Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn.zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2022.1324 z późń.zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 z późń.zm.) , Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 „Statut Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu” do uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Statut Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,99KB)

PDFZalacznik1 .pdf (181,80KB)