Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/566/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 139.704.295,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące 112.903.599,54 zł
2) dochody majątkowe 26.800.695,85 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 150.682.739,86 zł , z tego:

1) wydatki bieżące 115.817.659,46 zł
2) wydatki majątkowe 34.865.080,40 zł

 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.978.444,47 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 10.000.000,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 58.145,00 zł,
c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 920.299,47 zł.

§ 4. Ustala się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 12.478.444,47 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1.500.000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

 

1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł
2) celową w wysokości 280 000,00 zł

 

1 z przeznaczeniem na:

 

a) zarządzanie kryzysowe 280 000,00 zł


§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w §1 i §2 wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w §1 i §2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:
1. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.300.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.505.100,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 675.790,00 zł oraz wydatki w kwocie 675.790,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 3. dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 308.145,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 58.145,00 zł ) z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). 4. dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 135.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 5. dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 90.000 , 00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
1 przychody – 3.586.500,00 zł
2 koszty – 3.526.500,00 zł
3 zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 9. Ustala się:
1. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 284.277,60 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
1 zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2 zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,


4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,

§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

  Wojciech Czerwiec

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

PDF   Uchwała Nr LVIII5662022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023.pdf (12,70MB)

DOCXUzasadnienie LVIII5662022.docx (6,58KB)

PDFZalacznik1 LVIII5662022.pdf (6,03MB)

PDFZalacznik2 LVIII5662022.pdf (13,99MB)

PDFZalacznik3 LVIII5662022.pdf (234,84KB)

PDFZalacznik4 LVIII5662022.pdf (110,89KB)

PDFZalacznik5 LVIII5662022.pdf (147,83KB)

PDFZalacznik6 LVIII5662022.pdf (114,55KB)

PDFZalacznik7 LVIII5662022.pdf (132,98KB)

PDFZalacznik8 LVIII5662022.pdf (100,92KB)

PDFZalacznik9 LVIII5662022.pdf (141,95KB)

PDFUchwała Nr LVIII-566-2022 - głosowanie.pdf (919,22KB)