Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 46/10/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Sprawozdanie Nr 46/10/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 24 listopada 2022 roku- Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida, Pan Marcin Świerkula, Pan Jerzy Żyła.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),

Pan Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu (czyt.: MBP),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (czyt.: KPSiT),

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji

(czyt.: RPI),

Pani Katarzyna Radziwiłko- Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.:SCK),

Obecni:

Pan Grzegorz Świtalski- Fundacja Sandomierka, Pan Karol Bury- Prezes Ludowego Klubu Sportowego LKS, Pan P.G.*, Pan P.Ż.*, Pan M.K.*

Ad. 1
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach:

758- Różne rozliczenia,

801- Oświata i wychowanie,

854- Edukacyjna opieka wychowawcza,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

926- Kultura fizyczna.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5
w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu. 

6.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

7.Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach: 758, 801, 854, 921, 926.

Radny Robert Kurosz poprosił Panią Barbarę Grębowiec o omówienie ww. działów po stronie dochodów i wydatków. Skarbnik Sandomierza zreferowała kwotę planowanych dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy. Mówczyni powiadomiła, że złożone wnioski do budżetu na przyszły rok przez radnych, mieszkańców, jednostki podległe gminie nie zostały uwzględnione ze względu na trudną sytuację gminy.

Przewodniczący komisji zapytał Panią Barbarę Grębowiec dlaczego dotacja dla SCK corocznie jest obniżana?

Skarbnik oznajmiła, że przygotowanie budżetu na 2023 r. było wymagającym zadaniem  ze względu na różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami sięgającą aż 53.000.000 zł oraz dużymi odsetkami od kredytów.

Pani Katarzyna Radziwiłko przedstawiła aktualną sytuację jednostki kultury i problemy finansowe z jakimi przyjdzie się jej zmierzyć w przyszłym roku: m.in. wzrost płacy minimalnej, opłaty za media, utrzymanie obiektów. Mówczyni zaapelowała o pozostawienie poziomu wysokości dotacji z budżetu gminy na tym samym poziomie, jak w zeszłym roku, czyli 700.000 zł.

Radny Robert Kurosz poddał pod głosowanie:

Dział 758 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Dział 801 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Dział 854 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Dział 921 po stronie dochodów i wydatków:

Radny Robert Kurosz zaproponował zmianę: Zmniejszenie  wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 200.000 zł,  a środki przenieść do Dz. 921 Rozdz. 92113 § 2480 – dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
(Sandomierskiego Centrum Kultury).  Powyższa zmiana została przegłosowana następującą frekwencją głosów:

Głosowano- 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie cały dział 921
z uwzględnioną ww. zmianą.

Głosowano- 3 „za”, 0”przeciw”, 2 „wstrzymujących się”. 

Dział 926 po stronie dochodów i wydatków

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek oznajmiła, że sformułowała pismo do burmistrza z ponowną prośbą przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 4 do jednego budynku w celu zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów. Z kolei, budynek wspomnianej szkoły zlokalizowany na ul. Mickiewicza 39 przekazać uczelni wyższej tj. Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.

Radna dodała, że popełniła błąd podczas głosowania na sesji Rady Miasta Sandomierza w momencie zamiaru przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 4.

Pani Aneta Przyłucka podziękowała za powyższe stwierdzenie. 

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

         Pani Tamara Socha omówiła uzasadnienie do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radny Robert Kurosz poruszył temat remontu ulicy Różanej i utrudnień związanymi z dowozem  dzieci klas I-III do Szkoły Podstawowej Nr 1
i wydłużeniem odległości powyżej 3 km. Zapytał, czy gmina powinna zapewnić takim dzieciom transport?

Dyrektor CUW-u powiadomiła, że jest to chwilowe utrudnienie na czas remontu. Jednocześnie zadeklarowała, że skonsultuje się z radcą prawnym CUW-u i przedstawi odpowiedź. 

         Przewodniczący komisji zapytał o uwagi do projektu uchwały. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

Ad.5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5
w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.

         Radny Robert Kurosz poprosił Pana Wojciecha Dumina o zreferowanie uzasadnienia projektu uchwały. Mówca zaznaczył, że jest to uchwała intencyjna. Członkowie komisji zapytali o frekwencję osób uczęszczających do wspomnianej filii biblioteki, szansy ew. przeniesienia filii do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz przyszłości dwóch etatów pracownic obsługujących bibliotekę.

Obecni na sali obrad Pan P.G.*oraz Pan P.Ż.* zasugerowali m.in.: aby zredukować zatrudnienie  oraz zmniejszyć ilość dni otwarcia placówki w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektu. Zdaniem mówców spora ilość mieszkańców korzystających z filii biblioteki usytuowanej na ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu powinna przemawiać za argumentem pozostawienia biblioteki w wymienionej lokalizacji.  

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Ad.6
Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

Radny Robert Kurosz odczytał treść sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok. Zapytał członków komisji o uwagi. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7
Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Radny Robert Kurosz odczytał treść planu pracy komisji na 2023 rok. Zapytał członków komisji o uwagi. Wobec ich braku przystąpił do głosowania. Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Salę obrad opuścił radny Marek Strugała.  Komisja nie posiada quorum.

Radny Robert Kurosz poruszył kwestię organizacji zajęć tanecznych
w salach gimnastycznych szkół podstawowych w mieście.

Pan Grzegorz Świtalski odniósł się do słów Pani Katarzyny Radziwiłko
w sprawie  przyczyn odwołanego Festiwalu Dookoła Wody w bieżącym roku. Pan Karol Bury zapytał o plany dotyczące przeznaczenie budynku Kamienicy Oleśnickich po remoncie, a także o dalszy los zmiany warty przez rycerstwo na płycie rynku podczas organizowanych imprez na Starówce. Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek dodała, że Poczta Polska obecnie funkcjonująca na parterze wspomnianej kamienicy również chciałaby powrócić do tej siedziby po zakończonej modernizacji zabytkowego obiektu. Ad.9

Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.                                

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu