Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 59/12/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku

Sprawozdanie Nr 59/12/2022
Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 8 grudnia 2022 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:30

Posiedzeniu przewodniczyła radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Ewa Gracz, Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Tomasz Malinowski.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 3. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 5. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 6. Elżbieta Pawłowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu;

 Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 6 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2023 rok;
 4. Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dot. projektu budżetu miasta na 2023 rok;
 5. Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2023 rok;
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2022 rok;
 7. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok;
 8. Sprawy różne, wnioski komisji;
 9. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddała projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2023 rok;

Na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przyszedł radny Tomasz Malinowski. Komisja obraduje w składzie 7 osób.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji odczytywała poszczególne komisje a jej przewodniczący lub zastępcy odczytywali opinie dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2023 rok. Wszystkie komisje stałe rady miasta pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt. Dodała, że Komisja Nauki, Oswiaty, Kultury i Sportu złożyła wniosek dot. przesunięcia kwoty 200.000,00 zł
z Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4270 – zakup usług remontowych (oświetlenie uliczne) na Dz. 921, Rozdz. 92113 § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Sandomierskie Centrum Kultury).

Uzasadnienie tego wniosku przedstawił przewodniczący komisji radny Robert Kurosz, argumentując, że coroczne zmniejszanie dotacji negatywnie przedkłada się na wizerunek miasta oraz obniża poziom organizowanych przez samorząd wydarzeń kulturalnych.

Radny Janusz Poński przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji zaapelował o zwiększanie dofinansowania na działania związane z promocją miasta, która przekłada się na zwiększenie dochodów miasta.  

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił sugestię komisji w sprawie przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego w ramach posiadanych przez samorząd wolnych środków.  

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
odniósł się do wniosku Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu mówiąc, m.in.,
o konieczności dalszej modernizacji w postaci wymiany kabli między słupami i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta w tym likwidacji ciągłych usterek, awarii.

Radna Renata Kraska:

 1. Jaki był koszt funkcjonowania sandomierskiej orkiestry dętej?
 2. Czy przyczyną braku Festiwalu „Dookoła Wody” był brak środków finansowych, czy nieporozumienia między organizatorami wydarzenia?
 3. Jaka była wysokość dotacji miejskiej dla SCK w latach 2021-2022, a jaka jest propozycja na 2023 rok?

Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu przedstawiła swoje argumenty dot. funkcjonowania SCK mówiąc m.in., że dotacja ta jest z roku na rok coraz niższa a koszty funkcjonowania instytucji w tym wynagrodzeń pracowników rosną. Dodała, że kwota utrzymania całej orkiestry w skali roku to wydatek rzędu 178.000,00 zł. W związku z tym zaproponowano zmianę formuły orkiestry w ramach dobrowolnego stowarzyszenia. Dyrektor podkreśliła, że placówka poszukuje oszczędności m.in. w kwestii opłat za media. W celu zwiększenia dochodów SCK podniosło m.in. usługę przewodnicką. Od 1 stycznia 2023 roku zostanie podniesiona cena biletu wstępu na Bramę Opatowską o 2,00 zł. Dodała, że SCK dodatkowo wynajmuje sprzęt, który posiada oraz zwiększa swoją ofertę kulturalną skierowaną głównie do szkół. 

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
powiedział, że samorząd pomaga Sandomierskiemu Centrum Kultury m.in. poprzez zakup nowego systemu poboru opłat, remontu Bramy Opatowskiej itd. Na koniec powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że brak środków spowodował likwidację sandomierskiej orkiestry dętej i Festiwalu „Dookoła Wody”.

Radny Janusz Poński: Jak wygląda bieżąca sytuacja finansowa instytucji?

Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu powiedziała, że do końca 2022 roku SCK posiada wystarczające środki na pokrycie wszelkich zobowiązań w tym płacowych oraz opłat za media.  

Radna Renata Kraska: O ile zwiększą się dochody SCK po podniesieniu cen biletów na Bramę Opatowską i Podziemną Trasę Turystyczną?

Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu powiedziała, że w skali roku jest to kwota 3 mln zł.

Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ok 200 tyś turystów rocznie odwiedza Bramę Opatowską i Podziemną Trasę, co przy wzroście cen biletu o 2,00 zł daje kwotę 400.000,00 zł. 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła poczynione oszczędności i cięcia jakie zostały podjęte na etapie projektowania budżetu miasta na 2023 rok. Przedstawiła również dochody z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej na dzień 31.12.2021 roku oraz 30.06.2022r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Sylwester Łatka. Komisja obraduje w składzie 6 osób.

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przypomniał o wyzwaniach jakie czekają samorząd w 2023 roku m.in. remont basenu, Kamienicy Oleśnickich, ul. II Pułku Piechoty, ubieganie się o środki na remont zabytków w ramach programu „Polski Ład”.

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że jako przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu ma obowiązek i prawo upominać się o stan kultury w mieście i upominać się o potrzeby ludzi pracujących w SCK.

 

Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w przyszłorocznym budżecie miasta wydatki na energię elektryczną są zwiększone o 500.000,00 zł, gdyż energia drożeje o 250%. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddała pod głosowanie wniosek Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Wynik głosowania:

„za” –2;

„przeciw” – 4;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła odrzucenie wniosku Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Ad. 4

Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dot. projektu budżetu miasta na 2023 rok;

Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że uchwały zostały przesłane wszystkim członkom komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu miasta na 2023 rok. Następnie przedstawiła uchwały z dnia 5 grudnia 2022 roku
w sprawie:

 1. opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2023 rok;
 2. możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2023 rok;
 3. opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043.

Ponadto Skarbnik Miasta przedstawiła uwagi jakie zasugerowało RIO oraz zmiany w projekcie budżetu jakie będą stanowić elementy autopoprawki wnioskodawcy, czyli Burmistrza Miasta.

Ad. 5

Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2023 rok;

Radna Mariola Stępień przewodnicząca komisji przedstawiła opnie zbiorczą komisji, jak niżej:

„Zgodnie z § 4 ust. 5 i 6 Uchwały Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz, przedkładam stanowisko Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok, przedłożonego Radzie Miasta Sandomierza pismem, Znak: SK.3020.1.2022.BG w dniu 15 listopada 2022 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów, która pozytywnie i bez uwag zaopiniowała w/w projekt uchwały po stronie dochodów
i wydatków, w poszczególnych działach, jak niżej:

750 – Administracja,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

756 – Dochody i wpływy,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia.

Ponadto Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku zapoznała się
z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. Należą do nich:

 1. Komisja Praworządności,
 2. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu,
 3. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia,
 4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług,
 5. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 6. Komisja Polityki Mieszkaniowej,
 7. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

W załączeniu przekazuję opinie komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok.

Następnie członkowie Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku zapoznali się z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz ze zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza Miasta Sandomierza, jak niżej:

Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 20223rok

Burmistrza Miasta Sandomierza uwzgledniające sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zmiana w załączniku nr 1 Dochody budżetu

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 810.000,00 zł

Zmiana w załączniku nr 2 Wydatki budżetu

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 810.000,00 zł

Zmiana w załączniku nr 2 Wydatki budżetu

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 3.500.000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.500.000,00 zł.

 1.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.500.000,00 zł

 Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.500.000,00 zł.

Zmiana w załączniku nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Porozumienie w sprawie przejęcia od Gminy Dwikozy części zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego – przewóz osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną  Gminy Sandomierz, a miejscowością Kamień Łukawski w Gminie Dwikozy,  rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy, paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kolumnie
5 „Dochody ogółem” wpisuje się kwotę 29.005,85 zł, oraz w podsumowaniu zadań ogółem w kolumnie 5 „Dochody ogółem” wpisuje się kwotę  192.461,50 zł,

Zmiana w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz w kolumnie „Limit zobowiązań” w pozycji:

1.1.2.1 pn.:” Ożywienie terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego
i rozwoju” winna być kwota 15.642.090,00 zł,

1.1.2.2 -” Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” winna być kwota 2.300.000,00 zł,

1.3.1.1 -” Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej” winna być kwota 12.951.614,00 zł,

1.3.1.2 - Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” winna być kwota 1.184.418,20 zł,

1.3.1.3 - Realizacja programu priorytetowego „Czyste powietrze” winna być kwota 26.000,00 zł,

1.3.1.4 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starówka” winna być kwota 60.000,00 zł,

1.3.2.1 – „Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu” winna być kwota 70.000,00 zł.

1.3.2.2 – „Rozbudowa ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu” – winna być kwota 3.000.000,00 zł.

Zmiana w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” oraz zmiana do WPF nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz.

Zmiana nazwy zadania dla inwestycji w ramach Polskiego ładu z „Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny” na „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny.”

Uwag co do treści nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie treść opinii zbiorczej Komisji Budżetu i Finansów.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 0.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przed głosowanie opuścił radny Sylwester Latka.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Ewa Gracz, Krzysztof Szatan.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie opinii zbiorczej Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 6

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2022 rok;

Radna Mariola Stępień przewodnicząca komisji przedstawiła treść sprawozdania z działalności komisji za 2022 rok.

Uwag nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności komisji za 2022 rok.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie sprawozdania za 2022 rok.

Ad. 7

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok;

Radna Mariola Stępień przewodnicząca komisji przedstawiła treść planu pracy komisji na 2023 rok.

Uwag nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie plan pracy komisji na 2023 rok.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie planu pracy na 2023 rok.

Ad. 8

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Robert Kurosz poprosił o przedstawienie szczegółowego rozliczenia środków zebranych
w ramach akcji pomocy miastu partnerskiemu Ostróg na Ukrainie.

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
powiedział, że stosowne rozliczenie zostanie przedstawione według stanu na koniec 2022 roku. 

Ad. 9.

Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Mariola Stępień

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz