Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 32/1/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie Nr 32/1/2023

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu  18 stycznia 2023 rok

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Wojciech  Czerwiec, Pani Ewa Gracz.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Sprawy różne, wnioski komisji.

7. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która rzetelnie przestawiła uzasadnienie dokumentu.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła Dyrektor OPS
o omówienie powyższego projektu uchwały.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pani Dorota Tarnawska poinformowała o zmianie zapisu w § 3 projektu uchwały pod względem nazwy  wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na „Posiłek w szkole i w domu”.

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania omawianego projektu uchwały z uwzględnioną zmianą.
Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska oświadczyła, że w dniu 12 stycznia (piątek) br. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie „ Domu Dziennego Pobytu Seniora+”. W związku z tym, mówczyni zwróciła uwagę na brak wystarczających miejsc parkingowych pod placówką oraz braku opisanej tablicy informującej o przeznaczeniu budynku przy ul. Baczyńskiego.

Brak wniosków.

Ad.9
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu