Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 31/6/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Sprawozdanie Nr 31/6/2022
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 25 listopada 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny- Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS).

Ad. 1
Radna Kazimiera Bednarska w imieniu całej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia złożyła Pani Dorocie Tarnawskiej oraz wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu najlepsze życzenia wręczając kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Przewodnicząca komisji stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w działach:

851- Ochrona zdrowia

852- Pomoc społeczna

855- Rodzina

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Sandomierzu oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Sandomierzu.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

7.Omówienie punktu z planu pracy na 2022 rok pn. „Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

9.Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

10.Sprawy różne, wnioski komisji.

11.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w działach 851, 852, 855.

         Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia każdego z działów po stronie dochodów
i wydatków. Radna Kazimiera Bednarska zapytała obecnych członków komisji o pytania bądź uwagi. Wobec ich braku przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Dział 851 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie

Dział 852 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Dział 855 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Sandomierzu oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o wypowiedź Panią Dorotę Tarnawską w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Członkowie komisji zapytali o ilość osób wyrażających chęć czynnego korzystania
z obiektu.

Dyrektor OPS-u szczegółowo omówiła funkcjonowanie placówki. Propozycją komisji była adaptacja pomieszczeń w modernizowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Parkowej na utworzenie tzw. Klubu seniora lub drugiego Domu Pobytu Seniora po lewej stronie Sandomierza.

Pan Piotr Wójtowicz odniósł się do kwestii możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój placówki wsparcia dla seniorów.  

Radna Kazimiera Bednarska zapytała członków komisji o pytania lub uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”
w Sandomierzu.

         Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Dorotę Tarnawską o wyjaśnienie ww. dokumentu. Członkowie komisji przeanalizowali §1 pkt. 12 dotyczący wysokości odpłatności uczestników w Dziennym Domu Pobytu „Senior +” w Sandomierzu.

Wobec braku uwag, radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Pani Dorota Tarnawska przedstawiła uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.7
Omówienie punktu z planu pracy na 2022 rok pn. „Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o przekazanie informacji przez Pana Piotra Wójtowicza w sprawie przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że gmina w każdej inwestycji stara się zastosować udogodnienia spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych.

Wobec braku pytań radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie. 

Ad.8
Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała treść sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok. Zapytała członków komisji o uwagi.

Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  4 „za”- jednogłośnie.

Ad.9
Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała propozycje planu pracy komisji na 2023 rok. Zapytała członków komisji o uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  4 „za”- jednogłośnie.

Ad.10
Sprawy różne, wnioski komisji.

         Radna Kazimiera Bednarska powiadomiła o piśmie Pana Andrzeja Bolewskiego– Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w sprawie rozważenia możliwości korzystania z placówki Dziennego Pobytu Domu Seniora przez mieszkańców z prawobrzeżnej części Sandomierza w liczbie nie mniejszej niż 30% ogólnej liczby seniorów.

Przewodnicząca komisji korzystając z obecności Pani Doroty Tarnawskiej poprosiła o przedstawienie odpowiedź znak: ORG.070.158.2022 z dnia 29.11.2022r. udzielonej wnioskodawcy.

Ad.11
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu