Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 19/1/2021

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 20 stycznia 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonych listach obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu
i Turystyki (czyt.: KPST),

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Radny Marek Strugała.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

5.Rozmowa nt. celi, założeń oraz planów wdrożenia „Strategii marki Sandomierza”.

6.Zapoznanie się z planami promocyjnymi miasta na 2021 rok. 

7.Przyjęcie informacji nt. kluczowej inwestycji – budowa nowego mostu
i Lwowskiej Bis.

8.Sprawy różne, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano:  4 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

Radny Janusz Poński przypomniał, że członkowie komisji otrzymali wcześniej drogą elektroniczną projekt przygotowanego sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok. Przewodniczący komisji zapytał zgromadzonych o wnioski lub uwagi. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano - 4 „za” - jednogłośnie.

Ad.4

Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

Przewodniczący komisji ponownie oświadczył, że członkowie komisji otrzymali wcześniej drogą elektroniczną projekt przygotowanego planu pracy komisji na 2021 rok. Zapytał zgromadzonych o wnioski lub uwagi. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.
Głosowano - 4 „za” - jednogłośnie.

Ad. 5

Rozmowa nt. celi, założeń oraz planów wdrożenia „Strategii marki Sandomierza”.

Radny Janusz Poński poprosił o wypowiedź Panią Katarzynę Knap – Sawicką w celu omówienia powyższego punktu porządku obrad.

Kierownik Referatu KPTS zreferowała przygotowaną wspólnie prezentację z Firmą „Synerga” (załącznik do treści protokołu).

„Strategia marki Sandomierza” została oficjalnie ogłoszona w miesiącu kwietniu 2020 r. Odbyło się pięć warsztatowych spotkań. Osobami zaangażowanymi w stworzenie dokumentu byli m. in. przedsiębiorcy, osoby z kręgu turystyki i promocji.

Pani Katarzyna Knap-Sawicka wyjaśniła różnicę między dwoma dokumentami: „Strategią rozwoju miasta Sandomierza” a „Strategią marki Sandomierza”, ponieważ często są ze sobą mylone w przestrzeni publicznej.

Celem powyższej strategii jest skupienie się na innych atutach miasta np. pasiastym krzemieniu Pana Cezarego Łutowicza, aniżeli tylko na kojarzeniu Sandomierza z serialem pt. „Ojciec Mateusz”.

Przewodniczący komisji zapytał, czy został już stworzony Zespół Zarządzania Marką? Czy jest przygotowany roczny plan działań marketingowych?

Pan Piotr Wójtowicz odpowiedział, że Referat KPTS odpowiada za kwestie administracyjne i organizacyjne strategii przy czynnej współpracy z innymi jednostkami i podmiotami.

Pani Katarzyna Knap-Sawicka dodała, że pomimo przygotowania „Strategii marki Sandomierza” budżet został ograniczony na realizację zadania i wynosi ok. 200.000 zł. Tegoroczna wysokość pieniędzy będzie wyzwaniem dla  całego referatu.

Radny Andrzej Majewski  zapytał o sprawozdanie Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” (czyt.: LOT) i ujętą w nim kwotę w wysokości 200.000 zł przewidzianą na cele związane z „imprezami promującymi krzemień pasiasty”, a także o sposób finansowania imprez.

Kierownik Referatu KPST oznajmiła, że LOT ponownie wystosował wniosek do Ministerstwa o pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwoliłyby na organizację „Festiwalu krzemienia pasiastego”.  Większość pieniędzy LOT- u jest przeznaczonych na organizację wydarzeń promocyjnych. Natomiast, pozostała ich część  zadedykowana jest na tzw. nieoczekiwane wydarzenia kulturalne.

Radny Janusz Poński podziękował za obszerne wyjaśnienia i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

  1. Zapoznanie się z planami promocyjnymi miasta na 2021 rok.

Pani Katarzyna Knap-Sawicka szczegółowo omówiła plany pod względem wydatków w Dz. 630 – Turystyka oraz Dz. 750- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Pan Piotr Wójtowicz dodał, że Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej (organizacja pozarządowa) w porozumieniu z Urzędem Miejskim i  Muzeum Okręgowym złożyła wniosek do programu „Etno Polska” Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu o pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości  150.000 zł na projekt  pn. „Sandomierz tradycją mierz”. Termin zgłoszeń był możliwy do 18 stycznia br. Wymienione instytucje miejskie nie poniosły żadnego wkładu finansowego. 

Kierownik Referatu KPST ponownie poprosiła o przesunięcie środków finansowych w wysokości 20.000 zł z Dz. Kultura do Dz. Promocji.

Pan Janusz Poński oznajmił, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji wystosowała wniosek do Komisji Budżetu i Finansów o uwzględnienie powyższej propozycji przeniesienia pieniędzy. Jednak wniosek został odrzucony.  Przewodniczący komisji zadeklarował, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ponowi wniosek
o przesunięcie środków.

Ad. 7

Przyjęcie informacji nt. kluczowej inwestycji – budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis.

Kierownik Wydziału TI rzetelnie przedstawił bieżącą sytuację przedsięwzięcia.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  jesienią ogłosiła możliwość przystąpienia do przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 stycznia br. Zgłosiło się 12 firm. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Firma „INKOP” z Tarnobrzega na kwotę 68,5 mln złotych. Z kolei, najdroższą okazała się firma z Będzina (kwota 121 mln złotych).  Mówca wymienił zakres budowy dot. nowego mostu oraz ulicy.

Radny Janusz Poński zapytał o powiązanie inwestycyjne przytoczonych inwestycji z planowaną budową drogi ekspresowej S74? Który wariant drogi S74 został wybrany? Czy przetarg dot. oświetlenia miejskiego został rozstrzygnięty?

Pan Krzysztof Kwieciński oznajmił, że inwestycje nie są ze sobą powiązane.
W kwestii drogi ekspresowej S74 od momentu przeprowadzenia w lipcu konsultacji nie podjęto decyzji, który wariant zostanie przyjęty. Propozycją Gminy Sandomierz był wariant W4 .

Kierownik Wydziału TI oświadczył, że przetarg oświetleniowy jest w toku. Otwarcie ofert nastąpi na początku lutego br.

Radny Janusz Poński podziękował za przekazanie komisji informacji.

Ad.8

Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodniczący komisji przekazał głos obecnemu na posiedzeniu komisji -radnemu Markowi Strugale, który zwrócił się z prośbą wsparcia przez komisję w sprawie utwardzenia drogi gruntowej znajdującej się na ul. Podmiejskiej w kierunku Gór Pieprzowych.

Radny Janusz Poński poprosił pracownika biura Rady Miasta  o wysłanie drogą elektroniczną pisma wraz z dołączoną mapą do wszystkich członków komisji.  Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujący wniosek:

„Wniosek dot. utwardzenia drogi gruntowej znajdującej się na końcu ul. Podmiejskiej w kierunku Gór Pieprzowych”.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Radny Janusz Poński odczytał pismo otrzymane od Prezesa Zarządu Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej „Samopomoc Chłopska” - Pani mgr Jolanty Żmudy  dot. dawnych koszar carskich przy ul. Zawichojskiej w Sandomierzu. 

Komisja nie posiadając quorum (posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Malinowski) uznała, że zasugeruje Burmistrzowi Sandomierza, aby służby miejskie dokonały analizy stanu technicznego i prawnego obiektu „dawnych koszar carskich” przy ul. Zawichojskiej 13, czy jego wpis do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego  jest zasadny?

Przewodniczący komisji poinformował o pismach, które zostały zadekretowane do komisji:

  • znak: PSZ.0004.1.2020.AWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyników  konkursów dot. wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • znak: TI.3020.1.2021.SZO z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie kosztów zadania pn. „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickichi oficyny”,
  • znak: TI.7013.1.11.2020.PS z dnia 20 stycznia br. odpowiedź na wniosek radnego Janusza Pońskiego w sprawie podjętych działań w celu wyznaczenia ścieżki rowerowej na terenie rewitalizowanego Parku Miejskiego w Sandomierzu (w załączeniu pismo znak: TI.7013.1.10.2020.PS z dnia 22.12.2020 r.),
  • znak:TI.7013.1.12.2020.PS  z dnia 20 stycznia br. w sprawie informacji nt. prowadzonych czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizowanych inwestycjach pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” oraz „Przebudowa z nadbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej z wyposażeniem”.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

PPTSTRATEGIA MARKI SANDOMIERZA PREZENTACJA.ppt (4,22MB)