Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 52/4/2023 z dnia 8 maja 2023 roku

Sprawozdanie Nr 52/4/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 8 maja 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 15:00

Godz. zakończenia obrad: 16:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Sylwester Łatka, Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Radni spóźnieni: Piotr Chojnacki, Marek Strugała.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Mieszkańcy:

 1. K. G.⃰ – mieszkanka Sandomierza;
 2. H. B.⃰ – mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 6 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług;
 4. Wybór przedstawiciela Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług do pracy w Komisji Budżetu i Finansów;
 5. Sprawy różne, wnioski komisji;
 6. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.
Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług; 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przyszedł radny Marek Strugała. Komisja obraduje w składzie 7 osób. 

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszony został radny Andrzej Kalczewski.

Radny Andrzej Kalczewski wyraził zgodę.

Następnie przedstawił swoją kandydaturę, mówiąc, że do najważniejszych zadania należy przeanalizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i możliwości budowy mediów do domów jednorodzinnych.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja wybrała na przewodniczącego radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Ad. 4
Wybór przedstawiciela Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług do pracy w Komisji Budżetu i Finansów;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Janusz Poński zgłosił radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Radny Andrzej Kalczewski wyraził zgodę.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja wybrała na przewodniczącego radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Ad. 5
Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma jakie zostały skierowane do komisji. Dodał, że zostały one przekazane w formie elektronicznej członkom komisji, jak niżej:

 1. Pismo M. R.⃰  mieszkanki Sandomierza w sprawie przystąpienia do procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości dzierżawionej od Gminy Sandomierz przy ul. Lwowskiej.
 2. Pismo L. B.⃰  mieszkańca Sandomierza w sprawie remontu dachu na kamienicy zlokalizowanej przy Rynek 24.
 3. Pisma Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Starosty Sandomierskiego w sprawie opróżniania śmietniczek wzdłuż ulic powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem ul. Mickiewicza.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynęło sprawozdanie Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w związku z wnioskiem komisji
z dnia 6 kwietnia 2023 roku. Sprawozdanie to zostanie przesłane drogą elektroniczną członkom komisji.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przyszedł radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 8 osób. 

Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniosła się do pisma Pani Małgorzaty Rusak mówiąc, że w tej sprawie samorząd dokonał stosowanego podziału działek a biegły rzeczoznawca wycenił przedmiotowy grunt.

Ponadto gmina planuje wydzierżawić teren sąsiedniego parkingu.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości gmina rocznie uzyskuje znaczne dochody.

Rozgorzała dyskusja na ten temat w której członkowie komisji podnosili konieczność ucywilizowania i popierania opłat za parkowanie tirów na sąsiedniej działce.

Ponadto członkowie komisji stwierdzili, że na obecnym etapie najemca może nie zgodzić się z przedstawioną wyceną nieruchomości i odstąpić od zamiaru wykupu nieruchomości. Równocześnie członkowie zasugerowali wynajem działki przylegającej do przedmiotowej nieruchomości od strony ul. Lwowskiej.

Wybudowany obiekt przewyższa wartość działki.

Członkowie komisji wyrazili chęć zapoznania się z dotychczasowymi uchwałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz z protokołami komisji, na których poruszany był ten temat oraz o przygotowanie opinii prawnej w kontekście możliwości wykupu nieruchomości oraz ewentualnych skutków dla gminy w przypadku braku zgody na wykup.

K. G.  mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestię zniszczonej wiaty śmietnikowej na ul. Bulińskiego i konieczności jej naprawy.

Mieszkańcy poruszyli kwestie przeniesienia wiaty na inny teren oraz o podrzucaniu odpadów przez właścicieli lokali gastronomicznych.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że przeniesienie wiaty śmietnikowej wymaga zgody konserwatora zabytków. Ponadto dodała, że poprawa estetyki wiaty wymaga nakładów finansowych, które nie są przewidziane w tegorocznym budżecie gminy. Na terenie Starego Miasta remontu wymagają dwie wiaty. Systemem gospodarczym wiata zostanie uporządkowana.

W toku dyskusji członkowie komisji sformułowali wniosek o przeznaczenie środków w budżecie gminy na budowę wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Bulińskiego.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie (8 – „za”).

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na brak oznakowania poziomego na ul. Różanej oraz na mało estetyczny wygląd ścieżki rowerowej wzdłuż Parku Saskiego. Zaapelował o interwencje w tej sprawie do Starostwa Powiatowego.

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że barierka wzdłuż ścieżki rowerowej zostanie obsadzona roślinami w celu poprawy estetyki.

Radny Piotr Chojnacki poprosił by na kolejnym posiedzeniu komisji Wydział Nadzoru Komunalnego przedstawił stan remontów cząstkowych dróg i chodników oraz dróg gruntowych na terenie miasta.

H. B. mieszkanka Sandomierza po raz kolejny poruszyła kwestię wysokich opłat za ogrzewanie kamienicy przy ul. Opatowskiej 2a w stosunku do innych kamienic.

Radny Wojciech Czerwiec zaprosił mieszkankę na dyżur przewodniczącego rady w najbliższy poniedziałek celem bliższego zapoznania się z poruszaną kwestią oraz możliwościami jej wyjaśnienia.

K. G.  mieszkanka Sandomierza poruszyła również kwestię inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakład budżetowy. Działanie to zdaniem mieszkanki wygeneruje znaczne oszczędności, które przełożą się na niższe rachunki za centralne ogrzewanie.

Radny Janusz Poński przypomniał o wniosku komisji z dnia 28 czerwca 2022 roku dot. powołania przez Burmistrza Miasta zespołu, złożonego z fachowców, ds. opracowania działań i przygotowania rozwiązań dot. wysokości cen i sposobu rozliczeń za centralne ogrzewanie.

W toku dyskusji członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali powtórzenie ww. wniosku (8 – „za”).

Rozgorzała dyskusja na temat systemu centralnego ogrzewania w mieście, w której jedną z poruszanych kwestii był stosunek cen gazu do pozostałych składowych ceny ciepła dostarczanego mieszkańcom. 

Ad. 6
Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

⃰ Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.