Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 43/1/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 43/1/2023
KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 10 lutego 2023 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Majewski.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Ad. 1.
Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.
Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie wniosku Pana A.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 4. Opiniowanie wniosku Pana P.J.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 5. Opiniowanie wniosku Pani B.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 6. Opiniowanie wniosku Pana T.L.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 7. Opiniowanie wniosku Pani E.G.*w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 8. Opiniowanie wniosku Pana Z.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 9. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 10. Opiniowanie wniosku Pana Z.S.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. M.* na lokal o większej powierzchni.
 11. Opiniowanie wniosku Pana Z.J.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 12. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 13. Opiniowanie wniosku Państwa S.*i S.S.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
 14. Opiniowanie wniosku Pani B.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu zajmowanego obecnie lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się przy ul. T*.
 15. Opiniowanie wniosku Pana R.Ł.* w sprawie przedłużenia umowy obecnie zajmowanego lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się przy ul. T*.
 16. Opiniowanie wniosku Pana R.P.* w sprawie ponownego podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 17. Opiniowanie wniosku Pani Z.C.* w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. K*.
 18. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 19. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie wniosku Pana A.C.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja wnikliwie zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.4
Opiniowanie wniosku Pana P.J.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Opiniowanie wniosku Pani B.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów wnioskodawczyni. Ze względu na niskie dochody członkowie uznali, że Pani B.B.* spełnia kryterium na przydział lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Ad.6
Opiniowanie wniosku Pana T.L.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7
Opiniowanie wniosku Pani E.G.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8
Opiniowanie wniosku Pana Z.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9
Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10
Opiniowanie wniosku Pana Z.S.* w sprawie zamiany obecnie zajmowanego mieszkania zlokalizowanego przy ul. M.* na lokal o większej powierzchni.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.11
Opiniowanie wniosku Pana Z.J.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.12
Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.13
Opiniowanie wniosku Państwa S.*i S.S.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawców.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.14
Opiniowanie wniosku Pani B.Z.* w sprawie przedłużenia umowy najmu zajmowanego obecnie lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się przy ul. T*.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.15
Opiniowanie wniosku Pana R.Ł.* w sprawie przedłużenia umowy obecnie zajmowanego lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się przy ul. T*.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.16
Opiniowanie wniosku Pana R.P.* w sprawie ponownego podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.17
Opiniowanie wniosku Pani Z.C.* w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. K.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.18
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Ewa Gracz zapoznała członków komisji z treścią pisma z dnia 25.01.2023 r. Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu pod adresem Rynek 11/1 wykorzystywanego jako mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto, komisja poruszyła tematy:

-aktualnych stawek czynszu oraz obowiązujących kryteriów dochodowych
w gospodarstwie jedno i wieloosobowym gminnych lokali komunalnych
i socjalnych, 

-braku noclegowni w mieście,

-braku weryfikacji wysokości opłaty czynszowej w lokalach z zasobu Gminy Sandomierz.

Ad.19
Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu