Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 44/2/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 44/2/2023

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Jerzy Żyła.

W dniu 28 marca 2023r. radny Andrzej Majewski zmarł.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Edyta Duma, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2023-2028”.

4.Opiniowanie wniosku Pani A.D.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

5.Opiniowanie wniosku Pani A.F.-S.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

6.Opiniowanie wniosku Pana Z.S.* w sprawie oddania w najem lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

7.Opiniowanie wniosku Pana Ł.D.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

8.Opiniowanie wniosku Pana S.O.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. P.* na inny lokal z zasobu Gminy Sandomierz.

9.Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. D.* na inny lokal z zasobu Gminy Sandomierz.

10.Opiniowanie wniosku Pani M.W.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

11.Opiniowanie wniosku Pana F.N.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

12.Opiniowanie wniosku Pani P.K.* w sprawie oddania
w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

13.Sprawy różne. Wnioski komisji.

14.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2023-2028”.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie przygotowanego projektu uchwały Pani Edyty Dumy. Mówczyni zreferowała m.in.:

- obecny stan mieszkaniowy zasobu Gminy Sandomierz,

- wykaz lokali mieszkalnych Gminy Sandomierz położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wykaz lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Sandomierz, wykaz lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Sandomierz,

- określenie stanu technicznego zasobu,

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata,

- planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2022-2026,

-zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Członkowie komisji poruszyli temat nowopowstałego budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej, planowanej podwyżki stawki czynszu lokali mieszkalnych  z zasobu gminy oraz braku posiadania przez gminę noclegowni.

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę na błędy stylistyczne w treści projektu uchwały, które merytoryczny wydział zobligował się poprawić.

W toku dyskusji nad metodami i poziomem ściągalności zadłużenia czynszowego członkowie komisji uznali, że na kolejne posiedzenie zostanie zaproszona Pani Monika Hill- Kierownik Referatu Opłat, Podatków
i Windykacji Urzędu Miejskiego w celu zapoznania z bieżącym stanem zaległości na lokalach socjalnych, komunalnych i użytkowych.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pani A.D.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja wnikliwie zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani A.F-S.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pana Z.S.* w sprawie oddania
w najem lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz
.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana Ł.D.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.  Członkowie komisji uznali, że wysokość miesięcznego dochodu jest zbyt niska.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Opinia negatywna.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pana S.O.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. P.* na inny lokal z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. D.* na inny lokal z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pani M.W.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pana F.N.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Pani P.K.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.13

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Ewa Gracz poinformowała o pismach znak: NK.7021.15.2023AKE, OR.7021.1.2023, NK.7021.15.2023.AKE, które zostały zeskanowane i wysłane drogą mailową przez pracownika biura rady. Wszystkie ww. dokumenty dotyczyły realizacji zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych  miasta Sandomierza.

Ad.14

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu