Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

Protokół Nr 21/2/2021

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

z dnia 19 lutego 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 13:20

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Andrzej Lebida.

Zaproszeni goście:

  1. Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
  2. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierz.
  3. Piotr Chojnacki – Radny Miasta Sandomierza.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Tomasz Malinowski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Tomasz Malinowski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;

  1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych;
  2. Sprawy bieżące, wnioski komisji;
  3. Zamknięcie obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W związku z powyższym Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Wynik Głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Żydowskiej o powierzchni 115 m2 właścicielowi sąsiedniej działki, który tą działkę aktualnie dzierżawi. Sprzedaż tej działki pozwoli nowemu właścicielowi na lepsze zagospodarowanie terenu. Dotychczasowo działka jest wykorzystywana jako miejsce parkingowe dla dwóch pojazdów. 

Radny Jacek Dybus stwierdził, że gmina nie powinna sprzedawać przedmiotowej działki a kontynuować jej wydzierżawianie, gdyż z tego tytułu osiągnie większe korzyści.  

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że szacunkowa wartość tej nieruchomości wynosi około 34.000,00 zł co daje 300,00 zł za 1 m2. Dodała, że aktualnie z tytułu dzierżawy gmina pobiera kwotę 276,71 zł miesięcznie co daje kwotę około 3.300,00 zł na rok. W związku z tym 10 lat dzierżawy to wartość tej działki.

Radny Andrzej Bolewski wyraził wiele wątpliwości, co do sprzedaży przedmiotowej działki. Podkreślił, że znajduje się ona w szczególnym miejscu jakim jest Stare Miasto. Dodał, że gmina nie może pozbywać się miejsc parkingowych, których brakuje zwłaszcza w sezonie turystycznym. Stwierdził, że sprzedaż jest podyktowana ratowaniem budżetu miasta. Na koniec dodał, że gmina nie posiada informacji od inwestora, co do zagospodarowania tej części Starego Miasta. Radny podkreślił, że będzie głosował przeciw projektowi uchwały.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że słowa przedmówców są bardzo ważne i istotne. Dodał, że obok omawianej działki znajduje się zniszczony budynek, który gmina powinna przejąć. 

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że nieruchomość, o której wspomniał radny Krzysztof Szatan jest w rękach inwestora zainteresowanego kupnem działki, o której mowa w projekcie uchwały.

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje w sprawie altany śmietnikowej, która miała powstać w bliskim sąsiedztwie wspomnianych nieruchomości.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że altanka śmietnikowa jest już wybudowana na gruncie miejskim na wprost komendy straży miejskiej.

Więcej uwag i głosów nie było.

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji do projektu uchwały jest pozytywna.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych;

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada przekazanie w drodze darowizny gruntów na rzecz starostwa sandomierskiego w związku z planowanym remontem ulic: Różanej i Wojska Polskiego. Przekazane działki stanowią cześć pasa drogowego i powinny należeć do drogi wyższego rzędu oraz obejmują fragment skrzyżowania dróg.       

Radny Jacek Dybus zadał pytanie: „O które skrzyżowanie dróg chodzi?”.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że jest to skrzyżowanie dróg: Różanej, Wojska Polskiego, Kochanowskiego i Gołębickiej.

Więcej głosów i uwag nie było.

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

1 radny nie głosował.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji do projektu uchwały jest pozytywna.

Ad.5

Sprawy bieżące, wnioski komisji;

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji przedstawił pisma i odpowiedzi Burmistrza Miasta na wnioski komisji sformułowane na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski odczytał odpowiedź Burmistrza Miasta w sprawie podejmowanych przez samorząd działań w celu pozyskania dodatkowych terenów dla miasta i przeznaczenie ich pod inwestycje.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że odpowiedź ta jest niesatysfakcjonująca. Dodał, że wniosek dotyczył podejmowania działań zmierzających do przejmowania gruntów nie tylko pod budownictwo mieszkaniowe, ale również pod przyszłych ewentualnych inwestorów.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że gmina nabywa nieruchomości gruntowe wyłącznie na cele publiczne. Dodała, że gmina musi mieć zabezpieczone środki w budżecie gminy. Tych środków gmina nie posiada. A na taki bliżej nie określony cel gmina nie może wsiąść kredytu, gdyż bank takowego nie udzieli.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że gmina powinna posiadać tereny, które będzie mogła zaproponować potencjalnemu inwestorowi. Dodał, że na terenie Sandomierza jest wiele gruntów, które nie mają właścicieli, a które można byłoby zgodnie z prawem przejąć.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że są na terenie gminy grunty nieużytkowane. Niemniej jednak samorząd nie ma wiedzy o właścicielach tych terenów. Postępowania spadkowe w takich sytuacjach muszą być prowadzone przez sąd, co może grozić naruszeniem ustawy o dyscyplinie finansów publicznych przez gminę, gdyż to ona będzie wówczas pokrywała olbrzymie koszty postępowań.

Radny Sylwester Łatka opuścił zdalne posiedzenie komisji. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochron Środowiska i Rolnictwa obraduje w liczbie 6 członków.

Radny Andrzej Bolewski nie zgodził się z argumentacjami Pani Barbary Rajkowskiej. Dodał, że z nieruchomości gruntowych nieużytkowanych gmina nie pobiera podatków tym samym uszczuplając swoje dochody. Ponadto te tereny stwarzają zagrożenie pożarowe oraz negatywnie wpisują się w estetykę miasta.

Następnie radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji odczytał pismo Burmistrza Miasta na wniosek komisji w sprawie udzielenia informacji o planach, koncepcjach inwestycyjnych dot. ul. Lwowskiej – bis oraz drogi krajowej S74. Ponadto zapoznał członków komisji z pismem przesłanym, drogą elektroniczną przez mieszkańca - Pana Z.P.*) w sprawie odcinka ul. Krętej (400 m) z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że udostępnione plany inwestycyjne na stronie GDDKiA są już nieaktualne ze względu na zgłaszane wnioski mieszkańców Sandomierza w ramach konsultacji. Następnie wyraził wątpliwości, co do budowy ul. Lwowskiej – bis w kontekście budowy drogi ekspresowej S74.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego jest dostępny przebieg planowanej drogi Lwowskiej – bis, jako drogi dwujezdniowej w większości na estakadzie.

Radny Jacek Dybus zaapelował o zaprzestanie projektowania dróg przez radnych i sugerowania, że budowa drugiego mostu i ul. Lwowskiej – bis jest nie potrzebną inwestycją.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że Sandomierz ma się rozwijać. Dodał, że inwestycja jaką jest drugi most i ul. Lwowska – bis oraz droga ekspresowa S74 są inwestycjami kluczowymi i niezbędnymi dla rozwoju Sandomierza.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że obecne plany budowy ul. Lwowskiej znacznie różnią się od pierwotnych planów, co wiąże się z kolejnymi wysiedleniami mieszkańców i budową rond.

Rozgorzała dyskusja w tym temacie.

Radny Jacek Dybus powiedział, że temat jest bardzo poważny. Dodał, że warto zwoływać posiedzenia komisji problemowych, tematycznych. 

Radny Andrzej Bolewski zgodził się ze słowami radnego Jacka Dybusa. Dodał, że jako radni nie możemy generować problemów związanych z planowanymi wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi w mieście. Właściwym partnerem dla inwestora jest Burmistrza Miasta.   

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że planowane inwestycje są szansą dla rozwoju miasta. Dodał, że nikt nie zaprojektuje czegoś wbrew przepisom prawa. Na podstawie decyzji środowiskowej przygotowywany jest projekt inwestycji.

Radny Jerzy Żyła złożył wniosek formalny w sprawie zwołania komisji tematycznej w sprawie budowy Lwowskiej – bis przy udziale przedstawicieli GDDKiA, Burmistrza Miasta Sandomierza oraz zainteresowanych mieszkańców. 

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jerzego Żyły.

Wynik Głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjęła wniosek formalny radnego Jerzego Żyły.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji odczytał odpowiedź Burmistrza Miasta na wniosek Pana Z.P.*) mieszkańca Sandomierza w sprawie budowy drogi dojazdowej do działki nr ewid. 547 zlokalizowanej przy ul. Krętej.

Następnie przedstawił protest 25 przedsiębiorców sprzeciwiających się budowie sklepu wielopowierzchniowego na terenie tzw. „Osiedla Mickiewicza”. Dodał, że pismo to zostanie przesłane członkom komisji w wersji elektronicznej celem bliższego zapoznania się. Ponadto radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji odczytał pismo GDDKiA w sprawie ekranów dźwiękoszczelnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedzie mostu na Wiśle. Na koniec przewodniczący komisji odczytał pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w sprawie budynku dawnych koszar Sandomierskiej Straży Granicznej przy ul. Zawichojskiej 13 na działce oznaczonej nr ewid. 896/3 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że problem tzw. carskich koszar wojskowych sam się rozwiąże, gdyż ich stan techniczny jest fatalny i grożą zawaleniem. Dodała, że budynek ten został wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym podlega on ochronie ze strony państwa. Konserwator zabytków powinien określić działania jakie podejmie w celu jego ratowania.

Na koniec radny odniósł się do ekranów dźwiękoszczelnych zlokalizowanych przy moście oraz rewitalizacji terenów obszarów kolejowych w Sandomierzu. Zaapelował o podjęcie zdecydowanych działań w celu reaktywacji połączeń kolejowych, osobowych przez Sandomierz.

Radny Andrzej Bolewski opuścił zdalne posiedzenie komisji. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochron Środowiska i Rolnictwa obraduje w liczbie 5 członków.

Radny Jacek Dybus złożył wniosek formalny w sprawie wystąpienia Gminy Sandomierz do programu „Czyste Powietrze” i pozyskanie funduszy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie podziękował Straży Miejskiej i PGKiM za wzorowe działania zmierzające do poprawy przejezdności ulic na terenie gminy.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji przypomniał, że z podobnym wnioskiem występował w przeszłości radny Krzysztof Szatan dot. otwarcia punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.    

Radna Renata Kraska powiedziała, że dotychczasowo program „Czyste Powietrze” realizowany jest przy współpracy samorządu z WFOŚiGW i dotyczył tylko domów jednorodzinnych. Ponadto dodała, że fundusz oferuje grant w wysokości 30.000,00 zł dla tej gminy, która utworzy taki punkt konsultacyjny na swoim terenie.

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jacka Dybusa.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjęła wniosek formalny radnego Jacka Dybusa.

Następnie radny Krzysztof Szatan złożył wniosek formalny zobowiązujący Gminę Sandomierz do stworzenia punktu konsultacyjnego w oparciu o dostępne środki finansowe pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000,00 zł.

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Krzysztofa Szatana.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjęła wniosek formalny radnego Krzysztofa Szatana.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że gmina powinna przeprowadzić i zweryfikować dotychczasowe wnioski na dofinansowanie zakupu nowego pieca CO ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Ze względu na fakt, że radny Piotr Chojnacki nie jest członkiem komisji wniosek w ww. sprawie złożył radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji. Wniosek brzmi: w sprawie udzielenia informacji o przeprowadzonych weryfikacjach, kontrolach w ramach dotychczasowego systemu dofinansowywania wymiany pieców centralnego ogrzewania w Sandomierzu.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji powiedział, że komisja przyjęła ww. wniosek formalny.

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tomasz Malinowski

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.