskiego. Ulica ta prowadzi do wojskowych instalacji.
 5. Po kilku miesiącach Gmina Sandomierz otrzymała odszkodowanie z tytułu zniszczeń jakie spowodowała ulewa pod koniec sierpnia 2022 roku. W ciągu najbliższego miesiąca samorząd wyłoni wykonawcę, który przeprowadzi remont Alei Emmendingen wraz z uporządkowaniem pobliskiego cieku wodnego.
 6. Miejski monitoring rozpocznie swoją pracę z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.
 7. Rozkłady jazdy prywatnych busów zostaną zaktualizowane. Trwają w tej sprawie już prace.
 8. W Zielonym Domku w Parku Piszczele funkcjonuje Centrum Gier Planszowych prowadzony przez MOSiR oraz Spółdzielnię Socjalną „Salve Regina”. Burmistrz omówił również przeznaczenie budynków znajdujących się przy ul. Parkowej po dawnym Oddziale Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz lokalu przy ul. Koseły po dawnym sklepie rybnym. Dodał, że część Ośrodka Pomocy Społecznej z dotychczasowej siedziby przy ul. Żydowskiej zostanie przeniesiona tymczasowo na ul. Mariacką. Koszt remontu lokalu przy ul. Koseły to ok 500.000,00 zł. Z kolei koszt remontu budynku przy ul. Parkowej opiewa na kwotę 2.500.000,00 zł. W budynku tym mógłby mieścić się Środowiskowy Dom Samopomocy, który obecnie znajduje się w tzw. „Iwaszkiewiczówce”, którą zainteresowane jest z kolei Muzeum Zamkowe.
 9. Samorząd miejski w dalszym ciągu będzie prowadził rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie remontu chodnika przy ul. Szkolnej. Gmina na każdym etapie stara się przedstawiać swoje wnioski i przemyślenia podczas przygotowywania projektów remontów ulic i chodników pozostających w kwestii Starostwa Powiatowego.
 10. Na poprzedniej sesji rada wyraziła chęć na przekazanie dotacji Starostwu Powiatowemu na potrzeby wkładu własnego na remont ul. Wojska Polskiego i Ronda im. Radiotechników.
 11. Gmina podejmuje wszelkie działania zmierzające do przejęcia kamienicy zlokalizowanej przy ul. Opatowskiej 3a ale musi działać w oparciu o przepisy prawa w tym zakresie.

Z. W.* mieszkanka Sandomierza wyraziła nadzieję, że budynek kamienicy przy ul. Opatowskiej 3a zostanie przeznaczony na dodatkowe mieszkania komunalne. Ponadto mieszkanka poruszyła kwestię rozbudowy parkingu kosztem Pl. Jana Pawła II oraz kwestię renowacji obrazu papieża – Polaka znajdującego się w Ratuszu. Na koniec mieszkanka poruszyła kwestię wysokich opłat za centralne ogrzewanie na terenie Starego Miasta. Wyraziła nadzieję na opomiarowanie mieszkań i na termomodernizacje kamienic.  

G. D.* mieszkaniec Sandomierza poruszył sprawę związaną z rozgraniczeniem działek. W tym kontekście zwrócił uwagę na znaczne koszty oraz na popełnione błędy przez geodetę, co skutkowało zaskarżeniem przez mieszkańca jego postanowień do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uchyliło zaskarżone postanowienie Urzędu Miasta.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Panie Grzegorzu ale co Pan sobie życzy od Pana Burmistrza teraz?”.

G. D.* mieszkaniec Sandomierza: „za chwilę, hola, wolno. Zakończę swoją wypowiedź i pan przewodniczący będzie później zabierał głos, bo ja nie będę chodził, tracił czasu i pieniędzy. Zresztą teraz mamy wypadkowi i jest taka sytuacja, że nie mam czasu przychodzić i się chandryczyć, tym bardziej że jak nie zostały wykonane prace, to ja nie zamierzam płacić za niewykonaną pracę, w myśl maksymie Roztockiego - nie ma pracy wykonanej przez geodetę, nie będzie pieniędzy. Proste. No i konkluzja jest taka: ja napisałem do pana przewodniczącego pismo. Ja nie chcę odpowiedzi od zastępcy, pana wiceburmistrza Stasiaka, on niech pilnuje sobie giełdy z stamtąd się wziął chłopek-roztropek, że tak powiem”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Panie Grzegorzu, przypominam, że Pan jest na sesji Rady Miasta i sesja Rady Miasta jest monitorowana i transmitowana”.

G. D.* mieszkaniec Sandomierza: „Ja opowiadam swoje słowa i czyny, po prostu. I chciałem do burmistrza się zwrócić, ja jak nie mogę się dostać do wiceburmistrza, bo on nie ma czasu, no to ja przychodzę do Pana i byłem tydzień temu, i co Pan na to? Bo po co bym przychodził tydzień temu, prosił, składał pisma dwudziestego też ubiegłego roku, to było w grudniu, bezpośrednio do pana?”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Panie Burmistrzu, bardzo proszę odpowiedzieć”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że każdy mieszkaniec ma prawo umówić się na spotkanie z Burmistrzem Miasta. Następnie kategorycznie sprzeciwił się szkalowaniu Pana Janusza Stasiaka Zastępcy Burmistrza Miasta. Na koniec dodał, że mieszkaniec złożył skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, SKO w tej sprawie zwróciło się do Urzędu Miejskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

K. G.* mieszkanka Sandomierza odczytała list otwarty, jak niżej:

Szanowny Panie Burmistrzu, Pańskie słowa dotyczące mieszkańców Sandomierza protestujących w sprawie ponoszonych kosztów za ogrzewanie mieszkań komunalnych, które padły w dniu 23 marca 2023r. na konferencji prasowej prezesa PEC i burmistrza Sandomierza: „Krzyczą najwięcej ci, którzy mają ogromne zaległości w stosunku do PEC-u, naprawdę ogromne”, są niezgodne z prawdą, obraźliwe i poniżające dla nas, jako osób, które szczególnie zaangażowały się w działania na rzecz obniżenia opłat za ciepło.

Stanowczo sprzeciwiamy się stygmatyzowaniu nas i innych osób uczestniczących w spotkaniach z władzami miasta poprzez wskazywanie ich jako dłużników PEC - u. Żądamy przeprosin i sprostowania Pańskiej wypowiedzi niezwłocznie, w tych samych mediach, w których zostaliśmy przez Pana zniesławieni oraz na forum Rady Miasta Sandomierza”.

Podpisy:

Barbara Ziemnicka, Katarzyna Guz, Halina Bargiel, Zuzanna Wychowańska.

Następnie mieszkanka złożyła dokument do protokołu z sesji Rady Miasta Sandomierza.

J. R.* Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych w Sandomierzu odniósł się do pisma jakie otrzymał po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.

Dodał, że jako działkowcy wnioskują do miasta o środki na poszerzenie ul. Działkowców w związku z dużym ruchem samochodów oraz o uruchomienie linii autobusowej. Ponadto prezes przedstawił dane statystyczne dot. działkowców w Sandomierzu. Na terenie miasta są trzy ogrody działkowe: przy Hucie Szkła Okiennego – 70 działek, w Nadbrzeziu – 162 działki oraz przy ul. Działkowców - 417 działek. Łącznie działkowcami jest ok. 2.600 osób czyli 11% mieszkańców miasta. Na koniec prezes przedstawił sukcesy sandomierskich ogródków działkowych na szczeblu wojewódzkim.

H. B.* mieszkanka Sandomierza powiedziała, że jako lokatora mieszkania komunalnego nigdy nie zalegała z płatnościami na rzecz miasta czy PEC-u. W związku z tym czuje się urażona słowami Burmistrza Miasta. Dodała, że dziwią ją znaczne różnice w kosztach ogrzewania między poszczególnymi kamienicami.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jest zdziwiony i zdezorientowany głosami mieszkańców dot. jego wypowiedzi. Dodał, że nie wypowiadał się personalnie o konkretnych mieszkańcach a jedynie o pewnym fakcie i zjawisku. Stwierdził, że jako Burmistrz ma prawo do posiadania takich informacji a jego intencją nie było urażenie kogokolwiek.  

Następnie Burmistrz Miasta odniósł się do słów Prezesa Józefa Rękasa mówiąc, że sandomierskie ogródki działkowe funkcjonują sprawnie i stanowią prężnie działające stowarzyszenie. Podkreślił również, że gmina w miarę możliwości udziela dotacji lub wspiera materialnie stowarzyszenie np. przekazując płyty jumbo z terenu Placu Targowego. W obecnej kadencji każdy ogród działkowy otrzymał zgodnie z uchwałą dotacje w wysokości 20.000,00 zł.     

Radny Andrzej Lebida zaapelował o pomoc dla sandomierskich działkowców. Dodał, że stanowią oni sól naszej ziemi. Następnie wyraził słowa uznania dla ich pracy i poczucia odpowiedzialności za estetykę przestrzeni publicznej. Na koniec zauważył, że władze samorządowe są po to by pomagać swoim mieszkańcom.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Andrzeja Lebidy. Dodał, że w Sandomierzu działa wiele stowarzyszeń społecznych, sportowych, które również sygnalizują potrzeby finansowe. Z kolei budżet gminy ma określone ramy i parametry a władza samorządowa musi się do nich dostosować. Nie mniej jednak samorząd poszukuje optymalnych rozwiązań i prowadzi dialog ze wszystkimi partnerami społecznymi.

Ad. 22

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXI sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miasta

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.