Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)

Na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 i 3 Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXVI/304/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnuje się Panią/a Agnieszkę Frańczak - Szczepanek na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXVIII/323/2020.docx (5,43KB)