Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 102.1/2023/SK z dnia 17 maja 2023 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 102.1/2023/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 17.05.2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

                                                                                                                                               

Załącznik do Zarządzenia nr 102.1/2023/SK

      Burmistrza Miasta Sandomierza

      z dnia 17.05.2023 r.

Plan finansowy  na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

  1. W zakresie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 17.05.2023 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

5 694,88

 

75095

 

Pozostała działalność

5 694,88

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

5 694,88

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 329 280,00

 

75495

 

Pozostała działalność

1 329 280,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 329 280,00

758

 

 

Różne rozliczenia

612 250,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

612 250,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

612 250,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

340 369,00

 

85395

 

Pozostała działalność

340 369,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

340 369,00

Razem dochody:

 

2 287 593,88

  1. W zakresie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 17.05.2023 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

5 694,88

 

75095

 

Pozostała działalność

5 694,88

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 694,88

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 329 280,00

 

75495

 

Pozostała działalność, w tym:

1 329 280,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 280,00

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

1 324 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

612 250,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe, w tym:

405 044,37

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

59 872,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

31 172,94

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

38 082,57

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

196 222,37

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

30 966,55

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

48 727,94

 

80104

 

Przedszkola, w tym:

98 560,07

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3675

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

32 389,74

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

35 951,45

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

11 714,51

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

14 829,37

 

80105

 

Przedszkola specjalne, w tym:

70 511,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

70 511,00

 

80107

 

Świetlice szkolne, w tym:

20 584,93

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16 465,55

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 600,35

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 519,03

 

80148

 

Stołówki szkolne
i przedszkolne, w tym:

17 549,63

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

13 990,33

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 460,60

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 098,70

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

340 369,00

 

85395

 

Pozostała działalność, w tym:

340 369,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

308 971,52

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

594,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

7 773,36

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 060,08

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

20 970,04

Razem wydatki:

 

2 287 593,88

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 14 ust. 15 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14”.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) opracował plan finansowy dla rachunku dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na mocy niniejszego zarządzenia ustalono wskazany plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 17.05.2023 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.

PDFZarządzenie Nr 102.1 2023 SK.pdf (1,04MB)