Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 39/11/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 39/11/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 25 listopada 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Andrzej Lebida, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pani Daria Mirowska- Bryła- Inspektor Wydziału NK,

Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(czyt.: GN).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, powiadomił wszystkich, że komisja obecnie liczy 8 członków komisji ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt III OSK 4025/21 z dnia 28.09.2022r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach:

010- Rolnictwo,

700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami,

710- Działalność usługowa.

4.Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz”.

5.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

6.Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

7.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach: 010- Rolnictwo, 700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami, 710- Działalność usługowa.

Do obrad komisji dołączyła radna Kazimiera  Bednarska.

         Radny Tomasz Malinowski poprosił Panią Barbarę Grębowiec o omówienie ww. działów po stronie dochodów i wydatków.

Członkowie komisji zapytali o wysokość dochodów z PIT-u i CIT-u
w porównaniu do poprzednich lat. Radny Jacek Dybus przedstawił swoje propozycje umożliwiające zwiększenie wpływów do budżetu gminy.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania każdego działu:

Dział 010 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Dział 700  po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano-  6 „za” – jednogłośnie.

Dział 710 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz”.

         Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Darii Mirowskiej- Bryle, aby zreferowała przygotowane sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sandomierz”.  Obszerna treść dokumentu została wysłana droga elektroniczną do członków komisji w dniu 17.11.br. przez pracownika biura rady.

Wobec braku pytań radny Tomasz Malinowski przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

         Przewodniczący komisji odczytał treść sprawozdania podsumowujące działalność pracy komisji w bieżącym roku.

Wobec braku uwag przeszedł do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.6

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Przewodniczący komisji odczytał proponowany plan pracy komisji na przyszły rok.

Wobec braku uwag przeszedł do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.7

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Salę obrad opuściła radna Renata Kraska.

Do obrad komisji dołączyła radna Kazimiera Bednarska.

Przewodniczący komisji powiadomił o odpowiedzi na wnioski, znak:
NK.7234.524.2022.TDU z dnia 17.11.2022r. w sprawie zabezpieczenia majątku gminy na ul. Z* w związku z prowadzoną inwestycją przez Pana M.T.*

Radny Jacek Dybus  poruszył temat remontu ulicy Różanej oraz utrudnionego dojazdu właścicieli do posesji przy ogródkach działkowych w prawobrzeżnej części Sandomierza.

Z kolei, radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę na dziki, które znajdują się coraz bliżej domostw i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny UM Sandomierz