Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

Na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr LVII/561/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnuje się Panią/a ……………………….. na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,57KB)