Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sandomierz, 2022-11-22
NK.6220.3.2022.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza

podaje do publicznej widomości informację, że w dniu 21.11.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku firmy Pilkington Polska Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NK.6220.3.2022.DMI, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz”.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgormadzoną  sprawie, w tym opiniami organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 (tel. 15 81 54 206) ().

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 24.11.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um.sandomierz.pl

Data podania do publicznej wiadomości : 24.11.2022 r.

Załączniki:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1.Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz;

2.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,  w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej: www.sandomierz.eu.

3.aa.

Z up. Burmistrza
Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

 

Sandomierz, 2022-11-21

NK.6220.3.2022.DMI
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - zwanej dalej k.p.a.) w związku z art.71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art.84 i art.85 ust.1 oraz ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm. zwanej dalej ustawy o.o.ś. ) §3 ust.1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1839 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19.05.2022 r. uzupełnionego w dniu 07.06.2022 r. przez firmę Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

II.  Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o.o.ś .

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.05.2022 r. uzupełnionym w dniu 07.06.2022 r. firma Pilkington Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz zwróciła się do Burmistrza Miasta Sandomierza o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196  w miejscowości Sandomierz.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust.1 pkt. 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), dowód należnej opłaty skarbowej.

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest art. 71 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o.o.ś., w myśl którego uzyskanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostało wyodrębnione w §3 ust.1 pkt.54 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1839 z póżn.zm.) zgodnie, z którym zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt. 4 przywołanej ustawy organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Miasta Sandomierza.

Przy ustalaniu stron postępowania organ wziął pod uwagę rzeczywisty zasięg oddziaływania planowanej inwestycji na działki znajdujące się w sąsiedztwie tzn. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 art. 49 art. 61§ 1 i 4 k.p.a. w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy o.o.ś. Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.1 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.2 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Sandomierzu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie art. 64 ust.1 pkt.4 ustawy o.o.ś., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wypełniając dyspozycję ustawową organy te wydały:

Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska  w Kielcach – postanowienie z dnia 30.08.2022 r. (data wpływu: 31.08.2022 r.) sygn. WOO-II.4220.255.2022.MJ.2, w którym wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu – opinię sanitarną  z dnia 05.10.2022 r. ( data wpływu : 11.10.2022 r.) sygn. NZ.9022.4.13.2022, w której wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinię z dnia 26.09.2022 r. (data wpływu: 03.10.2022 r.) sygn.KR.ZZŚ.4.4360.146.2022.BS, w której wyraził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadomieniem z dnia 18.10.2022 r. znak NK.6220.3.2022.DMI powiadomił strony postępowania o opiniach organów opiniujących i jednocześnie podał zawiadomienie do publicznej wiadomości  oraz zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji ustalono, co następuje:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań  charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz i obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty /elementy:

konstrukcje i elementy do instalacji paneli, tzw. stoły fotowoltaiczne, zamontowane pod kątem  do 30 0 ( konstrukcja wbijana w grunt o wysokości do 3,5 m n.p.t. w najwyższym miejscu i 0,5 m w najniższym miejscu);

panele fotowoltaiczne w ilości 3 130 szt. o łącznej mocy do 2,5 MW;

falowniki o mocy akustycznej do 65 dB każdy, w ilości ok. 8 szt.;

max. 2 stacje transformatorowe – rozdzielcze zamknięte SN/nn o mocy akustycznej do 44 dB każda. Lokalizacja stacji winna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn.zm.) ;

instalację monitorującą ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej;

towarzyszącą infrastrukturę techniczną, w tym m.in. przewody elektryczne – nisko i średnionapięciowe, umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy, sieć teletechniczną i telekomunikacyjną, instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe.

W ramach planowanej inwestycji Pilkington Polska Sp. z o.o. nie planuje budowy  oświetlenia instalacji fotowoltaicznej  jak również budowy nowych dróg dojazdowych do obsługi farmy fotowoltaicznej. Inwestor do komunikacji wykorzysta istniejącą sieć dróg wewnętrznych huty szkła.

Wyprodukowana energia przekazywana będzie do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządzającego siecią. Miejsce podłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej nie jest ostatecznie znane na obecnym etapie postępowania, w związku z powyższym oddziaływanie na środowisko w tym zakresie nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Całkowita powierzchnia działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi ok. 5,8134 ha z czego powierzchnia  przeznaczona do przekształcenia w celu realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie do 3, 0379 ha.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza ( Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr XXV/163/2000 z dnia 24 luty 2000 r. ), teren przeznaczony pod inwestycję oznaczony jest symbolem : 1P (P- tereny produkcyjno- przemysłowe).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie huty szkła i z każdej strony teren ten graniczy z obszarami przemysłowymi. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. W związku z realizacją inwestycji planuje się wycinkę ok. 305 drzew.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Wyprodukowana w przedmiotowej instalacji energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne czyli  firmy Pilkington Polska Sp. z o.o. w związku z tym realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi zaplanowanymi przez Inwestora na terenie zakładu zamierzeniami inwestycyjnymi aby wyeliminować lub zminimalizować uciążliwości związane z ich oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie ich  w czasie prowadzanej inwestycji.

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zmian dla terenów sąsiednich.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W  związku  z  realizacją  planowanej  inwestycji  nie  przewiduje  się  znaczącego  zużycia  surowców i materiałów  mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia surowców, poza niewielkim zużyciem wody (bez detergentów) do mycia paneli oraz energii dla zapewnienia prawidłowego działania automatyki oraz systemu monitoringu. Nie planuje się stosowania herbicydów ani innych środków ochrony roślin  oraz środków chemicznych spowalniających wzrost roślin.

Rozpatrywana instalacja jest bezobsługowa, wykorzystuje energię słoneczną. Przedsięwzięcie poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia wykorzystania źródeł konwencjonalnych, których działanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń powietrza.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które nie wiąże się z wprowadzaniem obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Ogniwa fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną z promieniowania słonecznego będą  zamontowane z zastosowaniem wolnostojącej konstrukcji montażowej, przytwierdzonej do podłoża za pomocą pionowych pali wbijanych bezpośrednio do gruntu. Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych oraz posadowieniem kontenerowej stacji  transformatorowej. 

Zasypanie wykopów pod okablowanie należy prowadzić z zachowaniem warstw profilu litologicznego.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby w związku z tym należy je magazynować na utwardzonym  i uszczelnionym podłożu zaplecza budowy, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Plac i zaplecze budowy należy także wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). Odległość zaplecza budowy, miejsca postoju maszyn i urządzeń budowalnych należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieku ”Atramentówka.” W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na specjalnie przygotowanym placu w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscem, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych należy minimalizować aby prowadzona inwestycja nie wpływała niekorzystnie na środowisko poprzez m.in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ciągniki, maszyny  i urządzenia do cięcia materiałów twardych  w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek- sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy unikana będzie również  równoczesna praca pojazdów, maszyn  i urządzeń budowalnych emitujących hałas do otoczenia Wszelkie prace ziemne oraz budowlano- montażowe związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej ( 6.00-22.00 ).

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia mają być wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne technicznie, które nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach).

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony ma być po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg komunikacyjnych.

W trakcie realizacji i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej przewiduje się powstawanie odpadów, w tym związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych ( niewielka ilość). Sposób postępowania z powstającymi odpadami powinien być  zgodny z zasadami gospodarowania  odpadami  określonymi w przepisach  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.), tzn. odpady należy selektywnie magazynować na terenie działek inwestycyjnych, w miejscu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, w warunkach uniemożliwiających  zanieczyszczenie środowiska gruntowo  –  wodnego, z zapewnieniem sprawnego odbioru odpadów przez uprawnione podmioty.      

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować  na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się istotnych zmian ukształtowania terenu, zachowane zostaną naturalne spadki terenu, kierunki spływu powierzchniowego.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, ani istotnej emisji hałasu. Źródłem hałasu będą stacje transformatorowe o mocy akustycznej do 44 dB (każda) oraz inwertery o mocy akustycznej ok. 65 dB (każdy). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest odległości ok. 25 m od terenów przeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla ww. terenów chronionych akustycznie, są następujące: w porze dziennej  tj. w godzinach 6.00 – 2200  – LAeq D = 50 dB, w porze nocnej tj. w godzinach 2200 – 600 - LAeq N = 40 dB. Biorąc pod uwagę ww. informacje oraz fakt, że instalacja fotowoltaiczna  pracuje w  porze  dziennej, nie  przewiduje się  ponadnormatywnej emisji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia na najbliższych terenach chronionych akustycznie.  

Wykorzystywane urządzenia mogą powodować niewielkie oddziaływanie głównie promieniowania elektromagnetycznego.

Największe wartości promieniowania elektromagnetycznego przewiduje się w pobliżu stacji transformatorowych. Jak wynika z dostępnej literatury branżowej wartość natężenia pola elektrycznego dla stacji transformatorowej 15/0,4kV wynosi 4-7 V/m, a wartość natężenia pola magnetycznego ok. 20 A/m (J. Ropa, Cz. Karwat „Aspekty ekologiczne pracy stacji transformatorowej SN/nn", czasopismo Energetyka, maj 2009 r., str. 322). Biorąc pod uwagę parametry planowanych stacji transformatorowych oraz informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się, aby oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, spowodowało   przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.   z 2019 r., poz. 2448), tj. w miejscach dostępnych dla ludności, wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego (E) - 10000 V/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m, oraz w miejscach przeznaczonych pod zabudowę: natężenia pola elektrycznego (E)  - 1000 V/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m.

W przypadku zastosowania przez Inwestora transformatora olejowego, na wypadek sytuacji awaryjnych oraz w celu uniknięcia przedostania się oleju, cieczy izolacyjnej, elektrolitu do środowiska należy wykonać szczelne misy o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju magazynowanej substancji.

W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze wskazane jest prowadzenie wycinki drzew w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków. W ramach działań minimalizujących niewielkie wykopy należy zasypywać sukcesywnie. Przed zasypaniem wykopy należy sprawdzić pod kątem obecności w nich zwierząt, stwierdzone osobniki przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją, na siedliska o charakterze umożliwiającym ich dalsze bytowanie.

Panele fotowoltaiczne należy posadowić w szeregach z zachowaniem odstępów uniemożliwiających tworzenie monolitycznej tafli podobnej do lustra wody. Biorąc pod uwagę: charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie, zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia modułów fotowoltaicznych, zachowanie pomiędzy rzędami paneli terenów biologicznie czynnych, sposób prowadzenia prac, realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie wpływać na populacje występujących w rejonie inwestycji gatunków zwierząt.

Nie planuje się także stosowania herbicydów ani innych środków ochrony roślin oraz środków chemicznych spowalniających wzrost roślin. Prace utrzymaniowe polegające na koszeniu należy rozpoczynać od centrum farmy fotowoltaicznej w kierunku jej brzegów, co umożliwi przemieszczenie się małych zwierząt poza teren prowadzonych prac. W trakcie tego zabiegu należy zwracać uwagę na możliwość napotkania miejsc lęgowych ptaków w trakcie rozrodu. Miejsca takie należy zabezpieczyć przed ingerencją.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o  ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter przemysłowy terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię planowanych obiektów, a także planowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na walory krajobrazowe. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia instalację fotowoltaiczną należy zdemontować, a teren przedsięwzięcia  uporządkować.  Odpady  należy  prawidłowo  zabezpieczyć  oraz  zagospodarować  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Usytuowania przedsięwzięcia  - ze  zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia dla środowiska  – w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające :

Z uwagi na treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

przedsięwzięcie usytuowane jest na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi (https://wody. isok.gov.pl/imap_kzgw). Całość terenu inwestycyjnego zlokalizowana jest na obszarze zagrożonym powodzią w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Panele fotowoltaiczne nie będą ograniczać przepływu wody, wszystkie używane rodzaje kabli będą odpowiednio izolowane. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m od poziomu terenu, a wszystkie używane rodzaje kabli będą odpowiednio izolowane. Mając na uwadze powyższe realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia zagrożenia powodziowego dla terenu, na którym będzie realizowana oraz dla terenów sąsiednich,

przedsięwzięcie znajduje się poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, uwzględniający podatność na fale upałów, katastrofalne opady śniegu i silne wiatry,

przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,

wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji, w związku ze spalaniem paliw w pojazdach).

Analizując wpływ inwestycji na klimat należy stwierdzić, iż wpisuje się ona w działania łagodzące zmiany klimatu ograniczając wykorzystanie konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii wiążących się z emisją zanieczyszczeń powietrza.

planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujściach rzek,

obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,

obszarach przylegających do jezior,

obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),

obszarach stref ochronnych ujęć wód,

obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

obszarach ochrony uzdrowiskowej,

obszarach o znacznej  gęstości  zaludnienia  –  z  uwagi  na  charakter  inwestycji  na  etapie  eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  emisji  hałasu oraz powstawania ścieków. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie również powodować ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, m.in. z uwagi na parametry urządzeń generujących pole elektromagnetyczne,

obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne  - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta Sandomierza,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody,

terenach korytarzy ekologicznych o randze międzynarodowej – inwencja graniczy z korytarzem Dolina Wisły KPd-10 (źródło: https://mapa.korytarze.pl/zakładka Mapy korytarzy ekologicznych 2012),

obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 – najbliższy obszar Natura 2000  - Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, znajduje się w odległości ok. 0,12 km  w kierunku zachodnim od przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej; ok. 3,06 km na północ znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Góry Pieprzowe PLH.

Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe obszary chronione znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia nie będzie ono  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na  cele  ochrony  obszarów  Natura  2000,  w  tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami.

planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie:

zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW 20002121999 nazwanym Wisła od Wisłoki do Sanu, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – silnie zmieniona część wód, stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej odstępstwo ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych,

zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim PLRW20002621952 nazwanym Dopływ spod Sielca, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – naturalna część wód, aktualny stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej odstępstwo ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego  – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności,

Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd PLGW200135 - region wodny Górnej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry i stan chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań  wymienionych  w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust.1 pkt.1 wynikające z :

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków.

Planowana do budowy instalacja fotowoltaiczna nie spowoduje  ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  oraz   w  miejscach  dostępnych  dla  ludności.  Zapewnione zostanie właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w południowo- wschodniej części  Polski należy stwierdzić, iż transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się również w obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Na podstawie analizy całokształtu zgromadzonego materiału w sprawie, w tym danych wynikających z treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskanych opinii organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o.o.ś., Burmistrz Miasta Sandomierza stwierdził, że dla przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

2.Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

3. W trakcie  biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał przedmiotową decyzję.

4. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

Otrzymują:
1.Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz ;

2.Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w miejscu realizacji inwestycji,  na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3.aa.

Otrzymują zgodnie z art. 74 ust. 4 u.o.o.ś.

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz;

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy o.o.ś.


Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

Adnotacja:

Zgodnie z art. 72 ust. 3 u.o.o.ś., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa  w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

W okresie ważności decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 3, 4 i 4b u.o.o.ś., dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 86 u.o.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Sandomierza
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: NK. 6220.3.2022.DMI z dnia 21.11.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działkach nr 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514/2, 2196 w miejscowości Sandomierz i obejmuje  swym zakresem niżej wymienione obiekty /elementy:

konstrukcje i elementy do instalacji paneli, tzw. stoły fotowoltaiczne, zamontowane pod kątem  do 30 0 (konstrukcja wbijana w grunt o wysokości do 3,5 m n.p.t. w najwyższym miejscu i 0,5 m w najniższym miejscu) ;

panele fotowoltaiczne w ilości 3 130 szt. o łącznej mocy do 2.5 MW;

falowniki o mocy akustycznej do 65 dB każdy , w ilości ok. 8 szt.;

max. 2 stacje transformatorowe – rozdzielcze zamknięte SN/nn o mocy akustycznej do 44 dB każda. Lokalizacja stacji winna spełniająca wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn.zm.) ;

instalację monitorującą ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej;

towarzysząca infrastrukturę techniczną, w tym m.in. przewody elektryczne – nisko i średnionapięciowe, umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy, sieć teletechniczną i telekomunikacyjną, instalacje odgromowe, przepięciowe  oraz przetężeniowe.

W ramach planowanej inwestycji Pilkington Polska Sp. z o.o. nie planuje budowy  oświetlenia instalacji fotowoltaicznej  jak również budowy nowych dróg dojazdowych do obsługi farmy fotowoltaicznej. Inwestor do komunikacji wykorzysta istniejącą sieć dróg wewnętrznych huty szkła.

Całkowita powierzchnia działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi ok. 5, 8134 ha z czego powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w celu realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie do  3, 0379 ha.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie huty szkła i z każdej strony teren ten graniczy z obszarami przemysłowymi. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. W związku z realizacją inwestycji planuje się wycinkę ok. 305 drzew. 

W  związku  z  realizacją  planowanej  inwestycji  nie  przewiduje  się  znaczącego  zużycia  surowców i materiałów  mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 Rozpatrywana instalacja jest bezobsługowa i wykorzystuje energię słoneczną. Przedsięwzięcie poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia wykorzystania źródeł konwencjonalnych, których działanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń powietrza.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które nie wiąże się z wprowadzaniem obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu realizacji inwestycji na różnorodność biologiczną.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na utwardzonym  i uszczelnionym podłożu zaplecza budowy, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się  z opakowań.

W trakcie realizacji i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej przewiduje się powstawanie odpadów, w tym związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych ( w niewielkiej ilości).

Ponadto w czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia surowców, poza niewielkim zużyciem wody (bez detergentów) do mycia paneli oraz energii dla zapewnienia prawidłowego działania automatyki oraz systemu monitoringu.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, ani istotnej emisji hałasu.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków.

W związku z realizacją planowanej do budowy instalacji fotowoltaicznej nie przewiduje  ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  oraz  w  miejscach  dostępnych  dla  ludności. 

Uwzględniając lokalizację inwestycji w południowo-wschodniej części Polski należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Przedsięwzięcie również nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, planowana inwestycja nie wpisuje się też w obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

PDFObwieszczenie 2022.pdf (579,68KB)