Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 60 z LX sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 lutego 2023 r.

Protokół Nr 60
z LX sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 22 lutego 2023 roku
Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 11:30

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  Ponadto uczestnikami sesji byli:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 4. Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Edyta Duma – Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 7. Wojciech Dumin – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
 8. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 9. Katarzyna Radziwiłko –Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 10. Małgorzata Bęczkowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu;
 11. Rafał Binięda – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 12. Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 13. Marcin Sykucki – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu;
 14. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 15. dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 15 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Marek Chruściel, Ewa Gracz, Robert Kurosz, Andrzej Majewski, Janusz Poński.

Radni usprawiedliwieni.

W związku z tym stwierdził quorum.

Janusz Stasik – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zajęli pierwsze miejsce na etapie ogólnopolskim w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych, zorganizowanym przez The International Statistical Institute i tym samym zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu, którego podsumowanie odbędzie się na Światowym Kongresie Statystycznym w Kanadzie. W związku z tym odczytał treść gratulacji, jak niżej:

Szanowny Panie profesorze, szanowni młodzi ludzie, proszę przyjąć od Burmistrza Rady Miasta Sandomierza serdeczne gratulacje z tytułu tak wielkiego osiągnięcia oraz wyrazy podziękowania za trud włożony w edukację, który skutkuje rozsławieniem naszego miasta na arenie światowej. Profesjonalizm, zaangażowanie w konkursowy projekt badawczy pod nazwą: „Czy Polska jest krajem atrakcyjnym dla młodych turystów z zagranicy?” z pewnością zaowocuje nie tylko ciekawymi wnioskami, rozwiązaniami w tematyce turystycznej, ale także kształtowaniem właściwych postaw, akcentujących ważne wartości, jak nauka, wśród naszych mieszkańców. Burmistrz Sandomierza i Rada Miasta są niezmiernie radzi, że wśród naszych młodych mieszkańców są osoby tak zdolne i kreatywne. Dziękujemy za wzorową postawę nauczycielską pana profesora, a młodzieży za zaangażowanie”. Następnie zostały wręczone nagrody dla opiekuna Pana prof. W. A.⃰ oraz uczniów: M. B.⃰  K. P.⃰  i J. D.⃰

Marcin Sykucki Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu podziękował za dostrzeżenie sukcesu młodych uczniów szkoły przez sandomierski samorząd. Dodał, że takie działania są motywacją zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, którzy dobrze wykonują swoją pracę. Dodał, że jednym z autorów tego sukcesu jest Pani Magdalena Pietruszka nauczycielka szkoły.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad LX sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sandomierz od km 0+332 do km 0+757”;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2023;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2022;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2023;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani A.W.⃰ na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W.⃰ na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie udostępniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sandomierski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030;
 16. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Sandomierza;
 17. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 19. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono

Następnie Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że treść regulaminu nie ulegał zmianie a projekt uchwały wynika z konieczności przedłużenia obowiązywania przepisów o kolejny rok budżetowy.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/585/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów w budżecie gminy o kwotę 1.233.305,00 zł z tytułu: odszkodowania za straty poniesione w czasie deszczu nawalnego z sierpnia 2022 roku, dotacji na remont ul. II Pułku Piechoty oraz dodatku węglowego.

Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na kwotę 597.470,00 zł z tytułu: oszczędności wynikajacych z rozstrzygniętego przetargu na remont ul. Mokoszyńskiej.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na: remont ul. II Pułku Piechoty, przygotowanie dokumentacji dot. budowy ul. Okrzei, na budowę chodnik przy ul. Kwiatkowskiego i Pallotyńskiej oraz na wkład gminy do remontu ul. Wojska Polskiego.

Ponadto zmniejsza się rezerwę Burmistrza o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na kwotę 2.360.090,00 zł z tytułu: przygotowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, budowę chodnika przy ul. Kwiatkowskiego i Pallotyńskiej, dotacji dla starostwa na remont ul. Wojska Polskiego, budowę ul. II Pułku Piechoty, remontów dróg i chodników zniszczonych w wyniku deszczu nawalnego, przygotowania zaktualizowanej dokumentacji na budowę ul. Okrzei, wypłaty dodatku węglowego.

Zwiększa się również przychody w budżecie gminy na kwotę 529.315,00 zł z tytułu wolnych środków.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/586/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w imieniu wnioskodawcy zgłosiła autopoprawkę do treści projektu uchwały w Załączniku Nr 3 w pkt. 3 widnieje kwota 14.818.789,47 zł a winno być: 14.818.104,47 zł.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie wraz z przedstawioną poprawką.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/587/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sandomierz od km 0+332 do km 0+757”;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Sylwester Łatka powiedział, że wyraża słowa uznania w stosunku do prowadzonych przez sandomierski powiat inwestycji drogowych. Ponownie poruszył kwestię konieczności naprawy przez powiat chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, który uległ zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac remontowo - budowalnych na ul. Koseły.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że kwestią tą zajmuje się już Urząd Miejski. Dotychczasowe wyjaśnienia ze strony inwestora, czyli powiatu nie są satysfakcjonujące, który sugeruje, że powstałe uszkodzenia były już wcześniej.

Radny Andrzej Lebida podkreślił konieczność porozumienia się w tej materii Miasta Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego dla dobra mieszkańców. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/588/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sandomierz od km 0+332 do km 0+757”

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności i z uwagi na brak przewodniczącego komisji i jego zastępcy powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że projekt uchwały jest pokłosiem wniosku mieszkańców, którzy jedną z propozycji nazwy ul. Chwałeckiej – bocznej zasugerowali jako ul. Wrzosowa. Komisja Praworządności pozytywnie ustosunkowała się do tej propozycji i stąd taka a nie inna uchwała. Dodała, że oddzielna nazwa dla tej części drogi ułatwi jej lokalizację m.in. przez służby ratunkowe.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/589/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2023;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o wyjaśnienie dot. działań z zakresu profilaktyki i zadań mających na celu zmniejszenie spożywania alkoholu przez mieszkańców Sandomierza.

Radna zwróciła uwagę na powszechne zjawisko spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym i społecznemu przyzwoleniu na takie praktyki oraz na dużą liczbę punktów które sprzedają alkohol w Sandomierzu. Dotychczasowe zakazy i ograniczenia nie powodują zmniejszenia tego problemu społecznego. Zaapelowała o większą profilaktykę w szkołach w tej materii. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/590/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2023

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2022;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/591/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2022

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2023;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że na realizację programu z budżetu państwa gmina otrzymuje 80% środków a 20% stanowi wkład własny.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/592/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
w Gminie Sandomierz na rok 2023

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani A.W. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że skarga na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu składała się z trzech części. Pierwsza skarga skierowana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu na nie właściwe zachowanie pracowników OPS-u pozostaje bez rozpoznania, dlatego, że została ona skierowana do dyrektora właściwej jednostki. W drugiej części skarga również dotyczy pracowników OPS-u i jak w poprzedniej pozostaje bez rozpoznania. Z kolei w trzeciej części dotyczyła dyrektora OPS-u Pani Doroty Tarnawskiej i uznaje się ją za bezzasadną. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektor placówki odsunął od pracy opiekunkę, która według skarżącej zachowywała się niewłaściwie.

Radny Andrzej Lebida: „Pytanie, co znaczy odsunięcie od pracy?”

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że pracownik socjalny, na podstawie decyzji dyrektora, został odsunięty od opieki nad konkretnym podopiecznym a nie zwolniony z pracy.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 6. 

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/593/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia skarg Pani A.W. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W. na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie udostępniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że skarga dotyczy rzekomego braku dostępu do danych przestrzennych m.in. do rysunku planistycznego, dokumentu powiązanego z planem planowania przestrzennego i wszystkich danych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza. Komisja rozpatrywała skargę w powiązaniu z pisemnymi wyjaśnieniami firmy, której gmina zleciła uruchomienie usługi i opiekę nad publikacją tego planu miejscowego. Skarga jest bezzasadna, gdyż udostępnianie danych jest zgodne z przyjętymi standardami.

Radny Jacek Dybus wyraził słowa uznania w stosunku do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Podkreślił ich profesjonalizm i zaangażowanie w pomoc ludziom potrzebującym. Dodał, że: „Ci ludzie żyją życiem tych ludzi, oni po prostu są zawsze na zawołanie”.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w przedstawionych uchwałach inicjały A. W. nie odnoszą się do tej samej osoby.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 10;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/594/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W. na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie udostępniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ad. 13

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności i z uwagi na brak przewodniczącego komisji i jego zastępcy powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Renata Kraska jako przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podziękowała radnemu Januszowi Pońskiemu za dotychczasową pracę w komisji. Dodała, że: „Pan Janusz był członkiem od samego początku tej kadencji, wyróżniał się celnymi spostrzeżeniami merytorycznymi, uwagami, wnikliwym postrzeganiem danej tematyki”.

Radna Mariola Stępień jako przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów również podziękowała radnego Januszowi Pońskiemu za prace w komisji.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/595/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych

Ad. 14

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności i z uwagi na brak przewodniczącego komisji i jego zastępcy powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/596/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sandomierski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030;

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza w imieniu wnioskodawcy zgłosił dwie autopoprawki do projektu uchwały. Pierwsza w tytule uchwały jest „Powiat Sandomierski” winno być „Gmina Sandomierz”, a druga w § 4 skreśla się sformułowanie: „XLIX/314/2022 Rady Miasta Sandomierza”.

Ponadto Zastępca Burmistrza dodał, że w ramach porozumienia – Obszar Strategicznej Interwencji Dolina Wisły zmianie ulega lider z dotychczasowej Gminy Połaniec na Powiat Sandomierski.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta.

Radny Tomasz Malinowski zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na zapisy dot. pokrywania przez poszczególne samorządy składek w ramach porozumienia, sugerując, że są one niekorzystne dla Miasta Sandomierza będącego największym pod względem ilości mieszkańców podmiotem porozumienia.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że zarówno przy Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, gdzie są 4 gminy ościenne jak i w OSI Dolina Wisły przyjęto zasadę równych składek i równego finansowania, czyli nieproporcjonalnego do liczby mieszkańców. Inwestycje i porozumienia mają mieć wspólny wymiar a ich naczelnym zadaniem jest łączyć samorządy a nie je dzielić.

Radna Renata Kraska powiedziała, że porozumienie to będzie obowiązywać co najmniej przez 10 lat. Ewentualne w przyszłości koszty zmiany koncepcji przez jednego z podmiotów porozumienia będą przez niego pokrywane a nie przez wszystkich członków. Taki zapis jest logiczny, gdyż jedna gmina nie może pokrywać zmiany koncepcji obowiązujące na terenie innej gminy. W ramach porozumienia gminy będą realizować wspólne zadania i tu koszty będą dzielone równo, ale będą też realizować zadania indywidualnie i w zależności od sowich potrzeb będą na własny koszt aktualizować dokument strategiczny. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że po to zawiązuje się porozumienie kilku gmin, by łatwiej pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację wspólnych działań i inwestycji. Zmiany zakresu działań porozumienia powinny wymagać zgody Komitetu Sterującego.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że zgadza się ze słowami radnej Renaty Kraski. Dodała, że wszystko jest zapisane w preambule i postanowieniach ogólnych porozumienia, które ma służyć rozwojowi społeczności lokalnej ponad podziałami w sferze kulturalnej, ekonomicznej i społecznej.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LX/597/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sandomierski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030

Ad. 16

Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 15;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z LIX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 17

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1.  „W niedzielę 29 stycznia 20 wolontariuszy sandomierskiego sztabu prowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia na starówce miał miejsce moto piknik realizowany przez Sandomierskie Stowarzyszenie Motocyklowe i Sandomierską Grupę Terenową. Inną plenerową atrakcją były przejażdżki kucykami na placu Jana Pawła II zorganizowane przez Szkółkę Jeździecką Astoria. Centrum wszystkich wydarzeń wspierających zbiórkę publiczną była hala widowiskowo - sportowa, gdzie odbyła się gala WOŚP. Imprezę otworzył występ działających przy Sandomierskim Centrum Kultury formacji artystycznych. Równie wielkie wrażenie zrobił pokaz sandomierskiego klubu Karate Shinkyokushin, w którym wzięli udział zarówno młodzi adepci sztuki karate, jak i doświadczeni instruktorzy. Na zakończenie gali odbył się koncert Sandomierskiej Artystki A. G. z zespołem „Jaśmin”. Tegoroczny finał WOŚP w Sandomierzu okazał się sukcesem. Zebrano 80.617,32 zł. Całość zebranych funduszy została przekazana na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. 4 lutego w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Dzieci przebrane w karnawałowe stroje z dumą prezentowały postaci z bajek. W balu uczestniczyło 75 osób.
 3. 6 lutego 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach Sandomierskiej Akademii Seniora odbyło się spotkanie seniorów z Panią G. S.⃰, która przybliżyła tematykę „Losy polskich lotników na Zachodzie Europy w czasie II wojny światowej w oparciu o dokumenty i przebieg służby wojskowej Lotnika dywizjonu 308, starszego sierżanta J. M..
 4. W piątkowy wieczór, 11 lutego 2023 roku w Lapidarium pod Ratuszem odbył się koncert zespołu rockowego S.N.O.W. Podczas koncertu można było nabyć najnowszą płytę zespołu. W koncercie uczestniczyło 54 gości.
 5. 11 lutego 2023 roku w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbyła się potańcówka walentynkowa dla dorosłych. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17:00 i potrwało do 22:00. Muzycznym tematem przewodnim były polskie lata 60 i 70. W wydarzeniu wzięło udział 49 osób.
 6. 12 lutego 2023 roku odbyła się VIII edycja Jarmarku Walentynkowego. Na Jarmark Walentynkowy do Sandomierza przybyło około 30 wystawców z całego kraju, którzy oferowali różnoraki asortyment odpowiadający temu świętu.
 7. Również 12 lutego 2023 roku w sali ekspozycyjnej sandomierskiego Ratusza odbyły się warsztaty walentynkowe dla dzieci. Uczestnicy wykonali prace plastyczne nawiązujące swoją tematyką do święta zakochanych. W warsztatach wzięło udział 16 osób.
 8. 14 lutego 2023 roku w Sandomierzu upamiętniono 81 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości z udziałem władz miejskich odbyły się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.
 9. 14 lutego 2023 roku zostały zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną „walentynkowe seanse niespodzianki” - w ramach, których odbyły się 3 seanse filmowe.
 10. 15 lutego 2023 roku w Dworku Koćmierzów odbyły się trzecie w tym roku rodzinne warsztaty kulinarne. W tym razem z okazji tłustego czwartku tematem przewodnim były pączki. W warsztatach wzięło udział 30 osób.
 11. W wyniku procedury konkursowej w ramach tegorocznej edycji programu Domu Kultury + inicjatywy lokalne z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 50 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny, a wśród nich był projekt Sandomierskiego Centrum Kultury. Koordynatorem projektu jest Pani M. Sz. – W.⃰ Projekt pod tytułem: „Podziel się pomysłem - sposób na diagnozę w Sandomierzu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ edycja 2023. Kwota dofinansowania 40.000,00 zł, w tym na diagnozę 10.000,00 zł a na działania lokalne 30.000,00 zł.
 12. Świetlica Środowiskowa oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” zgłosiły swoje lokalne inicjatywy obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Inicjatywy realizowane są w miesiącach luty - marzec tego roku, wśród działań zaplanowano między innymi spotkania z przedstawicielami Policji, udział w webinariach, zajęcia edukacyjne dla wychowanków oraz konkursy.
 13. W związku z okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspólnie ze Strażą Miejską kontynuuje monitoringi miejsc przebywania osób bezdomnych. W dniu 15 lutego 2023 roku w godzinach wieczornych pracownicy OPS wspólnie ze Strażą Miejską, monitorowali miejsca przebywania osób bezdomnych. W trakcie monitoringu nie stwierdzono obecności osób bezdomnych w wyżej wymienionych miejscach.
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu rozpoczął przyjmowanie wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Na dzień 17 lutego 2023 roku wpłynęło 10 wniosków o refundację podatku VAT.
 15. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.
 16. Rozpoczynają się roboty budowlane dotyczące przebudowy i remontu ulicy Mokoszyńskiej.
 17. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu publicznego na następujące zadania:
 1. przebudowy i remont budynku kamienicy Oleśnickich,
 2. budowę układu drogowego w rejonie ulic Kościuszki- Okrzei- Zawichojska,
 3. modernizacji krytej pływalni,
 4. modernizacji infrastruktury przystankowej na terenie miasta.
 1. Została przeprowadzona kontrola firmy Remondis spółka z o. o. oddział Ostrowiec Świętokrzyski odbierający odpady komunalne w zakresie między innymi przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Systematycznie podejmowane działania na rzecz objęcia systemem gospodarowania odpadami wszystkich mieszkańców Sandomierza (zlecenie Straży Miejskiej weryfikacji liczby osób zamieszkujących na ulicy Powiśle).
 3. Aktualnie trwa analiza sprawozdań złożonych za pośrednictwem BDO przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz.
 4. W wyniku podejmowanych przez pracowników Wydziału Nadzoru Komunalnego czynności kontrolnych do systemu śmieciowego włączono: 38 osób - kontrola zużycia wody i 14 osób - kontrola mieszkań przyjmujących obywateli Ukrainy.
 5. Została wszczęta procedura zapytania ofertowego w zakresie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego dróg gminnych. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 lutego tego roku.
 6. Od 1 stycznia 2023 roku liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wyniosła 92.
 7. Od 1 stycznia 2023 roku liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami 410 osób.
 8. Od 1 stycznia 2023 roku kwota przyznana wnioskodawcom 491.440,00 zł, a od początku trwania ustawy 3.338.040,00 zł.
 9. W dniach 18 - 19 luty bieżącego roku odbyła się V Gala Orderu Rzeki Wisły. Punktem kulminacyjnym była uroczystość w salach Zamku Królewskiego połączona z wręczeniem Orderu - pośmiertnie wybitnemu szkutnikowi i flisakowi Panu T. Sz. Gali towarzyszyły imprezy towarzyszące: wykłady, spacery turystyczne po mieście, a także msza święta w intencji odznaczonego. Miasto Sandomierz było jednym z partnerów, natomiast fundatorem Orderu V Gali Rzeki Wisły była Gmina Dwikozy. Patronatem Honorowym galę objęło Narodowym Muzeum Gdańskie z oddziałem Muzeum Wisły w Tczewie”.

Radny Andrzej Lebida wyraził słowa zadowolenia z faktu, że samorząd zamierza kontynuować prace związane z budową tzw. ul. Okrzei – bis”. Dodał, że jest to ważna inwestycja, która w przyszłości przyczyni się do rozwoju tej części miasta.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 18

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. Stowarzyszenie Dobrze Że Jesteś złożyło pismo w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu nr 1 Rynek 11 z wykorzystaniem jako mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zwrócił się z pismem w sprawie przekazania informacji w zakresie funkcjonowania Rady Seniorów, odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 3. Mieszkańcy ulicy Kochanowskiego zwrócili się z pismem w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na przedłużonej ulicy Kochanowskiego, na odcinku od ulicy Mickiewicza do działki numer 114 /7.
 4. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 1 lutego 2023 roku przekazał według właściwości Uchwałę Nr LIX/578/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis postanowienia ze skargi Pani M.Z. na Uchwałę Nr XXVIII/302/2023 z dnia 22 maja z 2013 roku. Skarga została odrzucona.
 6. Mieszkańcy ulicy Kruczej złożyli pismo w sprawie wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w Sandomierzu, w części planowanej drogi od ulicy Kościuszki do ulicy Zawichojskiej.
 7. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie przekazania Uchwały Nr LVII/556/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 roku. Uchwała została przekazana w dniu 8 lutego bieżącego roku.
 8. Wojewódzki Sad Administracyjny w Kielcach złożył pismo w sprawie możliwości przekazania dokumentacji w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap.
 9. Wojewódzki Sad Administracyjny w Kielcach zwrócił się z pismem o dostarczenie pełnej dokumentacji planistycznej, dotyczącej Uchwały Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002 roku, w związku ze skargą pani R.W., mieszkanki Sandomierza na wyżej wymienioną uchwałę.
 10. Przewodniczący Rady Miasta przekazał do Burmistrza pismo z postulatami mieszkańców zgłoszonymi podczas cotygodniowych dyżurów radnych.
 11. 8 lutego 2023 roku zostało przekazane radnym sprawozdanie Burmistrza Miasta, dotyczące stanu realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza za 2022 rok. W minionym roku Rada podjęła łącznie 137 uchwał, w tym 89 zostało zrealizowanych, 19 w trakcie realizacji, 27 aktualnie stosowanych, a 2 zostały uchylone przez organ nadzoru. Ponadto radni złożyli 87 interpelacji oraz 3 zapytania. Obowiązek przygotowania i przekazania sprawozdania wynika z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Następnie przewodniczący rady przedstawił interpelacje z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. W dniu 26 stycznia 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Marka Chruściela w sprawie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulica Powiśle i Flisaków.
 2. 3 lutego 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelację radnej radnego Mariusza Prezgota w sprawie przebudowy schodów bocznego wejścia na cmentarz katedralny, od strony ulicy Parkowej.
 3. 17 stycznia 2023 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelację w sprawie stanu oświetlenia ulicznego. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona 30 stycznia 2023 roku.
 4. Radny Janusz Poński złożył interpelację w sprawie spotkania w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 5. Również 30 stycznia 2023 roku radny Janusz Poński złożył interpelację w sprawie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. Również Janusz Poński złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Odpowiedz w tej sprawie została udzielona.
 7. 2 lutego 2023 roku radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli interpelację w sprawie możliwości niepobierania opłaty adiacenckiej. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze w pełni udzielona.
 8. 15 lutego 2023 roku radny Tomasz Malinowski złożył interpelację w sprawie zniszczonej nawierzchni ulicy Krętej. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona.
 9. 20 lutego 2023 roku radne: Kazimiera Bednarska i Mariola Stępień złożyły interpelację w sprawie remontu ulicy Tulipanowej. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 10. W dniu 21 lutego 2023 roku radna Kazimierza Bednarka złożyła interpelację w sprawie utworzenia Klubu Seniora. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 11. 21 lutego 2023 roku Kazimiera Bednarska złożyła interpelację w sprawie budowy drogi dojazdowej do budynku socjalnego przy ulicy Lubelskiej. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.

Ponadto przewodniczący rady:

 1. Przypomniał, że w dniu 27 lutego 2023 roku w poniedziałek o godz. 13:00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług w sprawie cen za centralne ogrzewanie.
 2. Przekazał zaproszenie wystosowane przez Klub Miłośników Sandomierza oraz Kapitułę tytułu Sandomierzanina Roku na 23 edycję Sandomierzanina 2022 roku oraz 21 edycję Nadziei Sandomierza 2022 roku. Gala odbędzie się 4 marca 2023 roku o godzinie 16:00, w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu.
 3. Przypomniał radnym o sposobie składania interpelacji i zapytań.

Radny Sylwester Łatka zaapelował o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o wydłużenie ścieżki rowerowej z ul. 11 – Listopada do ul. Mickiewicza z możliwością swobodnego przejazdu na pobliskim skrzyżowaniu oraz o wydłużenie zielonego światła dla samochodów na ulicy Mickiewicza od strony ronda Krzemienia Pasiastego.

Radny Andrzej Lebida poprosił by w przyszłości informacje dot. interpelacji radnych były przedstawiane w sposób bardziej szczegółowy.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wszystkie interpelacje i zapytania radnych są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Radny Marek Strugała poruszył kwestię naliczenia przez gminę opłaty adiacenckiej mieszkańcom m.in. ul. Błonie i Podmiejskiej z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej. Dodał, że opłata ta jest niesprawiedliwa ze względu na obowiązujące na tym terenie ograniczenia z tytułu map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W wyniku obowiązywania tych map wartość nieruchmości spadła a nie wzrosła. Ponadto radny powiedział, że: „opłata jest szkodliwa dla rozwoju gminy, szkodliwa dla rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, bo kolejni mieszkańcy mówią, że oni się nie będą przyłączać, bo to jest wbrew ich finansom. Dodatkową rzeczą w tym wypadku jest sprawa tego typu, że przy budowie tej kanalizacji, z kilkudziesięciu osób kilkanaście osób udostępniło nieruchomości, na której posadowiono właśnie główną sieć kanalizacyjną. A jeżeli przyjmiemy zapisy, prawo budowlane i warunki techniczne, odległości od takiej sieci kształtują się od 2 metrów do 5 metrów, czyli ci mieszkańcy stracili na tym, że zezwolili na posadowienie sieci na swojej nieruchomości. Nie zyskali, a wręcz stracili. Dlatego uważam, że gmina powinna odstąpić od tej opłaty”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zaapelował do samorządu o podjęcie działań w tej materii, gdyż jest to sytuacja, która bulwersuje mieszkańców.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek odniosła się do trwającego remontu ul. Koseły. Radna podkreśliła dobrą współprace z Powiatowym Zarządem Dróg w tej materii, gdyż na bieżąco na podstawie zgłoszenia są usuwane niedociągnięcia powstałe na etapie prac projektowych. Na koniec stwierdziła, że samorząd powiatowy czy gminny w trakcie prac projektowych dot. przebudowy dróg powinien prowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy najlepiej wiedzą o swoich potrzebach.

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie:

 1. Wysokości dochodów z tytułu umieszczenia anten przekaźnikowych na tzw. Wieży Ciśnień przy ul. Szkolnej;
 2. Rozważenia możliwości by pracownicy Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego mieli równocześnie nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami;
 3. Rozważenia możliwości zamontowania parkometru na ul. Puławiaków;
 4. Wystąpienia do GDDKiA jako zarządcy drogi ul. Kwiatkowskiego o konieczności budowy chodnika wzdłuż sandomierskiej obwodnicy.
 5. Likwidacji części przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 – Listopada do ul. Zawichoskiej.
 6. Opłaty adiacenckiej, która nałożona na mieszkańców ul. Błonie i Podmiejskiej jest niesprawiedliwa. Radny stwierdził, że opłata ta powinna zostać zniesiona, gdyż odstrasza ludzi do inwestowania;
 7. Śmierci Pana B. P.⃰ najstarszego mieszkańca Sandomierza, żołnierza Armii Krajowej, działacza społecznego na rzecz Miasta Sandomierza i powiatu.

Radny Andrzej Lebida po raz kolejny zaapelował o zmianę progu zwalniającego na ul. Staromiejskiej – odcinek asfaltowy z dotychczasowego na nowoczesny wyspowy. Dodał, że w skali budżetu miasta nie są to duże koszty.

Ad. 19

Zamknięcie obrad.

Jerzy Żyła wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LIX sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miasta