Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 102/2023/SK z dnia 17 maja 2023 roku

Zarządzenie Nr 102/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §11a Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok zarządzam,
co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 2100  o kwotę

62 960,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4350  o kwotę

240,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4370  o kwotę

62 720,00 zł

RAZEM:

62 960,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4300  o kwotę

2 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4210  o kwotę

2 000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 62.960,00 zł w związku ze złożonym przez Gminę zapotrzebowaniem na środki finansowe z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 240,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi.

2. Zmiana w planie wydatków budżetowych:

w Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w Rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

- zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) - o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększenie planu finansowego w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających
z porozumienia z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz Aneksu do Porozumienia nr 1/2022 z dnia 30.09.2022 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sandomierz dot. zasad promocji oraz realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Sandomierz.

PDFZarządzenie Nr 102 2023 SK.pdf (298,85KB)