Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 48/11/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 48/11/2022
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 7 grudnia 2022 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:20

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący dodał, że mandat radnego Andrzeja Bolewskiego wygasł zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt III OSK 4025/21 z dnia 28 września 2022 roku.

Radni nieobecni: Jacek Dybus, Sylwester Łatka, Janusz Poński. – radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki

Zaproszeni goście:

 1. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Tomasz Malinowski – Radny Miasta Sandomierza.

Ad. 1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w działach:
 • Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę - dochody;
 • Dział 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki;
 • Dział 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki;
 • Dział 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – dochody/wydatki;
 • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki.
 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2022r.;
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023r.;
 3. Sprawy różne, wnioski komisji;
 4. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 8 osób.

Ad. 3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w działach:

 • Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę - dochody;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2023 roku przedstawiła dochody w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody - pozytywnie.

 • Dział 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2023 roku przedstawiła dochody i wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 600 – Transport i łączność - dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 600 – Transport i łączność - dochody - pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 600 – Transport i łączność - wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 600 – Transport i łączność - wydatki - pozytywnie.

 • Dział 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2023 roku przedstawiła dochody i wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa, 71035 – Cmentarze.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 710 – Działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 710 – działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – dochody – pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 710 – Działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 710 – działalność usługowa, 71035 – Cmentarze – wydatki – pozytywnie.

 • Dział 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – dochody/wydatki;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2023 roku przedstawiła dochody i wydatki w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – dochody – pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – pozostała działalność – wydatki – pozytywnie.

 • Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2023 roku przedstawiła dochody i wydatki w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody - pozytywnie.

Następnie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinie dot. Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki - pozytywnie.

Ad. 4.
Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2022r.;

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok. Dodał, że sprawozdanie zostało przesłane członkom komisji w celu zapoznania się z nim.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z prac komisji za 2022 rok.

Ad. 5.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023r.;

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił plan pracy komisji na 2023 rok. Dodał, że plan pracy został przesłany członkom komisji w celu zapoznania się z nim.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedstawiony plan pracy.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie plan pracy komisji na 2023 rok.

Ad. 6
Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie wniosków.

Radny Mariusz Prezgot złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na przeprowadzenie audytu energetycznego lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Gminy Sandomierz w celu montażu indywidualnych liczników energii cieplnej na terenie Starego Miasta. 

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Mariusza Prezgota.

Ponadto w sprawach rożnych członkowie komisji poruszyli kwestie preferencyjnego zakupu węgla.

Ad. 7.
Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Andrzej Majewski

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz