Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 31/6/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 31/6/2022
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecna: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek

Radny spóźniony: Pan Tomasz Malinowski

Zaproszeni:

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Katarzyna Radziwiłko- Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK)

Obecny: radny Robert Kurosz, radny Andrzej Bolewski.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim oraz innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
  4. Analiza   wydarzeń   kulturalnych  w  zakresie   promocji   miasta  oraz   przyjęcie sprawozdania z przebiegu imprez miejskich zorganizowanych w bieżącym roku (cz. II).
  5. Bieżąca  informacja na  temat   stanu  realizacji inwestycji  pn.: „Przebudowa   placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu”.
  6. Omówienie punktu z pracy komisji: „Bieżąca informacja na temat inwestycji- budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis”.
  7. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  8. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim oraz innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Tomasz Malinowski.

         Przewodniczący komisji poprosił Pana Piotra Wójtowicza o przedstawienie uzasadnienia ww. projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag radny Janusz Poński przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.4

Analiza   wydarzeń   kulturalnych  w  zakresie   promocji   miasta  oraz   przyjęcie sprawozdania z przebiegu imprez miejskich zorganizowanych
w bieżącym roku (cz. II).

Radny Janusz Poński poprosił o wypowiedź Panią Katarzynę Radziwiłko

w celu omówienia sprawozdania z przebiegu imprez miejskich zorganizowanych w bieżącym roku. Dyrektor SCK wymieniła wydarzenia kulturalne oraz frekwencje wejść na obiekty turystyczne tj. Bramę Opatowską i Podziemną Trasę Turystyczną (Zał. Nr 1 do sprawozdania). Wymieniła akces Sandomierskiego Centrum Kultury w grantach w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Mówczyni zwróciła się z prośbą o pomoc w zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego dysponującego sprzętem nagłośnienia ze względu na ograniczoną liczbę osób sekcji technicznej w SCK. Pani Katarzyna Radziwiłko zasugerowała, aby organizacją wydarzenia „Jarmarku Jagiellońskiego” zajęły się Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, do którego trafiają pieniądze
z powyższej imprezy.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja nt. bilansowania kosztów i dochodów podczas organizacji koncertów w mieście, braku odpowiedniej sali koncertowej, oświetlenia, złego stanu technicznego budynku „Portu Kultury”.

Pan Piotr Wójtowicz oświadczył, że w Sandomierzu jest za dużo imprez. Zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie ilości wydarzeń we wrześniu br.

Radny Janusz Poński przypomniał, że 21 lipca w Ratuszu na posiedzeniu komisji został przegłosowany wniosek z prośbą przeprowadzenia analizy kalendarza imprez na 2023 rok. Dodał, że został poruszony również temat cyklicznej imprezy „Festiwalu Dookoła Wody”, która w bieżącym roku się nie odbyła. Pan Grzegorz Świtalski wspólnie z sekretarz Stowarzyszenia „Sandomierka” ustosunkowali się do powyższej kwestii. W związku
z powyższym, radny Janusz Poński poprosił Dyrektor SCK o przedstawienie swojego stanowiska. Dopytał, czy w przyszłym roku możliwa będzie  kontynuacja edycji „Festiwalu Dookoła Wody” oraz „Festiwalu Filmów Niezwykłych” w mieście?

Pani Katarzyna Radziwiłko oznajmiła, że nad organizacją festiwalu filmów niezwykłych należy się zastanowić. Natomiast wyraziła chęć dalszej współpracy przy kolejnej edycji „Festiwalu Dookoła Wody.”

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby starać się pozyskać środki finansowe od zewnętrznych sponsorów czy też firm.

Radny Tomasz Malinowski zapytał o współpracę SCK z restauracją „Lapidarium pod Ratuszem”.

Salę obrad opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Radny Robert Kurosz zapytał o zakup samochodu przez SCK.

Radny Janusz Poński podziękował za wszystkie wypowiedzi i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Bieżąca  informacja na  temat   stanu  realizacji inwestycji  pn.: „Przebudowa   placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu”.

         Przewodniczący komisji porosił o wypowiedź Pana Piotra Wójtowicza
w celu omówienia powyższego punktu porządku obrad. Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że w dniu 26 sierpnia został ogłoszony przetarg. Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 17.815.000,00 zł. Gmina Sandomierz musi dołożyć ok. 280.000 zł. Mówca dodał, że firma jest
z Sandomierza. Czas realizacji inwestycji wynosi 365 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Pan Piotr Wójtowicz szczegółowo zreferował zakres prac związanych
z przebudową placu targowego przy ul. Przemysłowej na podstawie rozdanej mapki graficznej.

Ad.6

Omówienie punktu z pracy komisji: „Bieżąca informacja na temat inwestycji- budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis”.

         Radny Janusz Poński ponownie poprosił o wypowiedź Naczelnika Wydziału RPI  o  przekazanie informacji w powyższym zagadnieniu.

Pan Piotr Wójtowicz oznajmił, że przetarg na budowę mostu został rozstrzygnięty 22.04.2021 r., a 1.06.2021r. została podpisana umowa. Kwota inwestycji opiewa na sumę ok 68.500.000,00 zł.

Przewodniczący komisji mając na względzie podwyżki cen materiałów budowlanych, płacy itp. zapytał czy wymieniona kwota nie ulegnie zwiększeniu przez wykonawcę?

Pan Piotr Wójtowicz dodał, że na podstawie informacji z drugiej połowy lipca br. wynika, że inwestor- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wystąpiła z pismem o zwiększenie kwoty umownej na ten cel. Czas realizacji zadania wynosi 26 miesięcy.

W związku z brakiem dokładnych informacji w powyższym temacie, członkowie komisji sformułowali wniosek do burmistrza o wystąpienie Burmistrza Sandomierza do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w sprawie konieczności zorganizowania spotkania poświęconego planom realizacji inwestycji pn.: „Budowa Lwowskiej – Bis”.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

         Członkowie komisji sformułowali wniosek o zabezpieczenie przez samorząd w budżecie Gminy Sandomierz na 2022 rok środków na wkład własny w realizację projektu pn.: „Remont i modernizacja Bramy Opatowskiej”.  

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Radny Andrzej Bolewski poruszył temat nawałnicy w dniu 24 sierpnia br. i strat mieszkańców prawej strony Sandomierza, niedrożnych studzienek odpływowych, złego stanu technicznego obiektów kultury (ul. Portowa, Baczyńskiego), zdegradowana ul. Baczyńskiego. Mówca oświadczył, że złożył stosowne pismo o wprowadzenie punktu do porządku obrad najbliższej sesji pn. „Informacja dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Gminy Sandomierz w obszarze gospodarki cieplnej i wodno- ściekowej”.

Naczelnik Wydziału RPI poinformował, że Wojewoda Świętokrzyski odbył wizytację w Sandomierzu w celu zobaczenia skali szkód wyrządzonych przez deszcz. Z tego powodu została powołana komisja szacunkowa prowadząca rejestr wszystkich zniszczeń prawej i lewej strony miasta. Być może pozwoli to na uzyskanie środków pieniężnych na częściowy remont.   

Przewodniczący komisji zapytał o ilość ładowarek do samochodów elektrycznych na miejskich parkingach.

Naczelnik Wydziału RPI oświadczył, że miasto nie posiada ww. ładowarek. Zaapelował do zgromadzonych, aby rozważyć zmianę organizacji ruchu na Starym Mieście, które jest zdewastowane po ostatniej ulewie, jak również od ilości samochodów.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.                                             

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji


Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu