Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 40/1/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

Sprawozdanie Nr 40/1/2023
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

posiedzenie w dniu 17 lutego 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecni: radni: Krzysztof Szatan, Jerzy Żyła.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Edyta Duma – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 6. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;

Obecni Mieszkańcy:

 1. S. T.⃰ – mieszkanka Sandomierza;
 2. A. T⃰. – mieszkaniec Sandomierza.

Ad. 1

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.

Ad. 2

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Dodał, że w pkt. 3 będzie również omawiana sprawa Państwa T.* z uwagi na obecność zainteresowanych mieszkańców.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Ocena stanu technicznego oraz możliwości zagospodarowania terenu Piszczel”.
 4. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad.3

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Ocena stanu technicznego oraz możliwości zagospodarowania terenu Piszczel”.

S. T. – mieszkanka Sandomierza powiedziała, że jest właścicielką budynku handlowego usytuowanego na ul. B* zakupionego od właściciela mleczarni. Grunt pod tym budynkiem jest własnością gminy i dzierżawiony jest od 15 lat. W związku z powyższym prosi o umożliwienie wykupu na własność przedmiotowej działki w związku z toczącymi się pracami nad opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Mieszkanka zwróciła również uwagę na wysoki comiesięczny czynsz.

Edyta Duma – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że umowa najmu przewiduje waloryzację wysokości czynszu
o wskaźnik inflacji. W obecnym stanie prawnym toczy się postepowanie o zasiedzenie tej działki przez właścicieli pobliskiego budynku dawnej mleczarni. W związku z tym do póki nie zakończą się postepowania sądowe wszystkie czynności dot. ewentualnej sprzedaży nieruchmości muszą zostać wstrzymane. Dodała, że gminie bardziej opłaca się wynajmować aniżeli sprzedawać.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza zapewnił, że samorząd nie podejmie żadnych czynności, ani ruchów wobec Państwa działalności, gdyż płacony czynsz stanowi dochód gminy.

Następnie przedstawił historię sporu sądowego między gminą a właścicielami budynku po byłej mleczarni o prawo do własności nad tymi terenami.

W toku dyskusji radni podkreślali, że gmina nie może zagwarantować niczego konkretnego, póki nie zakończy się postepowanie sądowe. Z zadowoleniem członkowie komisji przyjeli deklarację Zastępcy Burmistrza.

Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu powiedział, że Park Piszczele stanowi majątek gminy a MOSiR na podstawie umowy użyczenia jest administratorem tego terenu i do jego podstawowych zadań należy: bieżące utrzymanie terenu i drobne naprawy. Teren parku to ok 7 ha. W budżecie na 2023 rok MOSiR nie ma środków na odtworzenie mieszczącego się w parku placu zabawa ani żadnych środków na większe inwestycje. Park Piszczele wymaga rewitalizacji, gdyż jego infrastruktura ulega naturalnej eksploatacji. MOSiR wykorzystuje park do prowadzonej przez siebie merytorycznej działalności.

Na koniec dyrektor przedstawił możliwości remontu parku m.in. placu zabaw, budowy amfiteatru na świeżym powietrzu, tężni itd. 

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawił problemy związane z nieuregulowanym statusem prawnym cieku wodnego pod nazwą „Piszczelówka” i trudnościami związanymi z uzyskaniem odszkodowania na usuwanie klęsk żywiołowych po nawałnicy z sierpnia 2022 roku. Następnie dodał, że Sandomierz wraz z 4 gminami wchodzi w skład Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego i w ramach tego porozumienia gmina będzie starać się o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację parku. 

Rozgorzała dyskusja co do zakresu planowanych prac rewitalizacyjnych i przygotowania odpowiedniej dokumentacji i strategii w tym zakresie oraz o prywatnej działce znajdującej się na terenie parku. Ponadto poruszono konieczność naprawy schodków od ul. Słowackiego do ul. Kazimierza Wielkiego.

Ad. 4

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji przedstawił pisma, jakie zostały skierowane do członków komisji. Zaznaczył, że wszystkie pisma zostały przekazane drogą elektroniczną celem zapoznania się z ich treścią.

 1. Pismo mieszkańców ul. Kruczej dot. wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Sandomierza w części planowanej drogi od ul. Kościuszki do ul. Zawichojskiej.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że wnioskują nowy, inny przebieg planowanej drogi w obrębie osiedla Okrzei. Dodał, że samorząd nie przewiduje realizacji tego wariantu, który ze względu na ukształtowanie terenu byłby zbyt skomplikowany i trudny w realizacji.

W ocenie samorządu należy realizować nowy układ drogowy w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego.

 1. Pismo Pana L.D.* w sprawie drogi gminnej (symbol 9KD) umieszczonej
  w MPZP osiedla mieszkaniowego „Okrzei” na działce o nr ewidencyjnej * ul. Energetyczna.

Radny Jacek Dybus powiedział, że sprawa dot. drogi gminnej przy ul. Energetycznej powinna zostać rozwiązana przez samorząd. Dodał, że mieszkańcy chcą się budować i rozwijać a urzędnicy powinni znajdować właściwe rozwiązania.

Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że MPZP na tym terenie obowiązuje od 20 lat. Ewentualne zmiany zagospodarowania na tym terenie uwzględniające nie tylko ten wniosek, ale również innych mieszkańców tego terenu wymagają zmiany całego planu. Taka zmiana wiąże się z kosztami, które
w tegorocznym budżecie nie zostały zabezpieczone.

W toku dyskusji członkowie komisji zgłosili wniosek o aktualizację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei”.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

 1. Pismo Pana W.W.* w sprawie trwałego zabezpieczenia dojazdu do działki o nr. ewidencyjnej* poprzez sprzedaż działki o nr. ewidencyjnej* stanowiącej własność gminy.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że komisja wnioskowała o przygotowanie dokumentacji dot. budowy sieci kanalizacyjnej poza strefą aglomeracji. Ponadto zaapelował o przypilnowanie przez samorząd wykonawcy gazociągu na ul. Krętej, gdyż prowadzone prace dewastują teren tej części miasta. Wykonawca winien doprowadzić teren po zakończonej inwestycji do stanu pierwotnego.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że prace nad tym aspektem trwają.

Radny Sylwester Latka ponownie poruszył kwestię konieczności naprawy przez powiat chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, który uległ zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac budowalnych na ul. Koseły.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tomasz Malinowski

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu