Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 35/4/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie Nr 35/4/2023
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 18 kwietnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny- Pan Wojciech Czerwiec.

W dniu 28 marca 2023r. radny Andrzej Majewski zmarł.

Zaproszeni:

Pani Izabela Szczepańska- Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.: SSZ),

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK).

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2022 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 r.

5.Sprawy różne, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania merytorycznego z realizacji Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Agatę Król, która rzetelnie przedstawiła uzasadnienie dokumentu.    

Radna Ewa Gracz doceniła merytoryczne przygotowanie sprawozdania. Jednak w tekście wskazała kilka miejsc, w których występują błędy stylistyczne.  Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania w powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022rok.

Radna Kazimiera Bednarska udzieliła głosu Pani Izabeli Szczepańskiej w celu zreferowania uzasadnienia dokumentu.

Przewodnicząca komisji zwróciła ponownie uwagę o potrzebie utworzenia drugiego Dziennego Domu Pobytu Seniora tym razem po lewej stronie Sandomierz.  Na koniec omawianego punktu porządku obrad mówczyni podziękowała pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za trud pracy. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji powiadomiła, że wszystkie pisma znak: NK.7021.15.2023.AKE, OR.7021.1.2023, NK.7021.15.2023 zostały wysłane drogą mailową do członków przez pracownika biura rady w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią.

Pani Angelika Kędzierska powiadomiła, iż 28.04 br. prawdopodobnie zostanie podpisane porozumienie między Gminą Sandomierz a Starostwem Powiatowym w Sandomierzu  na  utrzymywanie czystości na drogach powiatowych. Mówczyni dodała, że śmietniczki zlokalizowane wzdłuż głównych, powiatowych ulic Sandomierza należą do gminy jednak to zarządca danej drogi odpowiada za czystość na danej arterii komunikacyjnej. Co roku od 2019 r. do 2022 r. na podstawie stosownego porozumienia kosze zostawały opróżniane przez gminę. W kwietniu starostwo nie przystąpiło do porozumienia  z gminą dlatego ulice powiatowe były zaśmiecone.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu