Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 51/3/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Sprawozdanie Nr 51/3/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 27 marca 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Andrzej Majewski, Piotr Chojnacki, Marek Chruściel, Marek Strugała – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Ewa Gleń – kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowy zakład budżetowy
  w Sandomierzu;

 Ad. 1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat; 
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Miasta Sandomierza;
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;
 8. Sprawy różne, wnioski komisji;
 9. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego do 3 lat; 

Edyta Duma – p. o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że MOSiR zwrócił sie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy do 3 lat z SKS Wisła Sandomierz. Poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta 2020 roku również na okres 3 lat.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;

Ewa Gleń – kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowy zakład budżetowy w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada przeznaczenie nadwyżki budżetowej jaką wygospodarował zakład budżetowy na remont dachu Zielonego Rynku znajdującego się na terenie Pl.
3 Maja. W 2022 roku nie udało się zrealizować ww. inwestycji z uwagi na brak wykonawcy. Na koniec dodała, że nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane z blachy wraz z przewidzianym świetlikiem.  

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia prac remontowych na obiekcie, który został wybudowany kilka lat temu.

Radny Jerzy Żyła przypomniał o głosach osób handlujących na tym obiekcie, którzy skarżyli się na przezroczysty dach wykonany z poliwęglanu, przepuszczający promienie słoneczne. 

W toku dyskusji radni poruszali kwestie techniczne.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały jaki i projekt uchwały dot. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie jest efektem zmian ustawowych w tym zakresie. Dotychczas ustawa regulowała nieczystości ciekłe jedynie w zbiornikach bezodpływowych. Po zmianach wprowadza się również osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W związki z tym górne stawki wywozu tego typu nieczystości nie ulegają zmianie a jedynie wyodrębniono pojęcie osadników. Z kolei w regulaminie określono częstotliwość wywozu nieczystości ze zbiorników i osadników przynajmniej raz na 6 miesięcy oraz konieczności przechowywania dokumentacji w tej kwestii. Na koniec dodała, że zmianie ulega nazewnictwo: odpadów rozbiórkowych i remontowych, które pochodzą z gospodarstw domowych.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że przedsiębiorca może maksymalnie pobierać 21,00 zł za 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w związku z tym, że przedsiębiorstwo, ale i samorząd nie realizują w zadowalającym tempie budowy sieci kanalizacyjnej to mieszkańcy powinni płacić jedynie za ścieki a odbiór tych nieczystości ciekłych powinien być za darmo. To by zachęciło spółkę PGKiM do budowy sieci.

Rozgorzała dyskusja dot. propozycji radnego Jacka Dybusa.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony przedstawiciel PGKiM odpowiedzialny za odbiór ścieków z przydomowych zbiorników i osadników, który przedstawi również kalkulację kosztów w tej kwestii.   

Radny Janusz Poński przedstawił przewidywane koszty odbioru ścieków.  

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że projekt uchwały został już przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego i otworzył dyskusje w tym punkcie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 7
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że rada gminy do końca marca każdego roku zobowiązana jest do przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały przewiduje zasady współpracy samorządu z organizacjami zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Projekt uchwały określa również środki w budżecie na realizację ww. programu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, koła łowieckie oraz sandomierskie stowarzyszenie przyjaciół zwierząt.

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na liczne obowiązki jakie ciążą na samorządzie w realizacji przedmiotowego programu, o których mowa w § 12 projektu uchwały. Dodał, że ten środek ciężkości winien być po stronie organizacji pozarządowych, które otrzymują od gminy stosowne dotacje. Dodał, że stowarzyszenia powinny przekazywać szczegółowe wyliczenia, rozliczenia przekazanych dotacji. Ponadto otwartą kwestią jest korzystanie przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt z odpisu 1,5% podatku.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że sandomierskie stowarzyszenie korzysta z odpisu 1,5% podatku. Ponadto przekazuje kompleksowe rozliczenia przekazanej dotacji, gdyż taki jest ustawowy obowiązek wynikający
z zasad otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W toku dyskusji radni przegłosowali wniosek o udostępnienie preliminarzu Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt na 2023 rok wraz z sprawozdaniem za 2022 rok. W związku z tym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja przegłosowała ww. wniosek pozytywnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 8
Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma jakie zostały skierowane do komisji. Dodał, że zostały one przekazane w formie elektronicznej członkom komisji, jak niżej:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Sandomierskiego dot. zaopiniowania utworzenia przez gminę strefy płatnego parkowania na ul. Puławiaków. Opinia zarządu jest negatywna. Uchwała jest konsekwencją wniosku komisji z 30 listopada 2022 roku. Rozgorzała dyskusja na ten temat, w której część członków wrazili dezaprobatę do stanowiska powiatu.
 2. Odpowiedź PGKiM w Sandomierzu dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki ewidencyjnej 114/1, ul. Burka oraz części ul. Kwiatkowskiego, Ożarowskiej i Mickiewicza. Spółka w piśmie podkreśla brak środków finansowych na realizację ww. inwestycji.

Radny Jacek Dybus zasugerował, że PGKiM powinien pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę kanalizacji sanitarnej w tym zaciągać na ten cel pożyczki.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że spółka powinna przedstawiać sprawozdanie z zakresu gospodarowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w tym, ile przekazuje się środków na rozbudowę i utrzymanie istniejącej infrastruktury.

Radny Janusz Poński powiedział, że istotne jest również przedstawienie kalkulacji ceny za wodę i ścieki
w Sandomierzu. 

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony przedstawiciel PGKiM celem przedstawienia kwestii związanych z siecią wodociągową, kanalizacyjną i cenami wody i ścieków.

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie:

 1. Konieczność uporządkowania Parku Miejskiego;
 2. Konieczności załatania dziury w jezdni na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i Schinzla;
 3. Czyszczenia dróg miejskich z piasku;
 4. Usunięcia starych pni drzew na ul. Mickiewicza;

Następnie radny w ramach wniosku powiedział, że samorząd powinien podjąć działania zmierzające do przygotowania dokumentacji i kosztorysów na realizacje inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w oparciu o wiedze, doświadczenie i niezbędne uprawnienia pracowników Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał wniosek radnego Jacka Dybusa pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja przegłosowała ww. wniosek pozytywnie.

W toku dyskusji członkowie komisji poruszyli kwestię remontu i modernizacji ulic powiatowych na terenie miasta oraz sposobów rozwiązania wysokich cen za centralne ogrzewanie na terenie Starego Miasta.   

Ad. 9
Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz