Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 47/10/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Sprawozdanie Nr 47/10/2022
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 28 listopada 2022 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący dodał, że mandat radnego Andrzeja Bolewskiego wygasł zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt III OSK 4025/21 z dnia 28 września 2022 roku.

Radni nieobecni: Piotr Chojnacki, Marek Chruściel, Jerzy Żyła.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – samorządowego zakładu budżetowego
  w Sandomierzu.

  

Ad. 1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza;
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła główne założenia projektu uchwaly tj. zmiany stawek za bilety komunikacji miejskiej m.in.: bilet jednorazowy normalny – 2,80 zl z dotychczasowych 2,20 zł, bilet jednorazowy ulgowy – 1,40 zł z dotychczasowych 1,10 zł. Ostatnia podwyższa cen biletów była w 2012 roku.

Zmiana cen biletów spowodowana jest wzrostem głownie kosztów paliwa oraz wynagrodzeń kierowców. W związku ze wzrostem cen dochody zwiększą się o ok. 180.000,00 zł. Gmina Sandomierz w 2022 roku dopłaci do komunikacji miejskiej kwotę 2,5 mln zł plus w 2023 roku w wyniku rozliczenia dodatkowe 750.000,00 zł. Wpływy z biletów w 2022 roku wyniosą ok. 550.000,00 zł.  

Radny Jacek Dybus powiedział, że należy dokonać analizy funkcjonowania komunikacji miejskiej i rozważyć zmianę częstotliwości kursów i ilości linii autobusowych.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd rozważa zmiany w tym zakresie z początkiem nowego roku m.in. likwidacji linii nr 5. Następnie omówił główne problemy
w zakresie komunikacji miejskiej.

Radny Janusz Poński powiedział, że w przypadku likwidacji przez samorząd linii nr 5 warto wydłużyć klika kursów linii nr 2 na teren Mokoszyna.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że widoczny jest trend bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wynika to z faktu, że każda gmina dopłaca do komunikacji miejskiej a dochody z tytułu biletów stanowią zaledwie ok. 20% wszystkich kosztów. Dodał, że w tym wypadku ważny jest czynnik społeczny.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że podwyżka cen biletów nie dotknie seniorów, gdyż osoby te mają prawo do przejazdów za darmo. 

Na koniec Burmistrz Miasta w ramach autopoprawki poprosił o wprowadzenie nowego zapisu § 6 pkt. 1 w brzmieniu: „1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący rady poddał projket uchwaly pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 4
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmianę stawki zawartej w załączniku do projektu uchwały w pkt. 11 – Abonament mieszkańca roczny (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) z dotychczasowej kwoty 40,00 zł na 80,00 zł. Dodała, że gmina wydaje ok 1.900 abonamentów rocznie. Na dzień 22 listopada dochód z tego tytułu wynosi 86.240,00 zł. Dla porównania w Kielcach roczny abonament dot. parkowania pojazdów wynosi 1.200,00 zł, w Lublinie – 170,00 zł, w Tarnobrzegu – 50,00 zł, w Częstochowie – 60,00 zł kwartalnie, w Krynicy Morskiej – 120,00 zł.   

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że podwyżka w wysokości 100% to bardzo dużo.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że abonament powinien zostać ustalony na poziomie 60,00 zł. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ta opłata ma charakter dobrowolny. Miesięcznie abonament wynosi więc 6,60 zł, gdzie jedna godzina zwykłego parkowania wynosi 4,50 zł.  

Radny Jacek Dybus powiedział, że samorząd powinien dbać o środowisko naturalne oraz o poprawę stanu technicznego ulic. W związku z tym zaproponowane stawki dot. cennika opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania są za niskie. Następnie przedstawił swoje propozycje w tej materii. Zawnioskował o wprowadzenie strefy płatnego parkowania na ul. Puławiaków oraz na podwórkach zlokalizowanych na terenie miasta.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że samorząd powinien szukać dodatkowych dochodów w szeroko rozumianej turystyce a nie wśród mieszkańców. Ponadto gmina swoimi działaniami i atrakcyjną stawką powinna zachęcać mieszkańców do wykupu rocznego abonamentu.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Krzysztofa Szatana. Dodał jednak, że samorząd nie może podnieść stawek za inne formy parkowania pojazdów ze względu na przepisy ustawowe. Na terenie gminy obowiązują już maksymalne kwoty w tym zakresie.

Zuzanna Wychowańska mieszkanka Sandomierza powiedziała, że argumentacja samorządu
w sprawie wysokości stawki za roczny abonament dot. parkowania w strefach płatnego parkowania jest niezrozumiała i niewłaściwa, w podwyżka w wysokości 100% jest zbyt duża.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –4;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Następnie radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał wniosek radnego Jacka Dybusa dot. rozszerzenia stref płatnego parkowania na ul. Puławiaków oraz na podwórkach na terenie Starego Miasta.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

4 radnych nie głosowało.

Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Jacka Dybusa.

Ad. 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmianę stawki podstawowej za odbiór odpadów komunalnych i tak:

 • osoba, która segreguje odpady kwota 30,00 zł miesięcznie z dotychczasowych 25,00 zł;
 • osoba, która nie segreguje odpady kwota 60,00 zł miesięcznie;
 • osoba, która posiada kompostownik i segreguje odpady 27,00 zł miesięcznie.

Stawki te wynikają z rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów komunalnych. W przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 6.240.394,79 zł brutto. Do tych kosztów należy doliczyć koszty obsługi PSZOK – u w wysokości blisko 170.000,00 zł a także koszty administracyjne w kwocie 220.000,00 zł brutto. Łączne koszty obsługi systemu wyniosą 6.629.597,39 zł brutto. Przy zaproponowanej stawce dochody wyniosą 6.396.696,00 zł. Różnica wyniesie ok 232.000,00 zł. Następnie naczelnik przedstawiła działania urzędu w zakresie uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: comiesięczny monitoring nowych zameldowania i zgonów na terenie miasta, weryfikacja razem ze Strażą Miejską liczy osób zamieszkałych pod danym adresem, weryfikacja lokali i nieruchomości pod względem ilości zużycia wody w stosunku do złożonej deklaracji śmieciowej i ilości osób zamieszkałych, weryfikacja w ramach zawieranych umów z najemcami lokali komunalnych i socjalnych, weryfikacja ilości osób i lokali w stosunku do wniosków złożonych o dodatek węglowy.

Według stanu na dzień 31.10.2022 roku liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosi 22.122 osoby. Z kolei liczba deklaracji śmieciowych opiewa na 17.944 osoby.     

Radny Mariusz Prezgot Czy osoby, które zostały złapane na nie płaceniu zostały ukarane?

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że takie osoby zostały ukarane mandatem a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa została skierowana do sądu.

Radny Marek Strugała, Jak wygląda bilans nieczystości w podziale na segregowane i niesegregowane? I czy ma to wpływ na cenę?

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że obowiązuje ustawowa konieczność recyklingu i segregacji odpadów. 

Radny Janusz Poński Ile pieniędzy zarabia operator systemu na segregacji odpadów i recyklingu?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że stosowne informacje w tej kwestii zostaną przygotowane przez prezesa PGKiM na najbliższą sesję rady.

Zuzanna Wychowańska mieszkanka Sandomierza powiedziała, że samorząd powinien obciążać organizatorów imprez masowych za odbiór odpadów oraz zwróciła uwagę na konieczność likwidacji śmietników w podwórkach na terenie Starego Miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o sprecyzowanie na których imprezach masowych nie ma przygotowanych kontenerów na śmieci.

Radny Jacek Dybus przedstawił własne wyliczenia w oparciu o dane GUS dot. ilości produkowanych śmieci przez statystycznego mieszkańca. Dodał, że spada liczba produkowanych śmieci oraz liczba mieszkańców a cena za wywóz odpadów rośnie.

Radny Sylwester Łatka powiedział, że zaproponowana stawka wynika z przetargu. Ogólna kwota wynosi 6.629.597,39 zł brutto podzielone na 17.944 osoby podzielone na 12 miesięcy wynosi ok. 30 zł.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że kluczowa liczba to różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych a liczbą wynikającą z deklaracji śmieciowych. Im mniejsza różnica tym system szczelniejszy, tym mniejsza kwota dofinansowania i mniejsza stawka dla mieszkańca. Dodał, że samorząd przy współpracy ze strażą miejską powinny opracować mechanizm systemowej kontroli.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniosła się do wyliczeń przedstawionych przez radnego Jacka Dybusa mówiąc, że są one niemiarodajne, gdyż strumień odpadów obejmował wówczas łącznie odpady produkowane przez mieszkańców jak i osoby prawne. Na potrzeby rozstrzygniętego przetargu zgodnie z prawem zamawiający przyjął jedynie odpady produkowane przez osoby fizyczne w ilości mniejszej o ok. 200 ton niź w roku 2021. Na koniec dodała, że samorząd podejmuje wszelkie działania zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tej materii samorząd ma ograniczone kompetencje ustawowe.

Radny Jacek Dybus powiedział, że samorząd popełnia błąd sugerując się wynikami przeprowadzonego przetargu w określaniu ceny za odbiór odpadów komunalnych. Dodał, że kwota ta została zaproponowana przez miejską spółkę.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –4;

„przeciw” –4;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że komisja nie zajęła stanowiska dot. przedstawionego projektu uchwały.

Ad. 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Głosów w dyskusji nie było.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 7
Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji przedstawił 3 pisma, które zostały skierowane do komisji, a które decyzją członków, nie były omawiane na poprzednich posiedzeniach, jak niżej:

 1. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie permanentnego podtapiania wodami burzowymi substancji mieszkaniowej i infrastruktury towarzyszącej na terenie spółdzielni;

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że spotkanie w tej sprawie już się odbyło i po przejęciu przepompowni przez PGKiM zagrożenie to cześciowo zostanie zniwelowane.

 1. Poczta Polska zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie swojej placówki na terenie Kamienicy Oleśnickich po zakończonym remoncie budynku.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w tej sprawie odpowiedź została udzielona a w dniu dzisiejszym odbyło się dodatkowo spotkanie z przedstawicielami poczty. Samorząd przedstawi propozycje nowych lokalizacji w obrębie Starego Miasta.

 1. Stowarzyszenie Kominki i Piece zwróciło się z prośbą o udzielenie wsparcia w apelu do władz centralnych o obniżenie podatku VAT na drewno opałowe w związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym.

Członkowie komisji przychylnie ustosunkowali się do przedstawionego apelu. W tej sprawie zostanie przygotowana stosowna odpowiedź.

Ad. 8.
Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Andrzej Majewski

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz