Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 23 stycznia 2023 r.

Sandomierz, 2023-01-23

NK.6220.5.2022.DMI

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Szpitalnych”.

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 zwanej dalej k.p.a. ) oraz art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm. zwanej dalej ooś ), informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu pismem znak: NZ.9022.6.3.2022 z dnia 16.01.2023 r. /data wpływu 17.01.2023 r./ zawiadomił, że stanowisko w sprawie wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji zostanie wyrażone w terminie do dnia 20.02.2023 r. ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Otrzymują :

1.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

2. aa.

Do wiadomości :
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.

PDFZawiadomienie-Obwieszczenie NK.6220.5.2022.DMI.pdf (339,26KB)