Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 48/1/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

Sprawozdanie Nr 48/1/2023
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 10 maja 2023 roku- Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek,  Pan Marcin Świerkula, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Paweł Wierzbicki- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu (czyt.: MOSIR),

Pan Andrzej Gajewski- Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW).

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Przegląd stanu przygotowania obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich przebudowy”.
  4. Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2025 roku
    z terenu Gminy Sandomierz".
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Przegląd stanu przygotowania obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich przebudowy”.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Pawła Wierzbickiego w celu przedstawienia aktualnego stanu obiektów sportowych w mieście. Dyrektor MOSIR wymienił podmioty, które są zarządzane przez ośrodek, tj.: bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, kryta pływalnia „Błękitna Fala”, ciąg pieszo- rowerowy, sandomierski Park Piszczele, miejski stadion sportowy, boiska sportowe „Orlik”, siłownia na ul. Portowej, hala widowiskowo- sportowa, park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego.  

Mówca oznajmił, że prawie wszystkie obiekty wymagają dużego nakładu finansowego w naprawę i ich utrzymanie. Zwrócił uwagę na krytyczny stan stadionu sportowego, który decyzją sanepidu oraz nadzoru budowlanego do końca przyszłego roku może zostać zamknięty jeśli nie zostanie przeprowadzony kompleksowy remont. Dużym problemem jest również stan bieżni lekkoatletycznej i murawy. Dokumentacja techniczna na nadbudowę i modernizację stadionu jest opracowana, jednak budżet Gminy Sandomierz nie posiada wystarczających środków na ww. cel.

Dobrym stanem technicznym może pochwalić się m.in. orlik na
ul. Baczyńskiego, na który został złożony wniosek do ministerstwa na modernizację oświetlenia.

Pan Paweł Wierzbicki przekazał, że parkingiem przynależnym do bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego ponownie zarządza MOSIR. Cena biletu parkingowego zmalała i nie wynosi 9 zł/h tak jak było to w momencie zarządzania nim przez  Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”.     Ponadto dodał, że  wspomniany klub piłkarski został objęty postępowaniem sądowym o zwrot ponad 100.000 zł gminie za dzierżawę parkingu oraz zobowiązania z tytułu najmu.

Radny Andrzej Lebida dodał, że sytuacja klubu „Wisły” jest trudna. Klub  nie odnosi sukcesów sportowych.

         Radny Robert Kurosz zwrócił się do Pani Anety Przyłuckiej o aktualizację informacji widniejącej na oficjalnej stronie miasta (zakładka parkingi miejskie)  dot.  cen biletów postojowych na bulwarze. Mówca zauważył, że bulwar częściowo jest zarządzany przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, a tzw. stary port przez MOSIR. Zapytał, czy zostały podjęte próby przekazania Wodom Polskim  zarządzania dodatkowej części terenu, aby zobowiązać ich do utrzymania należytego porządku?

Radny Marek Chruściel oznajmił, że MOSIR wraz z prywatnym przedsiębiorcą żeglugi śródlądowej wnioskowali o pogłębienie ujść rzeki Wisły do Wód Polskich jednak do tej pory brak odzewu. Mówca przypomniał, że gmina odstąpiła od programu endogeniczności ze względu na brak środków finansowych jak również przez  zaskarżenie organizacji ekologów tzw. „zielonych”  pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach. Radny dodał, że należy pamiętać iż teren międzywala jest zalewowy. Zatem planowane inwestycje w przyszłości powinny brać pod uwagę specyfikę tego miejsca. Pan Marek Chruściel zapytał o przyszłość innych starych, wymagających dużych nakładów pieniężnych obiektów sportowych. Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana z alternatywnymi miejscami dla usytuowania stadionu, gdyż obiekt zlokalizowany na ul. Koseły jest w krytycznym stanie technicznym. Zdaniem przewodniczącego komisji najlepszym  rozwiązaniem byłoby miejsce w Mokoszynie. Jednak grunty należą do Starosty Powiatowego. Mówca poddał pod rozwagę myśl, aby włodarze miasta w osobach starosty i burmistrza przeprowadzili rozmowy  i finalnie zgodnie z literą prawa zamienili się własnością (działka na Mokoszynie we władaniu starosty, ulica Milberta we władaniu burmistrza).

Radny Robert Kurosz zapytał o przetarg na remont basenu.  Pan Paweł Wierzbicki potwierdził, że w dniu 8 maja br. został ponownie ogłoszony przetarg na ww. zadanie. Ze wstępnych informacji okazuje się, że jest kilku potencjalnych wykonawców zainteresowanych inwestycją. Dyrektor MOSIR opowiedział o zakresie prac. Dodał, że pracownicy krytej pływalni zostaną zagospodarowania np. do obsługi miejskiego monitoringu, w ramach dodatkowych prac w jednostce MOSIR, część osób nabędzie prawa emerytalne lub uda się na bezpłatne urlopy.   

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na zły stan techniczny placów zabaw, a także zastosowanie systemu zróżnicowanego wykaszania obszarów tzw. mała retencja.

Wobec braku pytań radny Robert Kurosz przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2025 roku
z terenu Gminy Sandomierz".

         Radny Robert Kurosz poprosił o omówienie zagadnienia Pana Andrzeja Gajewskiego, który rozdał członkom komisji tabelę z zestawieniem liczebności oddziałów w szkołach podstawowych w latach 2022-2025 na podstawie dzieci, stanu na 08.05.2023r., danych z arkuszy organizacyjnych na 2023/24 r. oraz danych z ewidencji ludności wg stanu na dzień 23.02.2023 r.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do autora dokumentu o zaznaczenie w poszczególnych kolumnach klas integracyjnych i udostępnienie druku drogą mailową do wiadomości komisji.

Ad. 5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka Chruściela o wykonanie przejść dla pieszych u zbiegu ulic Powiśle i Flisaków ze względu na wzmożony ruch drogowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla młodzieży szkolnej.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Radny Robert Kurosz zapoznał członków komisji z następującymi pismami:

1.Pana Andrzeja Bolewskiego- Prezesa Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w sprawie wsparcia finansowego na zakup i zainstalowanie trzech masztów  umożliwiających ekspozycję flag. Komisja Praworządności zawnioskowała do burmistrza o udzielenie ww. inicjatywy.

2.Pisma znak: NK.7021.15.2023.AKE, OR.7021.1.2023 w sprawie obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Sandomierza.

3.Sprawozdanie znak:CUW.315.5.2023.AJ w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz za 2022 rok.

4.Pismo Prezesa Zarządu Fundacji „Sandomierka”– Pana Grzegorza Świtalskiego w sprawie festiwalu „Dookoła Wody 2023” wraz
z zawiadomieniem Burmistrza Sandomierza znak:IOD.1510.3.2023.MZU
o sposobie załatwienia skargi. Radny Robert Kurosz oznajmił, że powyższa korespondencja dostępna jest do wglądu w biurze rady.

Przewodniczący komisji oświadczył, że na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony burmistrz w celu uzyskania odpowiedzi  nt. sposobu pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminę na remont obiektów sportowych
w mieście.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu