Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 284.1/2022/SK z dnia 29 grudnia 2022 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 284.1/2022/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 29.12.2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

         Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec                                                                                                                                                                                 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 14 ust. 15 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14”.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) opracował plan finansowy dla rachunku dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na mocy niniejszego zarządzenia ustalono wskazany plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 29.12.2022 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.


Załącznik do Zarządzenia nr 284.1/2022/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 29.12.2022 r.

Plan finansowy  na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

  1. W zakresie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 29.12.2022 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

26 814,29

 

75095

 

Pozostała działalność

26 814,29

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

26 814,29

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3 107 484,00

 

75495

 

Pozostała działalność

3 107 484,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 107 484,00

758

 

 

Różne rozliczenia

554 389,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

554 389,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

554 389,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

550 106,00

 

85395

 

Pozostała działalność

550 106,00

 

 

2100

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

550 106,00

Razem dochody:

 

4 238 793,29

  1. W zakresie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 29.12.2022 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

26 814,29

 

75095

 

Pozostała działalność

26 814,29

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

22 834,29

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 326,64

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

653,36

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3 107 484,00

 

75495

 

Pozostała działalność, w tym:

3 107 484,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

8 154,00

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

3 099 330,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

554 389,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe, w tym:

405 689,03

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

17 160,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

124 203,75

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

36 892,74

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

174 389,41

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

53 043,13

 

80104

 

Przedszkola, w tym:

113 426,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 860,00

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

49 650,99

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

25 562,29

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

28 415,71

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 937,01

 

80107

 

Świetlice szkolne, w tym:

21 245,63

 

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

18 571,81

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 673,82

 

80148

 

Stołówki szkolne
i przedszkolne, w tym:

14 028,34

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

11 884,39

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 143,95

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

550 106,00

 

85395

 

Pozostała działalność, w tym:

550 106,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

524 101,71

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

2 150,00

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

13 827,18

 

 

4350

Zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy

5 737,51

 

 

4370

Zakup usług związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy

4 289,60

Razem wydatki:

 

4 238 793,29