Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 100.1/2023/SK z dnia 15 maja 2023 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 100.1/2023/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 15.05.2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 14 ust. 15 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14”.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) opracował plan finansowy dla rachunku dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na mocy niniejszego zarządzenia ustalono wskazany plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 15.05.2023 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.

Załącznik do Zarządzenia nr 100.1/2023/SK

      Burmistrza Miasta Sandomierza

      z dnia 15.05.2023 r.

Plan finansowy  na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

  1. W zakresie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 15.05.2023 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

5 694,88

 

75095

 

Pozostała działalność

5 694,88

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

5 694,88

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 266 320,00

 

75495

 

Pozostała działalność

1 266 320,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 266 320,00

758

 

 

Różne rozliczenia

478 775,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

478 775,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

478 775,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

340 369,00

 

85395

 

Pozostała działalność

340 369,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

340 369,00

Razem dochody:

 

2 091 158,88

  1. W zakresie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 15.05.2023 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

5 694,88

 

75095

 

Pozostała działalność

5 694,88

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 694,88

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 266 320,00

 

75495

 

Pozostała działalność, w tym:

1 266 320,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 040,00

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

1 261 280,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

478 775,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe, w tym:

320 521,88

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

48 230,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

31 172,94

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

28 557,41

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

148 591,61

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

22 507,31

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

41 462,61

 

80104

 

Przedszkola, w tym:

80 497,07

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 793,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

24 953,43

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

33 486,76

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

6 011,31

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

13 252,57

 

80105

 

Przedszkola specjalne, w tym:

51 116,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

51 116,00

 

80107

 

Świetlice szkolne, w tym:

13 664,28

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

10 986,61

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

1 158,64

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 519,03

 

80148

 

Stołówki szkolne
i przedszkolne, w tym:

12 975,77

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

10 639,28

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

1 237,79

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 098,70

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

340 369,00

 

85395

 

Pozostała działalność, w tym:

340 369,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

308 971,52

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

594,00

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

7 773,36

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 060,08

 

 

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

20 970,04

Razem wydatki:

 

2 091 158,88


PDFZarządzenie Nr 100.1 2023 SK.pdf (1,04MB)