Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19/2023/UA z dnia 31 stycznia 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2023/UA
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 8 ust 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.), art. 7 ust.1 pkt. 1 oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) zarządzam, co następuje:

      § 1.

  1. Powołuję na okres – do 31.12.2025 Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej „Komisją”.
  2. W skład Komisji wchodzą  osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego:
  1. mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz-Opałka
  2. mgr inż. arch. Ilona Boroch
  3. mgr inż. arch. Marcin Zajk

§ 2.

Organizację oraz tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywa się z budżetu miasta ze środków zaplanowanych na działalność Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 5.

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury do zwołania inauguracyjnego posiedzenia członków Komisji.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz na jego stronach internetowych.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 162/2021/UA Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia
2 lipca 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Sandomierzu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarzadzenie nr 19 2023 UA.pdf (721,65KB)