Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 21/2023/RZP z dnia 2 lutego 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/2023/RZP
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 02.02.2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, na zadanie pn.: Wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”

§ 1
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do tej ustawy powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Janusz Stasiak                                - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                           - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Wiesław Ślizanowski                        - Sekretarz Komisji

4. Magdalena Zioło                              - Członek Komisji

5. Piotr Wójtowicz                               - Członek Komisji

6. Krzysztof Kwieciński                       - Członek Komisji

7. Paweł  Skrok                                      - Członek Komisji             

8. Piotr M. Kossak                              - Członek Komisji

9. Beata Podsiadło                              - Członek Komisji

10. Piotr Szyprowski                            - Członek Komisji

11. Oskar Żak                                     - Członek Komisji

§ 2
Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności powierzonych zgodnie
z Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej: podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, przygotowanie propozycji wyjaśnień dotyczących treści SWZ, dokonanie otwarcia ofert, dokonanie
ich oceny, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty
i sporządzenie protokołu z postępowania, przedłożenie protokołu
do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

Do zadań poszczególnych członków Komisji należy:

 

Skład Komisji

Zadania poszczególnych członków Komisji

1. Janusz Stasiak

Przewodniczący Komisji

 

 1. Organizowanie pracy Komisji w tym wyznaczenie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono
  w Zarządzeniu nr 28/2019/RZP w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.
 2. Dokonywanie otwarcia ofert.
 3. Składanie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wnioskowanie do kierownika zamawiającego
  o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust.
  2-3 ustawy pzp, albo złożył oświadczenie
  o zaistnieniu okoliczności, o których mowa
  w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp, albo złożył nieprawdziwe oświadczenie
  o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp, a także
  o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;
 5. W razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
 6. Podział prac przydzielanych członkom komisji;
 7. Informowanie kierownika zamawiającego
  o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;

2. Joanna Pawelczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 1.  W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji wykonywanie czynności jw.,
 2. Odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy Pzp i włączenie wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
 3. Przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;
 4. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
 5. Nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
 6. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności
   z SWZ i ustawą- prawo zamówień publicznych.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 8. Sprawdzanie wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pod względem rachunkowym, terminy).
 9. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 10. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 11. Przekazanie kierownikowi zamawiającego
  do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania.

3. Wiesław Ślizanowski

Sekretarz Komisji

 1. Sporządzanie kompletnej dokumentacji przetargowej (sporządza i wysyła pisma
  do wykonawców, przekazuje do publikacji
  w Biuletynie Zamówień Publicznych
  (w platformie e-zamówienia) ogłoszenia
  na zasadach określonych w ustawie: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie
  o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamieszcza ww. ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zamieszcza Specyfikacje Warunków Zamówienia
  na stronie internetowej prowadzonego postępowania). 
 2. Udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacji
   o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.
 3. Dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
  z załącznikami, sporządzenie propozycji komisji.
 4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji.
 5. Przestrzeganie zasad pisemności w zakresie określonym ustawą pzp.
 6. Przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji
  o złożonych ofertach, nie później niż
   w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.
 7. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem.
 8. Przygotowanie dokumentacji postępowania
   w celu:
  1. udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
  2. przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
  3. dokonania jej archiwizacji.
 9. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności
   z ustawą - prawo zamówień publicznych
  i SWZ.
 10. Przekazywanie zawartej umowy komórce merytorycznej, Wydziałowi Finansowemu.
 11. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 13. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 14. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 15. Sprawdzanie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  (pod względem rachunkowym, terminy).

4. Magdalena Zioło

Członek Komisji

 1. Sprawdza oferty pod względem zgodności
  z SWZ i ustawą- prawo zamówień publicznych.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 5. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jw.,
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jw.

5. Piotr Wójtowicz

Członek Komisji

 1. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności 
  z ustawą- prawo zamówień publicznych i SWZ.
 2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 3. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 4. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

6. Krzysztof Kwieciński

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena
  i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań ( usług ) wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego
  i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 15 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie j.w.,

10.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania   umowy.

7. Paweł Skrok

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena
   i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań ( usług ) wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego,
  i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 15 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie j.w.,
 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.Piotr M. Kossak

Członek Komisji

 

 1.  Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym.
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Sprawdzanie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy pod względem formalno – prawnym.

9.Beata Podsiadło

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem rachunkowym oraz zgodności z SWZ  (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane
  w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy).
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;
 5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

10. Piotr Szyprowski

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert
i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów
na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

11. Oskar Żak

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

§ 3

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4
Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzonym Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r., w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

PDFZarzadzenie nr 21 2023 RZP.pdf (5,90MB)