Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 101/2023/SK z dnia 17 maja 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 101/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

       z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy  Sandomierz  na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
/t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./  oraz § 11 pkt. 1 i § 11 a  Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr  LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1.    Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:

       Dz. 758      rozdz.    75814           §       2100               o kwotę       133 475,00 zł

 

§ 2.    Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy o kwotę:

     

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      2540         o kwotę        11 642,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4740                o kwotę          9 525,16 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4750                o kwotę       47 630,76 zł

     

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4850                o kwotę         8 459,24 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4860                o kwotę         7 265,33 zł

    

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      2540                o kwotę            882,00 zł

  

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4740                o kwotę         7 436,31 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4750                o kwotę         2 464,69 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4850                o kwotę         5 703,20 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4860                o kwotę        1 576,80 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80105           §      2540                o kwotę      19 395,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80107           §      4750                o kwotę       5 478,94 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80107           §      4850                o kwotę      1 441,71  zł

     

       Dz. 801      rozdz.    80148           §      4740                o kwotę        3 351,05 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80148           §      4850                o kwotę        1 222,81 zł

           Razem                                                                        133 475,00 zł

 

§ 3.    Zmniejsza  się wydatki  w budżecie gminy o kwotę:

 

      Dz. 750       rozdz.    75085           §      4040                o kwotę               1 722,00 zł

 

       Dz. 750       rozdz.   75085           §      4120         o kwotę                  4 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4010         o kwotę      288 326,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4110         o kwotę      220 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4120         o kwotę        20 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4790                o kwotę    500 000,00 zł

  

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4010                o kwotę    250 000,00 zł

  

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4110                o kwotę    160 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80104           §      4790                o kwotę    500 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80107           §      4110                o kwotę      10 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80107           §      4790                o kwotę      80 000,00 zł

     

       Dz. 801      rozdz.    80148           §      4010                o kwotę      90 000,00 zł

       Razem                                                                         2 124 048,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.    Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy o kwotę:

 

       Dz. 750       rozdz.    75085          §      4010         o kwotę                5 722,00 zł

      

       Dz. 801      rozdz.    80101           §      4270         o kwotę      20 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80149           §      4110         o kwotę      30 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80149           §      4120         o kwotę      10 000,00 zł

      

       Dz. 801      rozdz.    80149           §      4240         o kwotę      20 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80149           §      4790         o kwotę    200 000,00 zł

  

       Dz. 801      rozdz.    80150           §      4110         o kwotę    230 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80150           §      4120         o kwotę      40 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80150           §      4240         o kwotę      61 000,00 zł

 

       Dz. 801      rozdz.    80150           §      4790         o kwotę         1 507 326,00 zł

       Razem                                                                        2 124 048,00 zł

 

§ 5. Załącznik Nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do Uchwały Nr LVIII/566/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.

 

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

§ 1. Zwiększenie dochodów

Dz. 758  rozdz. 75814 § 2100 o kwotę  133 475,00 zł

Dz. Różne rozliczenia  Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 roku dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych                                       z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy,                         o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

§ 2. Zwiększenie wydatków

Dz. 801 rozdz. 80101 §  2540 o kwotę 11 642,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.

Dz. 801  rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 9 525,16 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 6 980,00 zł. w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę  434,68 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 110,48 zł.

Dz. 801  rozdz. 80101 § 4750 o kwotę  47 630,76 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 26 116,83 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 3 665,69 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 17 848,24 zł.

Dz. 801  rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 8 459,24 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 897,35 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 146,56 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 415,33 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 7 265,33 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe  § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 

Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii)  w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 519,43 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 249,48 zł                              i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 496,42 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 §  2540 o kwotę  882,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola  § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.   

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 7 436,31 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola  § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane                         w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi  w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 354,06 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 860,97 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 345,96 zł,            w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 2 030,60 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 844,72 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 2 464,69 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola  § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane                    w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 185,75 zł                  w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 564,83 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 98,82 zł i w Przedszkolu Nr 7              o kwotę 1 615,29 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 o kwotę 5 703,20 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń  w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 313,03 zł                  w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 386,17 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 288,01 zł, w Przedszkolu Nr 6           o kwotę 1 165,65 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 550,34 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4860 o kwotę 1 576,80 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola  § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 

Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii)               w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 2,16 zł  w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 547,03 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 122,21 zł, w Przedszkolu Nr 6  o kwotę 222,75 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 682,65 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540;  o kwotę 19 395,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.

Dz. 801  rozdz. 80107 § 4750 o kwotę  5 478,94 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane                    w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2                     o kwotę 4 124,05 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę  155,88 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4            o kwotę 1 199,01 zł.

Dz. 801  rozdz. 80107 § 4850 o kwotę  1 441,71 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Świetlice szkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 012,34 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę  42,05 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4  o kwotę 387,32 zł.

Dz. 801  rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 3 351,05 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 168,14 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 164,61 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 018,30 zł.

Dz. 801  rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 1 222,81 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 820,60 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 56,58 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 345,63 zł.

Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem                  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.

§ 3. Zmniejszenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4040;  o kwotę  1 722,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków  na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Centrum Usług Wspólnych                                           w Sandomierzu.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4120;  o kwotę  4 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków  na składki na Fundusz Pracy w Centrum Usług Wspólnych                                           w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4010  o kwotę  288 326,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 48 326,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2  o kwotę 50 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3  o kwotę 70 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 120 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4110  o kwotę  220 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego    w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2  o kwotę 50 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 50 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 100 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4120  o kwotę  20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4790  o kwotę  500 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli celem zapewnienia środków zgodnie           z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego                          w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 100 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 150 000,00 zł  w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 100 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 150 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104  § 4010  o kwotę  250 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w  Przedszkolu Nr 1 o kwotę  30 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę  70 000,00 zł,  w Przedszkolu Nr 5 o kwotę                        50 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 50 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104  § 4110  o kwotę  160 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w  Przedszkolu Nr 1 o kwotę  20 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę  50 000,00 zł,  w Przedszkolu Nr 5 o kwotę  30 000,00 zł,  w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 30 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę                 

30 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104  § 4790  o kwotę  500 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli celem zapewnienia środków zgodnie                    z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego                         w  Przedszkolu Nr 1 o kwotę  100 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę  100 000,00 zł,  w Przedszkolu Nr 5 o kwotę  100 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 100 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 100 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110;  o kwotę  10 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie   Rozdz. Świetlice szkolne  § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego    w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80107  § 4790  o kwotę  80 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 30 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80148  § 4010  o kwotę  90 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia celem zapewnienia środków zgodnie z wymogiem ustawowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3  o kwotę 20 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 50 000,00 zł.

§ 4. Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4010;  o kwotę  5 722,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków  na wynagrodzenia osobowe w Centrum Usług Wspólnych                                           w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80101  § 4270  o kwotę  20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie  Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych

Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                                                    w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Składki na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy w Przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4120 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                                                    w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Składki na Fundusz Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na składki na fundusz pracy nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4240 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                                                    w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Zakup środków dydaktycznych i książek

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w  Przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 200 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych                               w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) „W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa wart.127ust.1 ustawy –Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart.36ust.17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”.

W związku z powyższym celem spełnienia wymogu ustawowego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 230 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Składki na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 70 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2  o kwotę 50 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3  o kwotę 30 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 80 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4120 o kwotę 40 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Składki na Fundusz Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2  o kwotę 10 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3  o kwotę 10 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 61 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Zakup środków dydaktycznych i książek

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 33 000,00 zł,  w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 13 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 15 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 1 507 326,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) „W roku budżetowym na realizację zadań związanych                                                  z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa wart.127ust.1 ustawy –Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart.36ust.17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych           w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”.
W związku z powyższym celem spełnienia wymogu ustawowego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 507 326,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2  o kwotę 300 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3  o kwotę 200 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 500 000,00 zł.

PDFZarządzenie Nr 101 2023 SK.pdf (2,41MB)